Dialog med kulturlivets aktörer

Under våren 2018 inledde Kulturförvaltningen samråd med sikte på en ny regional kulturplan för åren 2020-2023. Samråden fortsätter under hösten 2018. Region Skånes dialog med kulturlivets aktörer kallas samråd. Samråd innebär att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets aktörer.

Dialogen handlar framför allt om den regionala finansieringen och de regionala uppdrag som är kopplade till den.

I den statliga förordningen (2010:2012) som handlar om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet står att Region Skåne ska föra en dialog – samråd - med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Samrådet sker framför allt i de kollegier som är knutna till olika konstområden:

  • Bildkonst- och formkollegiet
  • Kollegiet för fri scenkonst
  • Kulturarvskollegiet och regionalt kulturarvsmöte
  • Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet
  • Scenkonstkollegiet

Samråd med kulturlivet är en del av kultursamverkansmodellen

När det gäller samråd i samband med att en regional kulturplan tas fram vart fjärde år, ska detta ske enligt följande:

  • samråd med de av Region Skåne inrättade områdeskollegierna eller motsvarande
  • samråd med kulturlivets intresseorganisationer
  • samråd med det fria professionella kulturlivet
  • samråd med folkbildningens organisationer
  • samråd med kulturlivet inklusive den idéburna sektorn

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.