Samarbeten inom kulturutveckling

Samarbeten vi deltar i

 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

  Region Skånes kulturförvaltning och Lunds universitet utvecklar tillsammans, utifrån en gemensam överenskommelse, förutsättningarna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och annan kvalificerad studentsamverkan. Fokus är framför allt offentlig förvaltning (regional och kommunal nivå) och offentlig verksamhet (institutionell nivå).

  Målet med VFU är att ge studenten arbetslivserfarenhet och bättre förutsättningar för att få jobb efter utbildningen. VFU och annan kvalificerad studentsamverkan kan också vara en väg till fler och mer fördjupade relationer mellan kommunerna och universitetet - en enklare "dörr in" - till både utbildning och forskning i ett vidare perspektiv, vilket på sikt kan leda till lättare och bättre samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad i alla aspekter.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
  • Telefon 040-675 37 52
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Välkommen till Skåne

  Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer.

  Välkommen till Skåne är en del av ett etableringsprogram som nyanlända flyktingar deltar i under sin första tid i Skåne. Det innebär att de nyanlända, förutom svenskundervisning och den obligatoriska samhällsorienteringen, också får ta del av olika studiebesök. De besöker bibliotek, museer och föreningar och får möjlighet till fysisk aktivitet och att lära sig mer om arbetslivet i Sverige.

  På biblioteken får deltagarna en introduktion till bibliotekens roll i samhället och alla de tjänster och varierade program som riktas till barn och vuxna.

  På museerna får deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer.

  Region Skånes kulturförvaltning är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

  Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt inom Partnerskap Skåne där Länsstyrelsen Skåne samarbetar med kommuner, statliga och regionala myndigheter och organisationer samt den idéburna sektorn för ett samordnat inkluderat mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter
  • Telefon 040-675 37 62
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Ann Lundborg Utvecklare folkbildning och bibliotek
  • Telefon 040-675 37 31
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Campus Helsingborg, Lunds universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Campus Helsingborg är en dynamisk och växande del av Lunds universitet. Det finns tre institutioner som är helt placerade på Campus Helsingborg: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap och institutionen för strategisk kommunikation. Dessutom har Lunds Tekniska Högskola och Socialhögskolan omfattande verksamheter i Helsingborg.

  Centrum för Danmarksstudier, som tillhör universitetets särskilda verksamheter, är placerat på Campus Helsingborg. Forskning kring kulturella och kreativa näringar utgör ett växande forskningsintresse inom olika delar av Campus Helsingborg. 

  Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, normalt mellan fakultet/institution och Region Skåne, där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

  Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne, och Campus Helsingborg, Lunds universitet (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
  • Telefon 040-675 37 52
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

  År 2011 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

  Institutionen för kulturvetenskaper forskar om och erbjuder utbildning inom kulturfältet, till exempel kulturadministration, arkiv, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi (ABM) och tillämpad kulturanalys.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

  Överenskommelse om samarbete mellan Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Institutionen för kulturvetenskaper (pdf). 

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
  • Telefon 040-675 37 52
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv. 

  År 2013 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete

  Sociologiska institutionens forskning och utbildning spänner över ett brett fält. Forskningen sker inom områden som kultursociologi/ kulturantropologi, organisation, välfärd och offentlig förvaltning, vuxnas lärande, visuell och estetisk antropologi, urbana miljöer och kulturer, rural utveckling och kultur etcetera.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften och genomförande tydligt formuleras.

  Överenskommelse om samarbete mellan Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska institutionen, Lunds Universitet (pdf).

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
  • Telefon 040-675 37 52
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet; Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för konst, kultur och kommunikation en överenskommelse om samarbete.

  Malmö universitet är ett lärosäte i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolan kännetecknas av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Studenterna tar i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Vid Malmö universitet bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att universitetets forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället. 

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.

  Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelie Krell Utvecklare digital kultur
  • Telefon 040-675 37 38
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2018 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet; Institutionen för kultur, språk och media en överenskommelse om samarbete.

  Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.

  Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitet (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelien Van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek
  • Telefon 040-675 37 40
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. De erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker.

  Avtal ska tecknas mellan parterna för specifika projekt eller dylikt som inbegriper någon form av ekonomiska åtaganden.

  Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes
  kulturförvaltning och Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet (pdf).

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Rosi Gerlach Utvecklare teater
  • Telefon 040-675 37 36
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet

  En strategi för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 är stärkt kunskapsutveckling och forskning. Med det menas en starkare koppling mellan forskning och såväl kulturpolitik som kulturliv.

  År 2017 slöt Region Skånes kulturförvaltning och Campus Helsingborg vid Lunds Universitet en överenskommelse om samarbete.

  Arkitektskolan och Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö är i korthet två olika organisatoriska enheter inom Lunds universitet där Arkitektskolan beslutar om utbildning och institutionen innehar olika ämneskunskaper vilka byggts upp genom vetenskapligt eller konstnärligt bedrivet forskningsarbeten. I bådas uppdrag ingår att verka för en samverkan med omgivande samhälle och dess aktörer.

  Gemensamt identifierade samarbeten bedrivs i enligt med särskilda avtal, där projektets mål, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

  Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne och Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mats Hallberg Enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef
  • Telefon 040-675 37 52
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Riksantikvarieämbetet

  Överenskommelsen, som reviderats och gäller från 2015, har sin utgångspunkt i den regionala kulturplanen för Skåne. Den övergripande visionen i överenskommelsen är att kulturmiljöns och kulturarvets värde för människors livsmiljö ska utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya sammanhang.

  Syftet med överenskommelsen är att utveckla det gemensamma arbetet genom att söka samsyn kring grundläggande frågor och genom att utveckla metoder.

  Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Riksantikvarieämbetet (pdf).

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Martin Andrén Utvecklare kulturarv
  • Telefon 040-675 37 44
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skånes kulturförvaltning och Konstnärsnämnden

  Sedan samverkansmodellen infördes år 2011 har behovet av fördjupad samverkan mellan de regionala och statliga parterna ökat. Kunskapen om varandras roller och kompetenser har förbättrats under åren och lett till att också nya utvecklingsområden nu diskuteras. Överenskommelsen som nu ingåtts mellan Region Skånes kulturförvaltning och Konstnärsnämnden är ett led i ett långsiktigt samarbete.

  Den statliga Konstnärsnämnden har en övergripande uppgift att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap samt att främja nyskapande kulturell verksamhet. För Konstnärsnämnden betyder överenskommelsen att myndigheten får en samordnande part i Skåne och en bättre överblick över konstnärspolitiken och tilldelningen av medel i Region Skåne. Därmed synliggörs de statliga konstnärspolitiska resurserna.

  För Region Skåne innebär överenskommelsen ett strategiskt partnerskap med samarbeten och insatser som bland annat stärker Skåne som attraktiv plats för residensverksamhet samt internationellt och interkulturellt utbyte.

  Konstnärsnämnden har sedan hösten 2014 en liknande överenskommelse med Västra Götalandsregionen.

  Överenskommelse Region Skånes kulturförvaltning – Konstnärsnämnden (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Rebecka Randler Utvecklare musik
  • Telefon 040-675 36 71
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om samverkan mellan Region Skånes kulturförvaltning och Nämnden för hemslöjdsfrågor

  Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet med uppdraget att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med både kulturella och ekonomiska perspektiv.

  Överenskommelsen mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning har som utgångspunkt att genomföra strategiska insatser för att utveckla hemslöjden inom kulturarvssektorn och inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Parterna ska i samverkan ta fram goda exempel som visar att hemslöjd kan göra skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

  Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Skånes kulturförvaltning (pdf)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Karl Lenntorp Utvecklare kulturarv
  • Telefon 040-675 37 32
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Riksarkivet och Region Skåne

  Region Skåne och Riksarkivet har under 2015 gjort en överenskommelse om utvecklingssamverkan. Syftet med överenskommelsen är att definiera samarbetsområden inom kulturarvssektorn och att lyfta fram de mervärden som kan uppkomma genom samverkan.

  Överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Riksarkivet och Region Skåne (pdf).

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Martin Andrén Utvecklare kulturarv
  • Telefon 040-675 37 44
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter