• Såhär ser planeringen ut för att ta fram ny kulturplan . Bläddra vidare för att se stegen. Observera att remissperioden är förlängd till 26 april

  • Remissperioden pågår från den 13 februari till den 26 april. Alla remissvar publiceras efter hand som de kommer in på webbsidan.

  • Efter beslut i kulturnämnden den 18 juni och i regionfullmäktige den 6 oktober börjar ny kulturplan gälla från 1 januari 2021.

Regional kulturplan för Skåne

I den regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, kommunerna och staten.

Kulturplanen fungerar som ett verktyg inför kulturnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Nuvarande kulturplan gäller till och med december 2020.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 18 juni beslutade Region Skånes kulturnämnd om en ny Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Den ska nu fastställas av regionfullmäktige den 6 oktober innan den börjar gälla från och med den 1 januari 2021.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med Skånes kommuner och efter samråd med det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. Samråden och de kulturpolitiska diskussionerna har utgått från de globala megatrender som samhället står inför vad gäller demografiska utmaningar, klimatförändringar, digitalisering, individualisering och globalisering.

Den nya kulturplanen utgår från och genomsyras av tre vägledande principer;

  • Kulturens egenvärde
  • Kulturens demokratiska grund samt
  • Kulturens kraft i samhällsbygget.

Med avstamp i de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på fem tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn;

  • Delaktighet och medskapande,
  • Konstnärligt skapande,
  • Kulturens rum och platser,
  • Barns och ungas rätt till kultur samt
  • Digital utveckling.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter