Giftfri miljö

Idag vet vi att kemikalier kan vara alltifrån akut giftiga och allergiframkallande till cancerframkallande och svårnedbrytbara. För att minska kemikaliernas negativa påverkan arbetar Region Skåne både med att ta fram en regional handlingsplan och med nya reningstekniker.

Region Skåne har under 2016 arbetat med att ta fram en handlingsplan för kemikalier i Skåne, för att minska kemikaliernas negativa påverkan på miljö och människor.

Handlingsplanen har fokus på helheten för konsumtions- och produktionsmönster snarare än enskilda kemikalier. En viktig ingrediens är ett regionalt nätverk för ökat kunskapsstöd vid upphandling för att fasa ut farliga kemikalier.

För Region Skånes del utgör handlingsplanen ett viktigt verktyg för såväl det miljöstrategiska som det folkhälsostrategiska arbetet, och knyter an till miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö".

Handlingsplan för kemikalier i Skåne

Den regional utvecklingsnämden godkände på sitt möte 19 september 2016 förslaget på handlingsplan. Planen lyfter fram fem prioriterade insatsområden:

  • Innovativ upphandling hos kommuner och regionala aktörer med fokus på utfasning av farliga kemikalier
  • Kommunala kemikaliehandlingsplaner
  • Resurseffektivisering
  • Kunskapsuppbyggnad och forskningsinitiativ
  • Opinionsbildning och påverkansarbete

Handlingsplanen ska vara både inspirerande och vägledande för skånska aktörer. Arbetet med att upprätta årliga aktivitetsplaner i samverkan med kommuner, länsstyrelsen, företag inklusive branschorganisationer, akademin och ideella sektorn pågår.

Handlingsplan för kemikalier i Skåne

Nya reningstekniker ett måste

Det är inte ovanligt att kemikalier passerar rakt igenom dagens reningsverk och hamnar i våra sjöar och hav. Anledningen är att reningensverken inte är byggda för att ta hand om sådana substanser, som dessutom ofta förekommer i halter under miljondelar av gram per liter.

Vid högskolan i Kristianstad pågår projektet Fullskalig rening av mikroföreningar. Projektet fokuserar på Hanöbukten och arbetar med att utveckla vattenrenare på plats i Osby och Bromöllas reningsverk.

Läs mer om projektet Fullskalig rening av mikroföreningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter