Natur och rekreation

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och utvecklas med fokus på hållbarhet.

Den regionala natur- och landskapsvården syftar till att bevara det skånska landskapet, dess särart och biologiska mångfald. Inom detta område samarbetar Region Skåne med såväl Stiftelsen Skånska landskap som Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna.

Utveckla grön besöksnäring

Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer, näringslivet, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna med att utveckla besöksnäringen i Skåne. Vi vill stärka Skåne som friluftsdestination och skapa mervärde för de skånska företagen.

Målet är att besöksnäringen ska vara hållbar, vilket inkluderar att utveckla ekoturismen och att hitta miljövänliga färdsätt för turister inom Skåne.

Huvudman för Skåneleden

Region Skåne är huvudman för och utvecklar den 118 mil långa Skåneleden. Målet är att Skåneleden ska vara en hållbar, exportmogen led av internationell standard år 2020. Vi samarbetar med Stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för viss förvaltning av leden. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av Skåneleden.

Skåneledens webbplats

Stiftelsen skånska landskap

Region Skåne ger stöd till Stiftelsen Skånska landskap med uppdraget att förvalta och sköta ett 20-tal strövområden runt om i Skåne.

Uppdraget innebär bland annat:

  • Underhåll och utveckling av existerande strövområden
  • Drift och utveckling av Fulltofta Naturcentrum
  • Tillgänglighet till natur- och strövområden för alla
  • Genomförande och utveckling av utomhuspedagogik för en bred målgrupp, med särskilt fokus på barn och ungdom.

Stiftelsen Skånska landskap

Romeleås- och sjölandskapskommittén - RÅSK

Region Skåne är medlem i Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, som har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns.

Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del är att arbeta för medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan.

Till Romeleåsen- Sjölandskapets webbplats

Verksamhetsprogram:

Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter