Jordig potatis och del av potatisplanta.

Skånsk livsmedelsstrategi

Under 2017 ska den skånska livsmedelsstrategin vara klar. En kompletterande nulägesanalys och indikatorer har tagits fram under första delen av 2017. Under hösten slutför vi strategiarbetet, och därefter tar aktörerna fram sina handlingsplaner.

Under 2016 arbetade Projektgruppen Skånsk livsmedelsstrategi fram dokumentet "Inriktning för Skånes livsmedelsstrategi 2030" vilket samtliga medverkande organisationer ställde sig bakom. Inriktningens målbild och ställningstaganden bygger bland annat på de inspel kom fram under de öppna dialogmöten som hölls under 2016.

I projektgruppen ingår representanter från Krinova Incubator & Science, Kristianstad högskola, LRF Skåne, Livsmedelsakademin, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, SLU Alnarp, Smaka på Skåne och Tourism in Skåne.

Avslut hösten 2017

Under våren 2017 har Region Skåne arbetet med att ta fram analys och indikatorer kopplat till ställningstagandena i inriktningen. Analysen ska ligga till grund för en rad prioriteringar som i sin tur kan vara underlag då aktörer och samverkanspartners, enskilt och i samverkan, tar beslut om sina handlingsplaner och konkreta insatser.

Förhoppningen är att "Skånes Livsmedelsstrategi 2030", tillsammans med samtliga handlingsplaner från organisationerna som ingår i Projektgruppen för Skånsk livsmedelsstrategi, ska vara på plats under slutet av 2017.

Region Skånes handlingsplan

Parallellt med arbetet med att få fram kompletterande analys och indikatorer till strategin har Region Skånes avdelning för regional utveckling påbörjat arbetet med att fördela och prioritera insatser i enlighet med Region Skånes handlingsplan. Planen är beslutad i regionala utvecklingsnämnden.

Bred dialog

Inriktningsarbetet för Skånes livsmedelsstrategi har tagit sitt avstamp i Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030. Hänsyn har även tagits till styrdokument på internationell, europeisk och nationell nivå och aktörer från näringsliv, intresseorganisationer och Skånes kommuner har deltagit i dialogen under arbetsåret.

Sammantaget har detta gett Region Skåne och samverkansaktörerna i projektgruppen en mycket tydlig bild av behovet av samhandling. Vi uppmanar därför alla aktörer, på alla nivåer, i det skånska livsmedelssystemet att ta fram egna handlingsplaner som bidrar till förverkligandet av målbilden.

Om du vill veta mer om livsmedelsstrategin, eller hur du kan bidra till arbetet, kontakta oss gärna.

Dialogmöte Skånsk livsmedelsstrategin 8 februari 2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter