En film om hur kultursamverkansmodellen fungerar i Skåne under kulturplansperioden 2016-2020.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Skåne var ett av fem pilotlän. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt. 

I den statliga förordningen (2010:2012) finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.

Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen identifierar Region Skåne i dialog med kommunerna ett antal kulturpolitiska strategier och utvecklingsområden som sammanställs i en regional kulturplan för Skåne. Att Skåne har en regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska kunna fördela det statliga stödet till regional kulturverksamhet. 

Region Skånes kulturnämnd vill dock stärka samverkan på bred front och inte bara utifrån hur de statliga medlen ska fördelas. Därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i dialogen; utvecklingsambitioner, snarare än var pengarna kommer ifrån, är i fokus i kultursamverkansmodellen i Skåne.

Kommunerna har de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen. Samverkan mellan kommunerna och med Region Skåne ger utrymme för satsningar som är anpassade efter både lokala och regionala förutsättningar och ambitioner. På så sätt kan de samlade resurserna på kommunal, regional och statlig nivå utnyttjas bättre och den enskilda kommunen kan få mer kultur för pengarna.

Inom kultursamverkansmodellen får regioner/landsting fördela statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet och
  • främjande av hemslöjd.

Varför tas en regional kulturplan fram?

Så ser processen ut

Bakgrund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter