Klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne

Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. Detta ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart.

En omställning till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne är nödvändigt för att möta den globala klimatutmaningen vi står inför.

Skånes klimat- och energistrategi

Skånes klimat- och energistrategi har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Strategin ska ge vägledning i klimat- och energiarbetet i Skåne och innehåller fem mål fram till år 2030;

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Klimatväxling i Skåne

Samverkansprojektet Klimatväxling i Skåne är en av många konkretiseringar av Skånes klimat- och energistrategi. Syftet är att ta fram verktyg som hjälper organisationer och företag att klimatkompensera sina tjänsteresor, och därmed minska sin klimatpåverkan.

Läs mer om projektet

Klimatväxling i Skåne leds av Region Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Hässleholms kommun, Öresundskraft och SYSAV. Projektet är delvis finansierat av EU.

Skåneracet

Skåneracet är ett initiativ från Klimatsamverkan Skåne. Syftet med projektet är att på ett lekfullt sätt ge barn i Skåne en positiv erfarenhet av att resa kollektivt och skapa medvetenhet kring klimatsmarta transportval.

Skåneracet är öppet för alla skånska elever och lärare i årskurs 6. Under en valfri dag får eleverna åka gratis vart de vill med Skånetrafiken. Skåneracet drivs och finansieras av Region Skåne.

Skåneracet

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne. Syftet är att öka produktion och användning av biogas i Skåne. Region Skåne leder arbetet med att koordinera planen. 

Skånes färdplan för biogas

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter