Villkor för konstnärligt skapande

Kulturpolitikens kärna är att göra kultur tillgänglig för alla och att värna den konstnärliga friheten samtidigt som principen om armlängds avstånd är central.

Med förbättrade villkor för konstnärligt skapande menas att finansiering, organisatoriska strukturer och möjligheterna till kompetensutveckling ska underlätta för professionella kulturskapare att verka och livnära sig på konst och kultur, men också om hur lokala förutsättningar för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser.

Region Skånes strategiska insatser inom utvecklingsområdet Konstnärligt skapande har bäring på såväl nationella som regionala kulturpolitiska mål och innehåller samtidigt tvärpolitiska utmaningar, på statlig, regional och kommunal nivå. Det visar att det är viktigt med samverkan mellan politiska nivåer men också mellan olika politikområden.

Social trygghet, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor står i fokus för fortsatt påverkansarbete och samverkan med och mellan myndigheter, andra politikområden, utbildning och forskning samt med professionens aktörer.

Region Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. I Skåne finns ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets. I det konstnärliga skapandet och de olika kulturuttrycken ryms såväl kontinuitet som förnyelse. En förutsättning för fortsatt utveckling är att det skapas utrymme för fler professionella kulturskapare att etablera sig i Skåne.

För att fånga, spegla och problematisera vår historia, samtid och framtid behövs en mångfald av röster. Fria och självständiga konstnärer och kulturskapare från hela världen och alla delar av samhället är en del av demokratin. Genom att stärka och förbättra kulturskaparnas villkor skapas förutsättningar för konstnärlig frihet och kvalitet.

Regional handlingsplan tas fram under 2021

Mot bakgrund av statens offentliga utredning SOU 2018:23 ”Konstnär – oavsett villkor?” samt de särskilda satsningar regeringen genomför för att stärka villkoren för konstnärer och kulturskapare (december 2019) och den statliga utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin, kommittédirektiv” har Region Skåne påbörjat ett tvärkonstnärligt utvecklingsarbete med särskilt fokus på villkor för konstnärligt skapande.

I ”PM Villkor för konstnärligt skapande” beskrivs generella utmaningar inom området och hur det strategiska utvecklingsarbetet i Region Skåne ska underlätta en återstart av kulturen med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Under 2021 kommer en handlingsplan för området att tas fram. Handlingsplanen och de utvecklingsinsatser som beskrivs i den genomförs för och i samverkan med konstartsområdenas befintliga ekosystem och infrastrukturer i form av specifika satsningar, samverkan, kunskapsutveckling och pilotprojekt. Utvecklingsarbetet ska stärka befintliga strukturer och samarbeten men också utveckla nya samarbetsformer och strukturer där det är nödvändigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.