Scenkonst och musik

Skåne har en utvecklad infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans står dessa aktörer för ett omfattande och varierat utbud av föreställningar och konserter i hela Skåne.

Region Skånes uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens och musikens ställning i Skåne.

Region Skåne vill

  • säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonst och musik
  • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
  • främja barns och ungas möte med scenkonst och musik
  • främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna
  • utveckla infrastrukturen för dans

Hela texten om scenkonst och musik i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

Uppföljning av verksamheter inom teater- och dansområdet

En särskild uppföljning av verksamheter inom teater- och dansområdet med regionalt verksamhetsbidrag ska genomföras under 2018. Uppföljningen ska omfatta såväl produktion som distribution och ha ett tydligt fokus på publikarbete och regional samverkan.

Samarbete mellan forskning och scenkonstinstitutionerna i Skåne

Ett samarbete med Teaterhögskolan Malmö har inletts för att i en förstudie undersöka hur de tillsammans med fyra scenkonstinstitutioner i Skåne kan möta förväntningarna på framtidens scenkonst. Det långsiktiga målet är att skapa en gemensam laborativ plattform för konstnärligt utforskande och utveckling med fokus på format, metoder och lärande bland annat med hjälp av digital teknik.

Insatserna ska på sikt leda till nya berättelser anpassad till att vi lever i en värld som alltmer präglas av digitalisering, medialisering samt migration. Inledningsvis deltar Malmö Stadsteater, Helsingborgs Stadsteater, Skånes Dansteater och Malmö Opera i förstudien. Ansvarig för förstudiens upplägg, koordination och genomförande är Teaterhögskolan.

Dansnoder ska stärka och utveckla strukturerna för dans i Skåne

Utveckling av infrastrukturen för dans är ett prioriterat område. Riksteatern Skåne fortsätter arbetet med att stärka och utveckla strukturerna för dans i Skåne genom projektet Dansnoder. Syftet är att utveckla knutpunkter för dans i olika delar av Skåne. Utgångspunkten är att samla de dansaktörer som finns i respektive kommun för att utifrån de lokala förutsättningarna inventera behov och resurser, identifiera utvecklingsmöjligheter samt skapa nya kontaktytor och samverkan.

Kartläggning av nycirkus i Skåne

Nycirkus är en konstform under stark utveckling i Skåne och under 2018 kommer Kulturförvaltningen att göra en kartläggning av området. Syftet är att skaffa ett kunskapsunderlag till hur Region Skåne på sikt ska kunna stödja utvecklingen av området i samspel med övriga aktörer inom scenkonstområdet.

Satsning på det fria musiklivet

En långsiktig satsning för att stärka det fria musiklivet påbörjades under 2017 genom ökat stöd till Musikcentrum Syd och Musik i Syd. Bland annat har Musik i Syds uppdrag att stödja musikarrangörer i hela Skåne stärkts.

Under 2018 ska Kulturförvaltningen ta fram ett förslag på fortsatta insatser för att utveckla stödstrukturer för det fria musiklivet, säkra en genremässig bredd och stärka arrangörer och spelplatser i hela Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter