Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Skåne var ett av fem pilotlän. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt. 

I den statliga förordningen (2010:2012) finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.

Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen identifierar Region Skåne i dialog med kommunerna ett antal kulturpolitiska strategier och utvecklingsområden som sammanställs i en regional kulturplan för Skåne. Att Skåne har en regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska kunna fördela det statliga stödet till regional kulturverksamhet. 

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Region Skånes kulturnämnd vill dock stärka samverkan på bred front och inte bara utifrån hur de statliga medlen ska fördelas. Därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i dialogen; utvecklingsambitioner, snarare än var pengarna kommer ifrån, är i fokus i kultursamverkansmodellen i Skåne.

Kommunerna har de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen. Samverkan mellan kommunerna och med Region Skåne ger utrymme för satsningar som är anpassade efter både lokala och regionala förutsättningar och ambitioner. På så sätt kan de samlade resurserna på kommunal, regional och statlig nivå utnyttjas bättre och den enskilda kommunen kan få mer kultur för pengarna.

Inom kultursamverkansmodellen får regioner/landsting fördela statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet och
 • främjande av hemslöjd.

Varför tas en regional kulturplan fram?

 • En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidragsgivningen ska främja en god tillgång för regionens invånare till:

  • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • Professionell bild- och formverksamhet
  • Regional enskild arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet
  • Främjande av hemslöjd

  Med regional kulturplan avses en beskrivning av de regionala kulturpolitiska prioriteringarna och hur de förhåller sig till de nationella kulturpolitiska målen.

  Region Skåne ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

  Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen regleras i ”Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”.

 • Samverkansmodellen har fört med sig ett starkare och tydligare regionalt kulturpolitiskt ansvar inom ramen för den nationella kulturpolitiken. Ett stort regionalt kulturpolitiskt ansvar ger förutsättningar för bättre bedömningar och skarpare prioriteringar på regional och lokal nivå med ett vitaliserat kulturliv och bättre resursutnyttjande som resultat.

  Den regionala kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och ligger till grund för regionala kulturpolitiska prioriteringar. Det är ute i kommunerna som de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen finns. Regionala kulturinstitutioner finns i några av de skånska kommunerna och har som uppdrag att arbeta för alla invånare i Skåne.

  Den regionala samverkan med kommunerna bidrar till att utveckla kulturen i Skåne genom att:

  • Stärka medborgarperspektivet i den nationella och regionala kulturpolitiken
  • Tydliggöra rollfördelningen mellan staten, regionen och kommunerna
  • Visa på resursbehoven
  • Underlätta interkommunal samverkan i kulturfrågor.

  Kulturnämnden
  Region Skånes kulturnämnd vill stärka samverkan på bred front och inte enbart utifrån hur de statliga bidragen ska fördelas. Därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i kulturplanen. Det är utvecklingsambitionerna, snarare än var pengarna kommer ifrån, som ska vara i fokus. Kulturnämnden vill med denna inriktning öka samspelet mellan statliga, regionala och kommunala prioriteringar, men också tydliggöra viktiga insatsområden i hela Skånes kulturpolitiska landskap, oavsett huvudman. Kulturplanen är ett regionalt prioriteringsverktyg och ett underlag i dialogen med staten om det statliga kulturanslaget till regional kulturverksamhet. Kulturplanen är inte resurssatt och har därför inte samma konkretionsnivå som en handlingsplan. I den årliga budgeten och verksamhetsplanen konkretiseras och resurssätts satsningar för att förverkliga utvecklingsambitionerna i kulturplanen.

  Region Skånes hållning är att alla de utvecklingsambitioner som anges i kulturplanen är viktiga. Hur och i vilken ordning de ska utvecklas måste bli föremål gör den fortsatta samverkans- och samrådsprocessen. Att prioriteringar och metoder utvecklas i samverkan är en av de stora fördelarna med kultursamverkansmodellen.

  Den regionala kulturpolitiken har tydligt fokus på invånarna och är engagerad i det regionala och lokala kulturlivets betydelse för utvecklingen. De regionala prioriteringarna syftar till att stärka alla delar av den kulturella infrastrukturen, såväl producent- och arrangörsleden som arenorna för människors eget skapande.

Så ser processen ut

 • Kultursamverkansmodellen har i dialogen mellan stat, region och kommun mobiliserat en utvecklingskraft som ger goda förutsättningar för att utveckla en decentraliserad modell med regionala resurscentra med nationella uppgifter. Region Skåne vill medverka i utvecklingen av en kultursamverkansmodell där en sådan decentralisering ingår.

  Utöver de statliga medel som fördelas av Region Skåne, fördelar staten ytterligare medel till kulturutveckling i Skåne. Kulturrådet och Region Skåne för dialog kring dessa resurser.

  Region Skåne för också en dialog med det statliga samverkansområdet, som består av nio statliga kulturmyndigheter, men även direkt med enskilda myndigheter. Särskilda samarbetsavtal med enskilda kulturmyndigheter finns och fler kan tillkomma.

 • Det övergripande syftet med samverkan mellan Region Skåne kommunerna är att identifiera gemensamma mål, ambitioner och prioriteringar för kulturpolitiken med ett gemensamt fokus på utvecklingen av kultur i regionen ur ett regionalt helhetsperspektiv.

  Därtill ska kulturens roll som utvecklingsfaktor på andra områden lyftas som en viktig del av arbetet med att förverkliga ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

  Region Skåne vill genom den kulturpolitiska dialogen också stärka den kulturpolitiska kompetensen. Genom att kulturpolitiska frågor tar större plats på den politiska dagordningen i Region Skåne och i kommunerna, får det kulturpolitiska uppdraget större tyngd och legitimitet.

  De kulturpolitiska samtalen inom ramen för kultursamverkansmodellen förs i följande forum:

  • Årliga kulturpolitiska överläggningar som samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstepersoner tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstepersoner. Dessa överläggningar utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus ligger på att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Denna mötesplats ska även omfatta det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn.
  • Delregionala kulturpolitiska överläggningar där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande möter representanter för Region Skånes kulturnämnd. De fyra delregionala överläggningarna syftar till att skapa möten i ett dialogvänligt format. Överläggningarna betonar betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten planeras i dialog med kommunerna och ska ge utrymme för tematiska fördjupningar.
  • Tematiska kulturpolitiska överläggningar som samlar kommunala kulturpolitiker och tjänstepersoner kring specifika utvecklingsområden. Syftet är att fördjupa diskussionen och dela kunskap men också att vid behov initiera kommunövergripande samarbeten på det specifika temat. En del av dessa överläggningar kan med fördel arrangeras av kommuner som är särskilt engagerade i en viss tematik.
  • Särskilda överläggningar mellan Region Skåne och kommunerna kring de samfinansierade kulturinstitutionerna.

  Därtill kommer kulturpolitiska samtal mellan Region Skåne och enskilda kommuner eller grupper av kommuner vid behov. Därutöver finns på tjänstepersonsnivå två former för dialog i arbetet med att genomföra kulturplanen:

  • Regionalt nätverk för kommunernas kulturchefer med planering, uppföljning och kunskapsdelning kopplat till den politiska dialogen
  • Regionalt nätverk för kommunernas samordnare för kultur för barn och unga
  • Tematiska nätverk grupperade utifrån de utvecklingsmöjligheter i kulturplanen som respektive kommun prioriterar.
 • Region Skåne för en kontinuerlig dialog med kulturlivets företrädare. Dialogen utgår framför allt från den regionala finansieringen och de regionala uppdrag som är kopplade till den.

  Inför den kommande regionala kulturplanen för Skåne 2021-2024 har Region Skåne arrangerat samråd med flera olika konstellationer med organisationer på kulturområdet.

  • samråd med de av Region Skåne inrättade områdeskollegierna eller motsvarande
  • samråd med kulturlivets intresseorganisationer
  • samråd med det fria professionella kulturlivet
  • samråd med folkbildningens organisationer
  • samråd med kulturlivet inklusive den idéburna sektorn.

Bakgrund

 • Region Skånes kulturpolitiska mål:

  Hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

  Region Skåne ska verka för ett ökat konst- och kulturutbud av hög kvalitet samt bidra till att kultur är tillgänglig i hela Skåne. Detta förutsätter en hållbar finansiering, en väl fungerande kulturell infrastruktur samt ett ökat samspel inom kultursektorn och med andra samhällsområden.

  Fler barn, unga och vuxna ska oavsett individuella och geografiska förutsättningar ha tillgång till ett brett och varierat utbud och en mångfald av berättelser. Fler ska ha möjlighet att skapa och uttrycka sig genom kultur.

 • En viktig utgångspunkt för det regionala arbetet är de nationella kulturpolitiska målen. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

  För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
 • Region Skånes roll som utvecklingsaktör förutsätter ett processinriktat arbetssätt tillsammans med kommunerna och representanter för kulturlivet. Region Skåne stimulerar, initierar och utvärderar insatser utifrån de kulturpolitiska målen och strategierna. Region Skåne stödjer kommunerna och kulturlivet genom olika former av konsultativa och finansiella insatser. Region Skåne har en bred kompetens inom olika konst- och kulturområden och har välutvecklade nätverk regionalt, nationellt och internationellt. En central del av den kulturpolitiska samverkan är det gemensamma behovet av att utveckla kompetenser, metoder, dialoger och analyser för prioriteringar.

  En av Region Skånes viktigaste uppgifter är att skapa en väl fungerande kulturell infrastruktur där erfarenheter kan bytas, kompetens överföras och upplevelser spridas. Att åstadkomma samverkan och ett kulturellt flöde mellan Skånes institutioner, föreningar och invånare är centralt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.