Scenkonst och musik

Skåne har en utvecklad infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans står dessa aktörer för ett omfattande och varierat utbud av föreställningar och konserter i hela Skåne.

Institutionerna inom scenkonst- och musikområdet har uppdrag som förenar kontinuitet och förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap, konstnärlig kvalitet och utveckling.

I Skåne finns också ett stort antal fria teater-, dans- och musikgrupper som är pådrivande när det gäller att nå ut med produktioner till den unga publiken. Deras föreställningar och konserter produceras oftast för turné och når därmed en betydande del av Skånes barn och unga.

De lokala arrangörerna är viktiga aktörer för att sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt utbud inom teater, musikteater, dans och musik möter en publik också utanför de större städerna.

Region Skånes uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens och musikens ställning i Skåne.

Region Skåne vill

  • säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonst och musik
  • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
  • främja barns och ungas möte med scenkonst och musik
  • främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna
  • utveckla infrastrukturen för dans

Hela texten om scenkonst och musik i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Hur ska utvecklingsarbetet bedrivas?

Stöd och bidrag

Region Skåne fördelar årliga verksamhetsbidrag till institutioner och ett antal fria grupper med turnerande uppdrag. Dessutom fördelas utvecklingsbidrag till enskilda projekt och produktioner samt arrangörsstöd och subventioner till teaterföreningar och kommunala arrangörer.

Ökad tillgänglighet

Vi stödjer arrangörsnätverken inom teater, dans och musik för att bland annat öka tillgängligheten till institutionernas, de fria gruppernas och de enskilda utövarnas verksamhet.

Samverkan och dialog

Region Skåne vill utveckla samverkan och dialog mellan institutioner, producenter, arrangörsled och kommuner kring turnéer och regional verksamhet. Flera kommuner med egna teaterhus/scener vill också öppna upp för nya samarbeten. 

Stimulera konstnärlig utveckling

Region Skåne vill stimulera den konstnärliga fördjupningen och utvecklingen genom stöd till nya verk, ny dramatik, nya koreografier, hustonsättare, mentorskap med mera.

Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, ska ges ökat stöd och medverkan i internationella nätverk och internationella utbyten ska stimuleras.

Verksamheter

Institutioner

I Skåne finns Malmö Opera och Musikteater, Malmö Stadsteater, Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Stadsteater, Helsingborg Symfoniorkester, Skånes Dansteater (Malmö) samt länsmusikorganisationen Musik i Skåne (med säte i Kristianstad). Malmö Opera och Musikteater, Skånes Dansteater och Musik i Skåne har regional huvudman medan övriga ingår i kommunala organisationer.

Det fria teater-, dans- och musiklivet

Inom teater- och dansområdet finns en väl utvecklad flora av fria grupper i Skåne. Den fria scenkonsten arbetar ofta med nya och experimentella uttrycksformer. Många av grupperna är turnerande och endast ett fåtal har egna scener. De flesta fria grupper får bidrag från såväl stat, region och kommun.

Musiklivet i Skåne är rikt och mångfacetterat och många professionella frilansmusiker är bosatta i regionen. Genom närheten till Danmark och övriga Europa öppnar sig en större arbetsmarknad för utövarna inom såväl scenkonst som musik och många arbetstillfällen skapas också genom institutionernas verksamhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter