Stranderosion

Klimatförändringarna innebär behov av klimatanpassning och åtgärder längs Skånes kuster. Stranderosion har gjort att vissa delar av Skånes stränder riskerar att försvinna.

Skånes kuster är särskilt utsatta för erosion då kusterna till stor del består av sandstrand. Erosion är en naturlig förändringsprocess, men eftersom att havsnivån väntas stiga i kombination med hårdare väder förväntas erosionen längs Skånes kuster förvärras.

För att förebygga stranderosionen i Skåne krävs ökad kunskap och ansvarsfulla insatser som inte skadar ekosystemen längs kusterna. Region Skåne ska bistå kommunerna för ett sammanhållet och långsiktigt klimatanpassningsarbete för att förhindra kusterosionen i Skåne.

Nya metoder för att motverka erosion 

Region Skåne leder ett projekt mot stranderosion i Skåne, LIFE Coast Adapt, som delvis finansieras av EU:s miljöfond LIFE. Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion.

Läs mer om projektet

De metoder som traditionellt använts mot stranderosion har ofta på sikt visat sig påverka ekosystemen negativt. Därför finns ett behov av att utveckla nya metoder så vi kan gå ifrån dessa traditionella hårda skydd som även kan bidra till ökad erosion på andra ställen. De nya skydd som nu ska testas är multifunktionella, det vill säga de gynnar ekosystem samtidigt som de skyddar mot erosion.

Fakta: erosion

Vid stranderosion förs sand bort av vågor, strömmar och vind och hamnar antingen längre in på land eller under havsytan.  Vart sanden hamnar bestäms av ett samspel mellan vind, vågor, havsströmmar och geologiska förhållanden samt topografi över och under havsytan.

Människans anläggningar, till exempel hamnar och olika typer av erosionsskydd, kan också påverka erosionen genom att detta samspel förändras.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter