Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet

Region Skånes kulturnämnd beslöt 2015 att inleda en översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet, både för att möta de utmaningar som musikinstitutionerna står inför och för att se över nämndens stöd till musikområdet i stort.

En utredning tillsattes för att bland annat analysera de professionella orkestrarnas situation i Skåne. Syftet med översynen är att säkerställa att medborgarna i Skåne även framöver har tillgång till ett professionellt och kvalitativt starkt musikutbud i hela Skåne. Region Skånes kulturförvaltning genomför utredningen. 

Direktiv – utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet.

Under våren 2016 genomfördes en fördjupande studie av det fria musikområdet som avsåg de delar av den professionella musiken som Region Skåne i nuläget inte ger långsiktigt verksamhetsbidrag till. Studien genomfördes av Lunds universitet.

Den politiska processen om kulturnämndens långsiktiga satsningar på musikområdet inleds under 2016. 

Fyra musikinstitutioner har finansiering från Region Skåne

I Skåne finns fyra musikinstitutioner med finansiering från Region Skåne, varav tre med heltidsanställda orkestrar: Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester samt Helsingborgs Symfoniorkester. Den fjärde, Musik i Syd, är en musikinstitution med verksamhet i Skåne och Kronoberg.

Malmö Opera och Musikteater AB har Region Skåne som huvudman och ägare till 90 procent och Malmö stad som ägare till 10 procent. Malmö Operaorkester är en del av verksamheten.

Malmö Symfoniorkester ingår sedan 2015 i det av Malmö stad helägda aktiebolaget Malmö Live Konserthus AB.

Helsingborgs Symfoniorkester ingår sedan 2015 i det av Helsingborgs Stad helägda aktiebolaget Helsingborg Arena och Scen AB.

Musik i Syd är ett aktiebolag bildat av stiftelserna Musik i Skåne och Musik i Kronoberg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter