Kulturnämndens ordförande har ordet

Vi befinner oss i en extraordinär situation där hela samhället står inför stora utmaningar. Detta gäller inte minst kulturlivet där vi ser att den pågående krisen slår mycket hårt.

Såväl enskilda kulturskapare som kulturinstitutioner, fria grupper och andra aktörer drabbas med inställda arrangemang, utebliven publik och inkomstbortfall. Jag är angelägen om att de samhällsinsatser som nu görs träffar sektorn. Kulturförvaltningen samlar kontinuerligt in information om hur situationen påverkar kulturlivet i Skåne och analyserar löpande konsekvenserna av covid-19.

Att värna om den kulturella infrastrukturen och säkra långsiktiga förutsättningar för kultursektorn är den viktigaste frågan för mig som ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Samtidigt som vi hanterar nuläget på bästa sätt, behöver vi blicka framåt och peka ut en riktning för hur vi fortsatt utvecklar ett rikt kulturliv som präglas av stor delaktighet och en mångfald av aktörer. Det förslag till ny regional kulturplan som vi har tagit fram utgår från hur kulturen kan möta övergripande samhällsutmaningar. De tre bärande principerna om kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget ligger till grund för det långsiktiga utvecklingsarbetet i Skåne.

Arbetet med Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 fortsätter därför som planerat. Kulturnämnden tar beslut om kulturplanen i juni och regionfullmäktige i oktober.

Förslaget till kulturplan bygger på den omfattande dialog vi fört med Skånes kulturliv och kommuner. Jag värdesätter det stora engagemang som visats under processen och hoppas att många har möjlighet att lämna synpunkter på nästa kulturplan genom att skicka in ett remissyttrande.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter