Giftfri miljö

Idag vet vi att kemikalier kan vara alltifrån akut giftiga och allergiframkallande till cancerframkallande och svårnedbrytbara. För att minska kemikaliernas negativa effekter har Region Skåne tagit fram en regional handlingsplan, och vi arbetar också med nya reningstekniker.

Handlingsplanen för kemikalier har fokus på helheten för konsumtions- och produktionsmönster snarare än enskilda kemikalier. En viktig ingrediens är ett regionalt nätverk för ökat kunskapsstöd vid upphandling för att fasa ut farliga kemikalier.

För Region Skånes del utgör handlingsplanen ett viktigt verktyg för såväl det miljöstrategiska som det folkhälsostrategiska arbetet, och knyter an till miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö".

Handlingsplan för kemikalier i Skåne

Planen lyfter fram fem prioriterade insatsområden:

  • Innovativ upphandling hos kommuner och regionala aktörer med fokus på utfasning av farliga kemikalier
  • Kommunala kemikaliehandlingsplaner
  • Resurseffektivisering
  • Kunskapsuppbyggnad och forskningsinitiativ
  • Opinionsbildning och påverkansarbete

Handlingsplanen ska vara både inspirerande och vägledande för skånska aktörer. 

Nya reningstekniker ett måste

Det är inte ovanligt att kemikalier passerar rakt igenom dagens reningsverk och hamnar i våra sjöar och hav. Anledningen är att reningensverken inte är byggda för att ta hand om sådana substanser, som dessutom ofta förekommer i halter under miljondelar av gram per liter.

Vid högskolan i Kristianstad pågår projektet Fullskalig rening av mikroföreningar. Projektet fokuserar på Hanöbukten och arbetar med att utveckla vattenrenare på plats i Osby och Bromöllas reningsverk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!