Frågor och svar om ny kulturplan på remiss

På grund av det rådande läget tvingades vi tyvärr ställa in våra planerade remisskonferenser. Här finns svar på de frågor som skickats in.

Fråga: I RUSen (Regionalt utvecklingsprogram för Skåne) används begreppet "Idéburen sektor". I kulturplanen använder ni "kulturliv" då ni beskriver med vem/vilka ni har tagit fram planen. Vi tycker att det är missvisande då det kan innefatta både fria aktörer och idéburen sektor. KUR använder begreppet "civilsamhälle" vilket brukar anses synonymt med idéburen sektor. Vår fråga: varför använder inte ni begreppet "idéburen sektor"? Kulturplanen ska ju tas fram i samråd med "civilsamhället" enl KUR. Först på sid 16 i planen dyker "idéburen sektor" upp.

Svar: Den idéburna sektorn är en viktig resurs för ett långsiktigt hållbart Skåne och för kulturutvecklingen i regionen. När det gäller begreppet ”kulturliv” räknar vi in alla aktörer som på olika sätt arbetar med kultur på något sätt i Skåne. Dvs det innefattar kulturinstitutioner, fria kulturaktörer, folkbildningen, den idéburna sektorn med fler aktörer. Vi tar med oss synpunkterna i arbetet med remisstexten för att se var vi ytterligare kan tydliggöra den idéburna sektorns betydelse. Vi vill också passa på att påpeka vikten av att vi även får in eventuella synpunkter på remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i ett skriftligt remissyttrande.

Fråga: Vi undrar varför ni inte nämner att det är den idéburna sektorn som i många fall utgör de mötesplatser ni nämner: bygdegårdar, folkets hus, kulturhus, biografer, studierum mm. Den kulturella infrastruktur som omnämns är i många fall idéburen: det är vi som har dansgolven, scenerna, replokalerna, ateljéerna, filmdukarna. Flera filmfestivaler arrangeras genom det idéburna: exempelvis IFEMA och Latinamerika i Fokus. Vi menar inte att ni behöver nämna specifika exempel, men att ni bör skriva att det är den idéburna sektorn som i många fall står bakom ovanstående. Finns det en anledning till att ni har valt att inte nämna det?

Svar: Det handlar inte om något medvetet utelämnande när vi inte skriver ut att det är den idéburna sektorn som står bakom många av de mötesplatser för kultur som finns i Skåne. Vi är medvetna om att den idéburna sektorns olika aktörer är enormt viktiga resurser för ett långsiktigt hållbart Skåne och för kulturutvecklingen i regionen. Vi tar med oss synpunkterna i arbetet med remisstexten för att se var vi ytterligare kan tydliggöra den idéburna sektorns betydelse. Vi vill också passa på att påpeka vikten av att vi även får in eventuella synpunkter på remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i ett skriftligt remissyttrande.

Fråga: Den idéburna sektorn blir inte lika omnämnd som i den förra kulturplanen. Är den inräknad i kulturaktörer? Kommer ni i så fall att förklara detta? Under rubriken Kulturens rum och platser nämner ni inte den idéburna sektorn. Den kulturella infrastrukturen på landsbygden består av oerhört många idéburna mötesplatser. Hur kommer det sig att ni inte valt att räkna in dem? Under rubriken strategisk finansiering nämner ni inte heller den idéburna sektorn. Är det på grund av statliga fokusområden? Om det är så, skulle det vara möjligt att lägga till ett stycke att idéburna organisationer också bör omfattas i den strategiska finansieringen?

Svar: Den idéburna sektorn är en viktig resurs för ett långsiktigt hållbart Skåne och för kulturutvecklingen i regionen. När det gäller vilka som ingår i begreppet kulturaktörer räknar vi in alla aktörer som på olika sätt arbetar med kultur i Skåne och utgör den kulturella infrastrukturen. Dvs det innefattar kulturinstitutioner, fria kulturaktörer, folkbildningen, den idéburna sektorn med fler aktörer.

Den strategiska finansieringen av kulturlivet omfattar även den idéburna sektorns organisationer. Avsnittet pekar inte ut enskilda verksamhetsområden och i det sammanhanget gör vi heller inte någon skillnad på om det handlar om en offentlig kulturinstitution, en fri grupp/aktör, en intresseorganisation eller en del av den idéburna sektorn. Närmare 90 procent av kulturnämndens budget går ut som verksamhetsstöd till aktörer inom kulturområdet, varav ett flertal är idéburna organisationer.  

Vi tar med oss synpunkterna i arbetet med remisstexten för att se var vi ytterligare kan tydliggöra den idéburna sektorns betydelse. Vi vill också passa på att påpeka vikten av att vi även får in eventuella synpunkter på remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i ett skriftligt remissyttrande.

Fråga: Hur omhändertas perspektivet på konst och kultur som en näringsgren? Borde inte det betraktas som ett utvecklingsområde att identifiera framgångsfaktorer för konst och kultur som näring?

Svar: De kulturella och kreativa näringarna är ett av de 10 verksamhetsområden som kulturplanen omfattar. Det betyder att konst och kultur som en näringsgren finns med som en aspekt på alla övergripande utvecklingsområden.

Konst och kultur som en näringsgren lyfts kanske framför allt fram inom utvecklingsområdet ”Villkor för konstnärligt skapande”. Av området framgår att Region Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande och kreativa designprocesser. I det arbetet ingår även insatser för att identifiera framgångsfaktorer för konst och kultur som näring. Genom att bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar och deras villkor för utveckling kan förutsättningarna för konstnärligt och kreativt skapande förbättras och kulturdriven näringsverksamhet utvecklas.

Insatserna kan bland annat handla om att koppla ihop stödstrukturerna för kultur, näringsliv och entreprenörskap, liksom att främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudanden, utbud och tjänster inom den kulturella sektorn. Under kulturplaneperioden konkretiseras och resurssätts insatserna årligen i kulturnämndens verksamhetsplan och budget.

Fråga: Like most of the global economy, cultural and creative industries (CCIS/KKN) are right now facing an unprecedented existential crisis with unforeseeable economic consequences. It is impossible to predict for how long the Coronavirus will dominate political and societal attention, be responsible for total or partial cut down of production and consequently allow none or only restricted national and international sales and distribution. But already now, the economic damages for CCIS worldwide are enormous with tens of billions SEK losses due to closed cinemas, theatres, museums, cancelled film productions and releases and many more. Additionally, basically all physical business platforms like conferences and festivals, that are vital for established creatives but even more so for emerging talents, have been cancelled or most likely will get cancelled. No one can say for how long this situation will continue. However, most professional creatives are classified as freelancer or are part of SMEs (small and medium-sized enterprises), especially in Skåne, and therefore don’t have the economic reserve assets to survive several weeks, months or even longer of full or partial business suspension and radically reduced productivity. Region Skåne highlights in their Remissversion av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 that regional cultural and creative industries contribute strongly to Skåne's attractiveness, living environment and sustainable growth. What is Kulturförvaltningen’s strategies and action plans in terms of financial backing and necessary structural support to ensure that regional creators and creative industries in fact will survive this crisis but also stay relevant and grow during the next 5 years to come and in what way will these measurements be integrated in the final kulturplan for 2021-2024?

Svar: Vi jobbar i nuläget med två tidsperspektiv. Samtidigt som vi försöker hantera nuläget på bästa sätt behöver vi blicka framåt och peka ut en riktning för hur vi fortsatt utvecklar ett rikt kulturliv som präglas av stor delaktighet och en mångfald av aktörer. Vad gäller den rådande situationen med covid-19 behöver de insatser som nu görs från hela samhället även träffa kultursektorn. Det intäktsbortfall som kulturlivet har drabbats av kräver en extraordinär insats som inte kan lösas inom ramen för kulturnämndens budget. Kommunerna, regionerna och staten behöver kroka arm i arbetet med att säkerställa en fortsatt kulturell infrastruktur i hela landet.

Skåne ska vara en förebild med goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande och kreativa designprocesser. Genom att bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar och deras villkor för utveckling kan förutsättningarna för konstnärligt och kreativt skapande förbättras och kulturdriven näringsverksamhet utvecklas.

Insatserna kan bland annat handla om att koppla ihop stödstrukturerna för kultur, näringsliv och entreprenörskap, liksom att främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudanden, utbud och tjänster inom den kulturella sektorn. Under kulturplaneperioden konkretiseras och resurssätts insatserna årligen i kulturnämndens verksamhetsplan och budget.

Arbetet med att ta fram en ny modell för uppföljning av kulturplanen pågår. Indikatorer för kulturplanens utvecklingsområden kommer även att utvecklas löpande under kulturplaneperioden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter