Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och förstärkte då det skydd för de nationella minoriteterna och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 

Region Skåne ser arbetet med uppfylla lagens intentioner på kulturområdet som en långsiktig insats. Arbetet ska göras i dialog med de nationella minoriteterna, Länsstyrelsen i Skåne län och Skånes kommuner.

Prioriterade insatser under 2020

Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk

Kulturförvaltningen utlyser under 2020 sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas föreningar, organisationer och institutioner kan söka. Genom projektmedlen ska de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk främjas och stärkas. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur är särskilt prioriterat.

I budgeten för 2020 fick Romska Kulturcentret i Malmös (RKC) ett pågående utvecklingsbidrag om 250 000 kronor för att i samverkan med kulturinstitutioner och skolor regionalt arbeta med främjande och synliggörande av romsk kultur, särskilt mot målgruppen barn och unga.

Scenkonst och berättande

Under hösten 2020 eller våren 2021 kommer Region Skåne tillsammans med Riksteatern och nationella minoriteter i Skåne genomföra en nationell konferens på tema berättande och scenkonst. Konferensen är en fortsättning på konferensen ”Rätten att berätta” som arrangerades av Region Norrbotten tillsammans med Riksteatern hösten 2019 där syftet var att lyfta fram de nationella minoriteternas rätt att till sina egna berättelse.

Samarbete kring läsfrämjande insatser och tillgång till litteratur

Samarbeten regionalt och nationellt via nätverk och aktiviteter fortsätter under året. Insatser för att, utifrån lagens intentioner, stärka kommunernas arbete över förvaltningsgränserna är fortsatt prioriterat. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att ge barn, unga och äldre möjlighet att erövra och/eller bibehålla sitt språk och sin kultur genom läsfrämjande insatser och tillgång till litteratur.

Bakgrund

Den reviderade lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2019. Ytterst är minoritetslagen en del av de mänskliga rättigheterna och handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur så att dessa hålls levande i landet. Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytande är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter