• Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla - Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Bild från familjevisning på Moderna Museet Malmö, Foto: Sanna Dolck Wall

Regional kulturplan för Skåne

I den regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, kommunerna och staten.

Kulturplanen fungerar som ett verktyg inför kulturnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Nuvarande kulturplan gäller till och med december 2020.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 18 juni beslutade Region Skånes kulturnämnd om en ny Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Den fastställdes av regionfullmäktige den 6 oktober och börjar gälla från och med den 1 januari 2021.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med Skånes kommuner och efter samråd med det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. Samråden och de kulturpolitiska diskussionerna har utgått från de globala megatrender som samhället står inför vad gäller demografiska utmaningar, klimatförändringar, digitalisering, individualisering och globalisering.

Den nya kulturplanen utgår från och genomsyras av tre vägledande principer;

  • Kulturens egenvärde
  • Kulturens demokratiska grund samt
  • Kulturens kraft i samhällsbygget.

Med avstamp i de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på fem tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn;

  • Delaktighet och medskapande,
  • Konstnärligt skapande,
  • Kulturens rum och platser,
  • Barns och ungas rätt till kultur samt
  • Digital utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!