Regional kulturplan för Skåne

I den regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, kommunerna och staten.

Kulturplanen fungerar som ett verktyg inför kulturnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Nuvarande kulturplan gäller till och med december 2020.

Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 13 februari beslutade Region Skånes kulturnämnd om en remissversion av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Förslaget till ny kulturplan har tagits fram i samverkan med Skånes kommuner och efter samråd med det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. Samråden och de kulturpolitiska diskussionerna har utgått från de globala megatrender som samhället står inför vad gäller demografiska utmaningar, klimatförändringar, digitalisering, individualisering och globalisering.

Förslaget till ny kulturplan utgår från och genomsyras av tre vägledande principer;

 • Kulturens egenvärde
 • Kulturens demokratiska grund samt
 • Kulturens kraft i samhällsbygget.

Med avstamp i de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på fem tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn;

 • Delaktighet och medskapande,
 • Konstnärligt skapande,
 • Kulturens rum och platser,
 • Barns och ungas rätt till kultur samt
 • Digital utveckling.

Remissversion Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 (pdf)

Regional kulturplan på remiss

Formella remissinstanser för Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne samt politiska nämnder inom Region Skåne. Dessutom välkomnar vi remissyttranden från andra aktörer, verksamheter eller organisationer.

Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor:

 • Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något perspektiv som saknas?
 • Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni att den regionala kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete?
 • Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring av formerna för er dialog med Region Skåne under nästa planperiod?

Alla yttranden måste ske skriftligt och ska vara inkomna senast den 15 april 2020 till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till
kultur@skane.se. Inkomna remisser publiceras här på vår hemsida allt eftersom de kommer in.

Som stöd för att skriva yttrande går det bra att ladda ner dokumentet "Hur man skriver yttrande". 

Hur man skriver yttrande (pdf)

Remisskonferenser

Med anledning av Region Skånes beslut om att alla större konferenser och mötesplatser ska ställas in för att minska risken för smittspridning av covid-19 ställer vi in våra planerade remisskonferenser med kulturlivet den 19 och 20 mars samt mötet med Sveriges nationella minoriteter den 17 mar.

På grund av sjukdom tvingas vi tyvärr ställa in den digitala remisskonferensen som var planerad till den 20 mars.

Det finns möjlighet att skicka in frågor och funderingar. Svaren kommer även att publiceras på vår webbsida.

Skicka in din fråga

Tidplan

15 april

Sista dag att skicka in ett remissyttrande

18 juni 2020

Beslut om ny regional kulturplan i Region Skånes kulturnämnd

6 oktober 2020

Beslut om ny regional kulturplan i regionfullmäktige

1 januari 2021

Ny regional kulturplan för Skåne träder i kraft.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter