Dokumentation delregionala överläggningar 2018

Drygt 100 politiker och tjänstemän deltog i årets fyra delregionala överläggningar om barn och unga som också blev startskottet för processen för den kommande kulturplanen som avser åren 2020-2023.

Region Skåne bjöd in de skånska kommunernas kulturnämndspresidier, kulturchefer samt Kommunförbundet Skåne till överläggningar på temat barns och ungas kulturvanor. Årets fyra delregionala överläggningar ägde rum den 28 februari i Helsingborg, 1 mars i Kristianstad, 6 mars i Ystad och 8 mars i Malmö. Totalt deltog drygt 100 politiker och tjänstemän i de fyra överläggningarna. 28 av de 33 kommunerna var representerade med politiker eller kulturchef i överläggningarna.

Överläggningarna var också startskottet för processen med nästa kulturplan som ska träda i kraft 2020. Diskussionerna om utmaningar och kulturpolitiska strategier för att säkra alla barns och ungas lika möjligheter till kulturupplevelser och skapande blir ett viktigt medskick till arbetet med den kommande kulturplanen. 

Här nedan finns en sammanfattning av samtalen samt länkar till den information inom barn och unga-området som vi refererade till under mötet.

Sammanfattning av överläggningarna

Undersökning av barns och ungas kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har nyligen publicerat en undersökning av barns och ungas kulturvanor och av den framgår att kulturdeltagandet i Sverige är högt. Barn och ungas motiv för kulturdeltagande är att det är roligt, att de vill lära sig nya saker och göra saker tillsammans. Men undersökningen visar också att kulturdeltagandet skiljer sig åt mellan olika grupper – störst betydelse har bakgrundsfaktorerna kön och föräldrars utbildning. Ungdomarna själva pekar ut tidsbrist och kostnader som de största hindren för kulturdeltagande.

Rätten och möjligheten att ta del av kultur och att skapa själv måste ta sin början redan från tidig ålder. Genom samverkan, kompetensutveckling och en effektivare resursanvändning kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att alla barn och unga ska få lika möjligheter till ett rikt kulturliv. Det var utgångspunkten för årets överläggningar.

Hur når vi gruppen unga vuxna?

Flera kommuner upplever att de inte når ut till målgruppen i den utsträckning de önskar. Det gäller särskilt gruppen unga vuxna, där den självklara kontakten via skolan saknas. I vissa kommuner förstärks de här utmaningarna av de geografiska förutsättningarna – flera kommuner nämnde utmaningen i att nå unga på landsbygden som varken har skjutsande föräldrar eller tillgång till kollektivtrafik, och ser ett behov av att utveckla fler koncept för att nå ut med kulturaktiviteter utanför centralorten.

Att nå ut handlar också om att erbjuda ett utbud som lockar målgruppen: vikten av en lyssnande attityd, medskapande och delaktighet, att utveckla organisationens förmåga att fånga upp barns och ungas egna initiativ var en fråga som lyftes under samtliga överläggningar.

Samarbete och samverkan

Att vägen framåt går genom samarbete och samverkan är något de flesta kommuner är överens om – både mellan kommuner, över politikområden och över förvaltningsgränser. Flera kommuner nämnde kommande besparingar som en utmaning. I ljuset av dessa blir det allt viktigare att jobba tvärsektoriellt för att utveckla barns och ungas lika möjligheter till kulturdeltagande och skapande: till exempel i form av gemensamma politiska prioriteringar, eller genom att utforma strategier tillsammans med andra förvaltningar som också har ansvar för barn och unga.

Kommunala kulturprogram eller kulturplaner antagna av kommunfullmäktige nämndes som ett värdefullt verktyg för att ge kulturpolitiska frågor större tyngd i kommunen.

Rapport: Barns och ungas kulturaktiviteter 2017

Rapporten handlar om barn och ungas kulturaktiviteter i riket, i Skåne samt hur kulturvanorna i Skåne förhåller sig till riket. Innehållet bygger på data som samlats in under våren 2017 och studien har genomförts av Myndigheten för kulturanalys.

Undersökningen behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter främst på fritiden samt barn och ungas motiv och upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter.

Rapport: Barns och ungas kulturaktiviteter 2017

Regionala rapporter


Folkhälsorapport
En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa (2016) Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Folkhälsorapport – Barn och unga i Skåne

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik 

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns tillgängliga i en publik version av programmet QlikView. Resultatet är nedbrytbart på kommunal nivå, och du kan själv göra jämförelser och skräddarsy analyser och beslutsunderlag. Du behöver ingen inloggning för att arbeta i applikationen, och behöver inte heller ha programmet QlikView installerat.

Folkhälsostatistik Region Skåne

Befolkningsprognos 2017-2026

Skånes befolkning förväntas under perioden 2017-2026 öka med 10 procent, till cirka 1 460 000 invånare år 2026. Åldersstrukturen förväntas ändras markant. Framförallt är det barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som förväntas öka mest fram till 2026. Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan stad och land.

Befolkningsprognos 2017-2026

Statsbidrag till kultur barn och unga

Sommarlovsmedel

  • Under 2018 tar Socialstyrelsen över fördelningen av bidrag till kommunernas sommarlovsaktiviteter. Syftet med det statliga bidraget är att:
  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Rekvisition för statsbidrag 2018 ska ha kommit in senast den 1 juni 2018.

Övriga lovmedel 

Syftet med det statliga bidraget är att:

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Rekvisition av statsbidrag för 2018 ska ha kommit in senast den 1 juni 2018.

Statsbidraget skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Under 2018 utvidgas satsningen även till förskolan. Kulturrådet fördelar drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats.

http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/


Bidrag till Bokstart - satsning på de yngsta barnen

Målet är att alla skånska kommuner inom tre år ska delta i den nationella satsningen på de yngsta barnens språk- och läsutveckling. Bidrag till bokstart kan sökas från Kulturrådet, 23 augusti-20 september 2018.

https://www.bokstart.se/

Regionala satsningar

Skånetrafikens sommarlovsbiljett - för barn och unga 2018

Skånetrafiken kommer att ha ett sommarlovsjojokort för barn och unga. Det kommer att gälla skolungdomar som idag går i åk 6-9 i grundskolan samt åk 1-2 på gymnasiet. Biljetten gäller för resor med Skånetrafiken i hela Skåne under två månader. Mer information kommer från Skånetrafiken.

Regionala scenkonstsubventioner

Riksteatern Skåne förmedlar, enligt riktlinjer, Region Skånes bidrag till arrangörer av scenkonstföreställningar. Region Skånes kulturförvaltning subventionerar professionella scenkonstföreställningar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även resor till och från scenkonstarrangemang kan subventioneras.

Riksteatern Skåne

Exempel på projekt som genomförts med regionala samverkansmedel 

Kulturcrew

Kulturcrew är en satsning på ungas inflytande och delaktighet i kulturen som samtidigt stärker utvecklingen av ett nätverk mellan de sydvästra kommunerna. Inom projektet använder man en metod som ger eleverna möjlighet att lära sig mer om att planera och arrangera kultur för att eleverna ska bli mer delaktiga och involverade i kulturlivet i den egna kommunen. Region Skåne stödjer detta kommunsamverkansprojekt som startade 2016 på initiativ av åtta kommuner i sydvästra Skåne, Musik i Syd och Riksteatern Skåne.

Region Skåne stärker unga kulturarrangörer

Ung Kultur Möts (UKM)

UKM är en mötesplats för kreativa unga mellan 13 och 20 år. Lomma kommun är regional samordnare av årets festival med bidrag från Region Skåne.

UKM Skåne 2018

Kulturskola och El Sistema

Kulturskola

Den 19 mars 2018 presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning

Nationell strategi för den kommunala kulturskolan

El Sistema

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010. I Skåne arbetar man med metoden i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

El Sistema

SKL:s förnyelseprojekt "Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?"
Fler grupper tar inte del av kulturskolornas och bibliotekens utbud, trots att verksamheterna förväntas bidra till en meningsfull och bildande tillvaro för alla invånare. Under hösten 2017 startade Sveriges kommuner och landsting, SKL därför projektet ”Mer för fler”, där nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete testas. Landskrona, Kristianstad och Sjöbo ingår i projektet.

Mer för fler - hur når vi fler inom kulturområdet?

Tidigare kulturvaneundersökningar

Under mötena hänvisades också till följande kulturvaneundersökningar som diskuterades under de delregionala överläggningarna 2017.

Kulturvanor i Skåne – vuxna 2016 inklusive fördjupad analys

Kulturvanor – Socioekonomiska analyser och tidstrender (Kulturanalys 2017:2)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter