Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter

Varje år kommer barn och unga till Sverige som flyktingar. I år förväntas antalet öka på grund av kriget i Ukraina. Det är viktigt att flyktingar som kommer till Sverige får tillgång till samhällets stöd, ett gott mottagande och minskad risk för utsatthet. För barn och unga är samhällets skyddsnät extra viktigt för att få en trygg tillvaro.

Inriktning ökad fysisk aktivitet i gemenskap med barn och unga

Folkhälsoberedningen vid Region Skåne utlyser ett bidrag på 2 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för Skånska kommuner och föreningsliv att ta en aktiv roll i en gemensam samverkan. Syftet är att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter, inriktning fysisk aktivitet med möjlighet till sociala nätverk.

Utlysningen sker inom ramen för den regionala samverkan Sätt Skåne i rörelse med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet, i gemenskap med barn och unga.

Alla barn har rätt till att delta i aktiviteter som inkluderar vila, fritid, lek samt kulturella och konstnärliga aktiviteter (Barnkonventionen, artikel 31). Lek och rekreation skapar möjlighet till vänskap med andra barn vilket kan spela en nyckelroll i barnets möjlighet till integration genom att bidra till barnets sociala och emotionella utveckling och att bygga gemenskaper.

Fysisk aktivitet har en viktig roll i såväl ett främjande som genom ett förebyggande arbete och har stor potential att påverka människors hälsa i en positiv riktning. Detta genom att fysisk aktivitet främjar en aktiv och rörelserik livsstil som ger såväl fysiska som psykiska hälsoeffekter. Att grundlägga sunda vanor i tidig ålder är viktigt då dessa ofta följer med upp i vuxen ålder. Fysiska aktiviteter kan med fördel utgå från sociala mötesplatser där man träffar vänner och betydelsefulla vuxna och kan vara en plats där man får lära sig nytt och utvecklas och där också självkänslan och självförtroende kan stärkas. En viktig del i barn och ungas integration i samhället utgör förutom ett varmt mottagande och möjligheten till sociala nätverk och att lära sig det svenska språket.

Syfte

Bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor.

 • Folkhälsoberedningen vill med denna utlysning skapa förutsättningar för kommuner och idéburna organisationer att ta en aktiv roll i en gemensam samverkan för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet och i gemenskap med barn och unga.  

Mål

Bidraget förväntas uppnå nyanlända och asylsökande barn och ungas delaktighet i hälsofrämjande med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet och i gemenskap med barn och unga.  

Vem kan söka

Skånes kommuner och idéburna organisationer med verksamhet i Skåne kan ansöka om bidraget för samordnade insatser.

Ansökan

Sista ansökningsdag har passerat.

Ansökan, vilken ska undertecknas av firmatecknare, skickas med bilagor digitalt till:

stod.ideburna.miljo@skane.se

Till ansökan ska bifogas

Från idéburen organisation:

 • Årsredovisning tillsammans med förvaltningsberättelse, alternativt årsbokslut eller förenklat bokslut från året före ansökningsåret, undertecknad av styrelsen och som upprättats på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.
 • Revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är undertecknad av revisor.
 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Årsmötesprotokoll 2022 (alt. 2021), som är undertecknad av ordförande samt justerad.
 • Verksamhetsplan för 2022.
 • Förteckning över styrelsens ledamöter.

Från samverkande part:

En avsiktsförklaring om samverkan med följande innehåll:

 • Namn på insatsen (Stöd till nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter, inriktning fysisk aktivitet).
 • Namn på den samverkande organisation samt registreringsnummer.
 • En tydlig beskrivning av insatsen/medfinansieringen och vilken part man samverkar med (sökande part).
 • Tidsperiod för den samverkande partens insats.

Avsiktsförklaringen ska undertecknas av firmatecknare.

Bidragsspecifika krav

 • Projektet ska genomföras från och med den 15 juni till och med den 31 december.
 • Ansökan avser i första hand sommar- och höstaktiviteter 2022.
 • Både Skånes kommuner och idéburna organisationer med verksamhet i Skåne kan ansöka om bidraget för en gemensam insats.
 • Insatsen ska inte endast vara beroende av finansiering av Region Skånes givna bidrag.
 • Sökande ska bidra med medfinansiering till minst 30 % av totala kostnader. Medfinansieringen kan avse åtgärder/insatser med egen arbetstid. Egen arbetstid kan avse direkta personalkostnader, alternativt värdering av arbetsinsatsen till högst 409 kronor (enl. Tillväxtverket) per timme. Lönebikostnadspåslag och semesterersättning ingår i beloppet. Medfinansiering kan också avse lokalkostnader samt OH-kostnader.

Utvärdering och fördelningsprinciper

 • Ansökan kommer att bedömas av Enheten för miljö och hälsa på uppdrag av Folkhälsoberedningen vid Region Skåne.
 • Utvärdering av ansökningar tar fasta på en bredd av insatser med regional spridning.
 • Region Skåne förbehåller sig rätten att bedöma ansökan utifrån möjligheten att uppnå avsett syfte.
 • Fördelningen av bidrag kommer att baseras på i vilken grad de aktuella verksamheterna bidrar till de beskrivna syftena ovan.
 • En förutsättning för beviljande av bidrag är att den aktuella verksamheten bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet, samt vara genomförbar utifrån inriktning på de planerade aktiviteterna, tidsperiod och budget.

Uppföljning och återrapportering

Insatsen ska redovisas i en:

 • Slutrapport
  - Slutrapporten ska beskriva i vilken kommun som insatsen har bedrivits samt vilka samarbetsparter som tillsammans bedrivit insatsen.
  - Om insatsen har kunnat genomföras som planerats. I annat fall beskriva varför.
  - Beskriva på vilket sätt barn och ungar har nåtts av kvalitativa insatser med fokus på psykisk hälsa, fysisk aktivitet, sociala aktiviteter och gemenskap med barn och unga.
 • Ekonomisk redovisning
  - En beskrivning av kostnader och intäkter i den insats som finansierats. Verifikationer inhämtas vid behov.
  - Medfinansiering: Beskrivning av insats och belopp.

Miljöarbete

 • Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.
 • Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.
 • Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet (skane.se)
 • Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.