Bidrag till kommunsamverkansprojekt

Under sommaren kunde kommuner söka bidrag för samverkansprojekt för att främja förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet.

Fördelningen av kommunsamverkansmedel ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne. Minst två kommuner ska delta i samverkansprojektet.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel sker inom ramen för utvecklingsområdet Stad och land – en hållbar kulturpolitik för alla. Trots politiska insatser, goda intentioner och det uppsökande arbete som dagligen bedrivs av kulturinstitutioner och andra kulturaktörer, uppnås inte målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Fortfarande råder stora ojämlikheter mellan vilka befolkningsgrupper som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Kön, ålder, boendeort, utbildningsnivå och inkomst är avgörande för i vilken utsträckning invånare tar del av kulturupplevelser eller deltar i kulturlivet.

Med bidraget till kommunsamverkansprojekt vill Region Skånes kulturnämnd stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska ha möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv.

Följande ansökningar får bidrag

Förstudie – knyta KKN samt konst till Skåneleden på landsbygden, Osby kommun och Östra Göinge kommun (278 000 kr)

Dansen i dig, Åstorps kommun, Klippans kommun och Båstad kommun (244 000 kr)

Filmskatter och skapande i Sjöbo och Skurup, Sjöbo och Skurup kommun (100 000 kr)

NOKS – Skånskt nätverk för offentlig konst, Kristianstads kommun, Landskrona stad och Höörs kommun (275 000 kr)

Nätverket för Kultur i äldreomsorgen Skåne, Hörby kommun, Eslövs kommun, Malmö stad, Kristianstad kommun och Trelleborgs kommun (150 000 kr)

Ung Kultur Möts, Hörby kommun, Höörs kommun, Lomma kommun, Malmö stad, Osby kommun, Svedala kommun och Trelleborgs kommun (250 000 kr)

Kulturcrew Skåne Sydöst och Sydväst, Ystads kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun, Kävlinge kommun, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun, Svedala kommun och Sjöbo kommun (210 000 kr)

KulturWKND, Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) (250 000 kr)

Samverkansprojekt LitteraLund – Lomma – Kävlinge, Lunds kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun (161 000 kr)

Följande projekt beviljades bidrag i kulturnämnden den 31 oktober 2019

Skåneleden Konst – in motion, Kristianstads kommun, Kävlinge kommun och Ängelholms kommun (500 000 kr)

KulturarVR – lokalhistoria för alla med hjälp av Virtual Reality, Lomma kommun och Svedala kommun (300 000 kr)

Följande ansökningar får avslag

Land Art längs med E4an
Samverkansprojekt Musik i Syd
Unga i takt
Konst och spelpedagogik i mötet barn och unga vuxna
HH Bryggan 

När tas beslut om bidrag?

Bidrag under sex prisbasbelopp meddelas den 24 september 2019 på Region Skånes hemsida och via e-post. Bidrag över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 31 oktober 2019.

Vem kan söka?

Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Av ansökan ska det därför framgå vilken medfinansiering kommunerna själva går in med i projektet. Det kan till exempel handla om personalresurser, lokaler, samordning eller liknande. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

För vad är det möjligt att söka?

Kommunsamverkansmedel kan sökas för projekt, aktiviteter samt kunskaps- och/eller kompetensutveckling som syftar till att främja:

 • Att alla invånare i Skåne ska få jämlika förutsättningar att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet och att delta i kulturlivet.
 • Stärkt samspel mellan kommunerna, och mellan kommuner och Region Skåne, i syfte att skapa regionalt mervärde genom gemensamt fokus på utvecklingen av kultur ur ett regionalt helhetsperspektiv.

För vad kan man inte söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag ges inte heller till investeringar i material, lokaler eller teknik.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett konto.

Till Kulturdatabasen.se

Du är välkommen att kontakta Kulturförvaltningen om du behöver mer information och rådgivning till att arbeta med din ansökan.

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: kulturdatabasen@skane.se. Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två arbetsdagar.

Beredning och beslut om bidrag

Ansökningarna bedöms och bereds i Region Skånes kulturförvaltning. Slutgiltigt beslut tas av förvaltningschef. När bidraget överstiger sex prisbasbelopp (279 000 kr 2019) tas beslutet av Region Skånes kulturnämnd.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i kulturdatabasen.

Projektet ska vara genomfört och redovisat senast den 1 december 2020.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån det prioriterade utvecklingsområdet Stad och land – en hållbar kulturpolitik för alla i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019. Ansökningarna bedöms även utifrån strategier och insatser i Regional kulturplan för Skåne 2016-2020, samt kriterierna nedan som inte är rangordnade:

Regionalt mervärde

 • Tillgänglighet och geografisk spridning.

Samverkan

 • Samverkan med andra kommuner
 • Samverkan med den professionella kultursektorn i syfte att stärka villkoren för konstnärligt skapande
 • Stärkt tvärsektoriell samverkan inom kommunerna, vad gäller att nå och engagera prioriterade målgrupper

Målgrupper och deltagande

 • Barn, unga och unga vuxnas tillgång till kultur
 • Kulturutveckling för och/eller med personer med funktionsvariationer

Genomförande

 • Syfte, aktiviteter och förväntade resultat
 • Genomförbarhet och kompetens
 • Utbyte och spridning av erfarenheter, metoder, kompetens

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter