Villkor för konstnärligt skapande

Kulturpolitikens kärna är att göra kultur tillgänglig för alla och att värna den konstnärliga friheten samtidigt som principen om armlängds avstånd är central.

Med förbättrade villkor för konstnärligt skapande menas att finansiering, organisatoriska strukturer och möjligheterna till kompetensutveckling ska underlätta för professionella kulturskapare att verka och livnära sig på konst och kultur, men också om hur lokala förutsättningar för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser.

Region Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. I Skåne finns ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets. I det konstnärliga skapandet och de olika kulturuttrycken ryms såväl kontinuitet som förnyelse. En förutsättning för fortsatt utveckling är att det skapas utrymme för fler professionella kulturskapare att etablera sig i Skåne.

För att fånga, spegla och problematisera vår historia, samtid och framtid behövs en mångfald av röster. Fria och självständiga konstnärer och kulturskapare från hela världen och alla delar av samhället är en del av demokratin. Genom att stärka och förbättra kulturskaparnas villkor skapas förutsättningar för konstnärlig frihet och kvalitet.

Handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande 2021-2024

Med utgångspunkt i Region Skånes kulturpolitiska mål och med särskilt fokus på utvecklingsområdet Konstnärligt skapande ska professionens infrastrukturer och ekosystem stärkas i Skåne. Med handlingsplanen som riktningsgivare ska kunskapen om grundförutsättningarna för konstnärers och professionella kulturskapares villkor i Skåne öka. Handlingsplanen ska också vara ett stöd för Skånes kommuner i deras arbete på området. Målet är att insatser som sker inom ramen för handlingsplanen ska leda till ökad kunskap om professionens villkor och förutsättningar, stärkt dialog med professionernas branschorganisationer, stärkt extern samverkan samt fungera som stöd inför att särskilda insatser, processer och projekt ska genomföras i Skåne.

Utvecklingsinsatser som beskrivs i handlingsplanen genomförs för och i samverkan med konstartsområdenas befintliga ekosystem och infrastrukturer men också i tvärdisciplinär samverkan med till exempel KKN och utbildningssektorn så som folkbildning, universitet och högskolor.

Insatser görs i form av specifika satsningar, samverkan, kunskapsutveckling och pilotprojekt och handlingsplanen ligger därmed också till grund för beslut inom kulturnämndens årliga verksamhetsplan och budget.

Trygghetsvillkor, utbildning- och kompetensutveckling samt arbetsmarknadsfrågor står i fokus liksom dialog och samverkan med myndigheter, utbildningar samt professionens aktörer och branschorganisationer.

Handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande 2021-2024 (pdf)

Exempel på utvecklingsinsatser under 2022

USB Create - kompetensutveckling inom digitalisering

Region Skåne har tillsammans med Media Evolution fått medel från Europeiska socialfonden för ett kompetensutvecklingsprojekt som ska stärka konstnärer, kulturskapare och professionellt verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Fokus ligger på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring, ökad synlighet i digitala kanaler sam utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi. Alla aktiviteter erbjuds gratis till målgruppen.

USB Create (skane.se)

Stöd till residens för tvärdisciplinär samverkan

Satsningen ska bredda kontaktytor och stimulera utveckling och samverkan mellan det professionella konstfältet, den kreativa sektorn och andra områden och möjliggöra fördjupad samverkan i kreativa och laborativa produktionsmiljöer.

Utlysningen är en del i Region Skånes nystartssatsning och långsiktiga utvecklingsarbete där professionens villkor är i fokus för att Skåne fortsatt ska vara en attraktiv region för professionella konstnärer och kulturskapare att leva och verka i. Projekt som involverar samarbetspartner/aktörer från Ukraina välkomnas. Ansökan om stöd är öppen från den 28 mars till den 5 maj 2022.

Stöd till residens för tvärdisciplinär samverkan (skane.se)

Kartläggning av konstnärliga utbildningar i Skåne

Institutionen för Service management och tjänstevetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har fått i uppdrag att göra en kartläggning under 2022. Syftet är att stärka samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn samt få en överblick över den befintliga utbildningsinfrastrukturen i Skåne.

Kartläggningen ska fördjupa kunskapen om grundläggande förutsättningar för professionen idag, men även rikta en blick på framtida utmaningar för professionellt verksamma med bas i Skåne.

Förstärkning av verksamhetsstöden till de centrumbildningar som har regional verksamhet i Skåne

Denna insats stärker ytterligare centrumbildningarnas roll i att i sin tur stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden i Skåne. 

Centrumbildningar i Skåne (skane.se)

Cirkusområdets infrastruktur

Cirkus är ett konstområde under stark utveckling i Skåne. Under 2022 har verksamhetsstödet till Riksteatern Skåne höjts för att stärka områdets infrastruktur och skapa större förutsättningar för cirkusens aktörer att verka i regionen. Höjningen ska göra det möjligt för Riksteatern Skåne att anställa en cirkuskonsulent. Manegen, som är centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance, får från 2022 årligt verksamhetsstöd från Region Skåne. 

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts fick ett dubblerat stöd 2022 för sitt arbete med att främja allas möjligheter att delta i och bidra till ett mångfacetterat kulturutbud i Skåne oavsett funktionsförmåga. Och för att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten har Region Skåne, Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen tecknat ett samverkansavtal med ShareMusic, så att de kan fungera som en resurs för hela kulturlivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.