Villkor för konstnärligt skapande

Kulturpolitikens kärna är att göra kultur tillgänglig för alla och att värna den konstnärliga friheten samtidigt som principen om armlängds avstånd är central.

Med förbättrade villkor för konstnärligt skapande menas att finansiering, organisatoriska strukturer och möjligheterna till kompetensutveckling ska underlätta för professionella kulturskapare att verka och livnära sig på konst och kultur, men också om hur lokala förutsättningar för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser.

Region Skånes strategiska insatser inom utvecklingsområdet Villkor för konstnärligt skapande har bäring på såväl nationella som regionala kulturpolitiska mål och innehåller samtidigt tvärpolitiska utmaningar, på statlig, regional och kommunal nivå. Det visar att det är viktigt med samverkan mellan politiska nivåer men också mellan olika politikområden.

Social trygghet, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor står i fokus för fortsatt påverkansarbete och samverkan med och mellan myndigheter, andra politikområden, utbildning och forskning samt med professionens aktörer.

Region Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. I Skåne finns ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets. I det konstnärliga skapandet och de olika kulturuttrycken ryms såväl kontinuitet som förnyelse. En förutsättning för fortsatt utveckling är att det skapas utrymme för fler professionella kulturskapare att etablera sig i Skåne. För att fånga, spegla och problematisera vår historia, samtid och framtid behövs en mångfald av röster. Fria och självständiga konstnärer och kulturskapare från hela världen och alla delar av samhället är en del av demokratin. Genom att stärka och förbättra kulturskaparnas villkor skapas förutsättningar för konstnärlig frihet och kvalitet.

Mot bakgrund av statens offentliga utredning SOU 2018:23 ”Konstnär – oavsett villkor?” samt de särskilda satsningar regeringen genomför för att stärka villkoren för konstnärer och kulturskapare (december 2019) har Region Skåne påbörjat ett tvärkonstnärligt utvecklingsarbete med särskilt fokus på villkor för konstnärligt skapande.

Utvecklingsinsatser genomförs för och i samverkan med konstartsområdenas befintliga ekosystem och infrastrukturer i form av specifika satsningar, samverkan, kunskapsutveckling och pilotprojekt. Särskilda insatser görs för att stärka möjligheterna för professionellt konstnärligt skapande i hela Skåne, men också i de sex Sydlänen inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Utvecklingsarbetet ska stärka befintliga strukturer och samarbeten men också att utveckla nya samarbetsformer och strukturer där det är nödvändigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!