Giftfri miljö

Idag vet vi att kemikalier kan vara alltifrån akut giftiga och allergiframkallande till cancerframkallande och svårnedbrytbara. För att minska kemikaliernas negativa effekter har Region Skåne tagit fram en regional handlingsplan, och vi arbetar också med nya reningstekniker.

Handlingsplanen för kemikalier har fokus på helheten för konsumtions- och produktionsmönster snarare än enskilda kemikalier. En viktig ingrediens är ett regionalt nätverk för ökat kunskapsstöd vid upphandling för att fasa ut farliga kemikalier.

För Region Skånes del utgör handlingsplanen ett viktigt verktyg för såväl det miljöstrategiska som det folkhälsostrategiska arbetet, och knyter an till miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö".

Handlingsplan för kemikalier i Skåne

Region Skåne har sedan flera år arbetat med att byta ut problemkemikalier inom Region Skånes olika verksamheter genom bland annat utfasningslistor och innovationsupphandlingar. För att facilitera en extern process för att minska förekomsten av farliga kemikalier drog Region Skåne igång Handlingsplan för kemikalier i Skåne 2017-2020. Åtgärderna i handlingsplanen fokuserar på att frivilligt förebygga användandet av farliga kemikalier och gå utöver den miniminivå som lagstiftningen anger.

För att kunna åstadkomma detta har det behövts en handlingsplan som inte enbart fokuserat på enskilda kemikalier utan sett till en helhet där konsumtions- och produktionsmönster är en viktig del. Aktörer har framförallt varit de skånska kommunerna, men även företag inklusive branschorganisationer, akademin och den ideella sektorn.

För att åstadkomma en kontinuitet i arbetet har Region Skåne valt att samverka med Hållbar Utveckling Skåne vilket har inneburit att arbetet mot farliga kemikalier har kunnat implementeras i en av Cirkulära Skånes arbetsgrupper. Hållbar Utveckling Skåne har med sitt nätverk med såväl offentliga organisationer, näringsliv, akademin och den idéburna sektorn goda möjligheter att medverka till att arbetet med handlingsplanen fortskrider. Några av de verktyg handlingsplanen arbetat med är:

  • Upphandling, kravställning och uppföljning
  • Resurseffektivisering (kompetensutveckling för att integrera kemikaliekrav i målen för cirkulär ekonomi)
  • Kunskapsuppbyggnad
  • Regionalt kunskapsstöd 

Nya reningstekniker ett måste

Det är inte ovanligt att kemikalier passerar rakt igenom dagens reningsverk och hamnar i våra sjöar och hav. Anledningen är att reningensverken inte är byggda för att ta hand om sådana substanser, som dessutom ofta förekommer i halter under miljondelar av gram per liter.

Vid högskolan i Kristianstad pågår projektet Fullskalig rening av mikroföreningar. Projektet fokuserar på Hanöbukten och arbetar med att utveckla vattenrenare på plats i Osby och Bromöllas reningsverk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.