• Magnus Lunderquist, ordförande Region Skånes kulturnämnd. Foto: Kulturförvaltningen

Tre frågor till kulturnämndens ordförande…

Vi befinner oss i ett mycket speciellt läge – hur ser du på den fortsatta processen med nästa regionala kulturplan för Skåne?

Vi befinner oss i en extraordinär situation där hela samhället står inför stora utmaningar. Detta gäller inte minst kulturlivet där vi ser att den pågående krisen slår mycket hårt. Såväl enskilda kulturskapare som kulturinstitutioner, fria grupper och andra aktörer drabbas med inställda arrangemang, utebliven publik och inkomstbortfall.

Vi jobbar nu med två tidsperspektiv. Samtidigt som vi hanterar nuläget på bästa sätt behöver vi blicka framåt och peka ut en riktning för hur vi fortsatt utvecklar ett rikt kulturliv som präglas av stor delaktighet och en mångfald av aktörer. Att värna om den kulturella infrastrukturen och säkra långsiktiga förutsättningar för kultursektorn är de viktigaste frågorna för mig som ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Jag är därför mycket glad att vi i kulturnämnden nu har kunnat besluta om en ny Regional kulturplan för Skåne för perioden 2021-2024. Nu lämnar vi över kulturplanen till regionfullmäktige som ska fastställa den vid sitt möte den 6 oktober innan den börjar gälla från 1 januari 2021.

Vad gäller den rådande situationen med covid-19 är jag angelägen om att de insatser som nu görs från hela samhället även träffar kultursektorn. Det intäktsbortfall som kulturlivet har drabbats av kräver en extraordinär insats som inte kan lösas inom ramen för kulturnämndens budget. Kommunerna, regionerna och staten behöver kroka arm i arbetet med att säkerställa en fortsatt kulturell infrastruktur i hela landet!

Varför är det viktigt att i nuläget fortsätta arbetet med nästa kulturplan som planerat?

Det vi upplever nu gör mig ännu mer övertygad om vikten av konst och kultur. Försök i nuvarande situation tänka bort musik, böcker, filmer, poesi och så vidare. Nu om någon gång ser vi hur stor betydelse konsten och kulturen har för oss människor! Det har gjort mig ännu mer beslutsam om att vi samtidigt som vi hanterar nuläget på bästa sätt behöver blicka framåt och peka ut en riktning för hur vi fortsatt utvecklar ett rikt kulturliv som präglas av stor delaktighet och en mångfald av aktörer.

Kulturplanen beskriver hur Region Skåne vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här. Den fungerar som ett viktigt kulturpolitiskt verktyg och styrdokument i relation till såväl kulturlivet, kommunerna som andra politikområden. Dessutom är kulturplanen en förutsättning för att Region Skåne ska kunna fördela vissa statliga medel i Skåne.

Vad vill du uppnå under nästa kulturplanperiod?

Kulturpolitikens kärna är att göra kultur tillgänglig för alla. Det vill säga att alla skall ha möjlighet att delta i kulturlivet. Men det är också viktigt att slå fast principen om armslängds avstånd, att konstens innehåll inte får påverkas av politikers inblandning.

Vi måste därför tala om konstens och kulturens egenvärde. Och då menar vi kultur för kulturens egen skull. Att de konstnärliga uttrycken är ett mål i sig. För det är först när vi gör det som konst och kultur kan skapa andra värden.

Kulturens egenvärde utesluter självklart inte att den skapar värden på andra områden. Vi lyfter förutom kulturens egenvärde, även fram kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget. Ett levande konst- och kulturliv bidrar till en mångfald av stimulerande och hållbara livsmiljöer och offentliga rum med sociala och kulturella värden som stärker framtidstro, livskvalitet och demokratin.

Skåne står inför stora utmaningar och det krävs nytänkande, starkare prioriteringar men också förändrade arbetssätt för att nå våra mål. Den offentligt finansierade kulturen är alltjämt i huvudsak något som grupper med hög utbildning, hög inkomst eller som har föräldrar med motsvarande bakgrund tar del av. Våra kulturvanor sätts ofta i barndomen, framför allt under skoltiden, och vi tar sedan med oss dem in i vuxenlivet. Kulturpolitiken kan inte ensamt förändra detta. Vi inom kulturpolitiken behöver kroka arm med andra politikområden, till exempel utbildningspolitiken, för att se till att den av oss gemensamt finansierade kulturen är till för alla.

Vår utmaning är att vi måste börja jobba på ett annat sätt för att kunna nå målet om ett kulturliv som alla har förutsättningar att känna sig delaktiga och inkluderade i. Framförallt så är det större samverkan som krävs, samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och Region Skåne där alla kulturaktörer och befintliga kulturverksamheter i hela Skåne har en viktig roll att spela. Det är först då som vi kan möta de utmaningar vi har och uppnå vårt mål om ett rikt inkluderande kulturliv.

Har du ytterligare något du vill tillägga?

Jag vill passa på att tacka alla representanter från kulturlivet, den idéburna sektorn och kommunerna för ett stort engagemang under hela processen med att ta fram den nya regionala kulturplanen. Detta gäller inte minst alla er som tagit er tid att läsa igenom remissversionen av kulturplanen och lämnat in ett remissyttrande under våren. Era synpunkter har varit mycket värdefulla i arbetet med att få fram den färdiga versionen. Nu ser jag fram emot ert fortsatta engagemang och att vi tillsammans kan arbeta vidare för att utveckla Skåne som den fantastiska kulturregion det är..

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter