Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Att skapa möjligheter för Sveriges nationella minoriteter att bevara, synliggöra och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och sitt språk är angeläget för ett kulturliv präglat av mångfald. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket är särskilt prioriterat.

Samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är Sveriges fem erkända minoriteter. I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 

Minoritetslagen från 2010 är en rättighetslag och handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur samt ge minoriteterna inflytande och delaktighet som en del av de mänskliga rättigheterna.

Region Skåne ser arbetet med uppfylla lagens intentioner på kulturområdet som en långsiktig insats. Arbetet ska göras i dialog med de nationella minoriteterna, Länsstyrelsen i Skåne län och Skånes kommuner.

Prioriterade insatser under 2022

Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk

Region Skåne fortsätter att främja möjligheterna för de nationella minoriteterna att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur via strategisk finansiering och kunskapsutveckling. Genom det sökbara projektstödet ska de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk främjas och stärkas. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur är särskilt prioriterat även i år.

Frantzwagner Sällskapet får verksamhetsstöd för att främjaoch göra romsk kultur och språk mer synlig och för att samverka regionalt. Föreningen verkar för att bevara och utveckla romsk kultur och svensk romani.

Språk och litteratur

Kulturrådet har utsett flera skånska bibliotek till romska läsambassader. Region Skåne kommer att följa och stödja arbetet med läsambassaderna och dela erfarenheter härifrån.

Region Skåne kommer tillsammans med folkbiblioteken att fortsätta utveckla Bokstart som arbetar med att stärka föräldrarnas språkfrämjande roll. Inom ramen för Bokstart främjas också de nationella minoritetsspråken.

Region Skånes handlingsplan

Under 2022 fortsätter arbetet med att revidera handlingsplanen för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Kulturförvaltningen bistår samordnaren i revideringsarbetet. Regionstyrelsen förväntas besluta om den reviderade handlingsplanen i maj månad.

Samarbeten och samråd

Samarbeten regionalt och nationellt via nätverk och aktiviteter fortsätter under året. Insatser för att, utifrån lagens intentioner, stärka kommunernas arbete över förvaltningsgränserna är fortsatt prioriterat. Utifrån ett identifierat behov av kompetenshöjande insatser kopplat till minoritetslagstiftningen kommer Region Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och flera skånska kommuner genomföra en utbildningsinsats riktad till kommunerna under hösten 2022.

Region Skåne behöver stärka möjligheterna för de nationella minoriteterna att påverka Region Skånes verksamhet. En dialog för att identifiera vilka områden som är mest prioriterade för de nationella minoriteterna att samråda kring, och formerna för samråd, behöver diskuteras. Dialogprocessen kommer att inledas under våren och görs i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.