Regional kulturplan för Skåne

Kulturnämnden och regionfullmäktige tog 2015 beslut om en regional kulturplan för Skåne för 2016 - 2019. Målet är bidra till att så många som möjligt engagerar sig och deltar i Skånes rika kulturliv.

Den regionala kulturplanen fungerar som ett planeringsverktyg och är ett underlag i dialogen om de statliga kulturbidragen till regional kulturverksamhet. Kulturplanen som togs fram under 2015 löper över fyra år; 2016 - 2019. Under perioden handlar samverkan och samrådet om vilka prioriteringar i kulturplanen som ska utvecklas och resurssättas i de årliga budgetprocesserna.

Region Skånes kulturnämnd beslutade 2011 att delta i den så kallade kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne fördelar statsbidrag för regional kulturverksamhet baserat på den regionala kulturplanen som är framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.

Kulturpolitiska mål

Region Skåne har två kulturpolitiska mål: 

 • Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. 
 • Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser

Region Skåne ska verka för ett ökat konst- och kulturutbud av hög kvalitet i Skånes kommuner samt bidra till att kultur är tillgänglig i hela regionen. Detta förutsätter en väl fungerande infrastruktur och ett flöde mellan olika kulturella verksamheter. 

Fler människor ska oavsett individuella och geografiska förutsättningar ha tillgång till ett brett och varierat utbud. Kanaler för påverkan, en ökad brukardialog samt bättre möjligheter till eget skapande ska fortsätta utvecklas. Dialogen mellan kommuner och kulturinstitutioner om frågor som rör tillgänglighet och delaktighet ska fortsatt utvecklas.  

Kulturpolitiska strategier

I de årliga budgetprocesserna utgår kulturnämnden från kulturplanen när prioriteringar av insatser och resurser görs. 

De övergripande kulturpolitiska strategierna är:

 • stärkt kulturell infrastruktur
 • förbättrade villkor för konstnärligt skapande
 • ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
 • utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
 • öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
 • stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet
 • stärkt dialog inom kultursektorn
 • stärkt kunskapsutveckling och forskning
 • ökad användning av digitaliseringens möjligheter
 • utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn

Kopplingen mellan den regionala kulturplanen och kulturnämndens årliga budget och verksamhetsplan ska vara tydlig för att underlätta den årliga samverkansdialogen, prioriteringsarbetet och uppföljningen under perioden. 

Prioriterade målgrupper

Barn och unga

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från bland annat FN:s barnkonvention. Det innebär att barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut, och de ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem.

Nationella minoriteter

Region Skåne ska utveckla former för att främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, i dialog med kulturlivets aktörer och de nationella minoriteterna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter