Bidrag till kommunsamverkansprojekt

I denna utlysning välkomnar vi kommuner att söka för samverkansprojekt som främjar förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet.

Fördelningen av kommunsamverkansmedel ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne. Minst två kommuner ska delta i samverkansprojektet.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel sker inom ramen för utvecklingsområdet Stad och land – en hållbar kulturpolitik för alla. Trots politiska insatser, goda intentioner och det uppsökande arbete som dagligen bedrivs av kulturinstitutioner och andra kulturaktörer, uppnås inte målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Fortfarande råder stora ojämlikheter mellan vilka befolkningsgrupper som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Kön, ålder, boendeort, utbildningsnivå och inkomst är avgörande för i vilken utsträckning invånare tar del av kulturupplevelser eller deltar i kulturlivet.

Med bidraget till kommunsamverkansprojekt vill Region Skånes kulturnämnd stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska ha möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv.

När är det möjligt att söka?

Ansökningsperiod är 13 juni till och med 8 september 2019.

När tas beslut om bidrag?

Bidrag under sex prisbasbelopp meddelas den 24 september 2019 på Region Skånes hemsida och via e-post. Bidrag över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 31 oktober 2019.

Vem kan söka?

Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Av ansökan ska det därför framgå vilken medfinansiering kommunerna själva går in med i projektet. Det kan till exempel handla om personalresurser, lokaler, samordning eller liknande. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

För vad är det möjligt att söka?

Kommunsamverkansmedel kan sökas för projekt, aktiviteter samt kunskaps- och/eller kompetensutveckling som syftar till att främja:

 • Att alla invånare i Skåne ska få jämlika förutsättningar att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet och att delta i kulturlivet.
 • Stärkt samspel mellan kommunerna, och mellan kommuner och Region Skåne, i syfte att skapa regionalt mervärde genom gemensamt fokus på utvecklingen av kultur ur ett regionalt helhetsperspektiv.

För vad kan man inte söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag ges inte heller till investeringar i material, lokaler eller teknik.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett konto.

Till Kulturdatabasen.se

Du är välkommen att kontakta Kulturförvaltningen om du behöver mer information och rådgivning till att arbeta med din ansökan.

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: Contact. Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två arbetsdagar.

Beredning och beslut om bidrag

Ansökningarna bedöms och bereds i Region Skånes kulturförvaltning. Slutgiltigt beslut tas av förvaltningschef. När bidraget överstiger sex prisbasbelopp (279 000 kr 2019) tas beslutet av Region Skånes kulturnämnd.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i kulturdatabasen.

Projektet ska vara genomfört och redovisat senast den 1 december 2020.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån det prioriterade utvecklingsområdet Stad och land – en hållbar kulturpolitik för alla i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019. Ansökningarna bedöms även utifrån strategier och insatser i Regional kulturplan för Skåne 2016-2020, samt kriterierna nedan som inte är rangordnade:

Regionalt mervärde

 • Tillgänglighet och geografisk spridning.

Samverkan

 • Samverkan med andra kommuner
 • Samverkan med den professionella kultursektorn i syfte att stärka villkoren för konstnärligt skapande
 • Stärkt tvärsektoriell samverkan inom kommunerna, vad gäller att nå och engagera prioriterade målgrupper

Målgrupper och deltagande

 • Barn, unga och unga vuxnas tillgång till kultur
 • Kulturutveckling för och/eller med personer med funktionsvariationer

Genomförande

 • Syfte, aktiviteter och förväntade resultat
 • Genomförbarhet och kompetens
 • Utbyte och spridning av erfarenheter, metoder, kompetens

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter