Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och förstärkte då det skydd för de nationella minoriteterna och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Region Skåne ska formulera och implementera långsiktiga insatser och arbetsformer för att uppfylla lagens intentioner på kulturområdet. Detta ska göras i dialog med de nationella minoriteterna, Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner.

Kulturnämnden tog i december 2015 beslut om en utvecklingsplan för nationella minoriteter med fyra strategiska insatsområden viktiga för ett långsiktigt arbete. En uppföljning av utvecklingsplanen har gjorts för åren 2016-2017.

Utvecklingsplan 2016-2019

Fyra långsiktiga strategiska insatsområden ligger till grund för kulturförvaltningens fortsatta arbete med nationella minoriteter under åren 2016-2019. 

  • Kompetenshöjning
  • Synliggörande av minoritetssamhället för majoritetssamhället
  • Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk 
  • Samråd och dialog

Dessa prioriterade områden följer Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019.

Under 2016-2018 har en mängd olika insatser genomförts som en del i arbetet med nationella minoriteter. De insatserna ligger till grund för det långsiktiga arbetet med området nationella minoriteter. Ett arbete som vilar på lagstiftningen inom området och "Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter".

Kompetensutveckling och synliggörande

Utifrån remissvaren som skickades in för Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019 framgick det att både kommunerna och kulturlivet behöver en kompetenshöjning när det gäller lagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter. Ett långsiktigt arbete pågår för att öka kompetensen hos såväl kommunpolitiker som tjänstepersoner inom kommunala kulturförvaltningar, hos bibliotekspersonal och bidragsmottagare.

Under 2016, 2017 och 2018 har information om lagen om nationella minoriteter förmedlats till kulturnämnden, Kulturförvaltningen och kommunernas kulturchefer. Förvaltningens nätverk för mångspråksbibliotekarier och kulturpedagoger har fått en heldagsutbildning. Under hösten 2017 har bildkonst- och formkollegiet samt scenkonstkollegiet fått introduktion till lagstiftningen. Under 2018 fick även kollegiet för fri scenkonst och kulturarvsmötet samma information.

Synliggöra minoritetssamhälle för majoritetssamhälle

Kompetensutveckling hör samman med insatsområdet att synliggöra minoritetssamhället för majoritetssamhället. Olika insatser kan skapa förståelse för de nationella minoriteternas kultur, språk och levnadsvillkor – både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Det kan ske på olika sätt genom samverkan och dialog med kommunerna i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, civilsamhället, folkbildningen och andra aktörer. Region Skåne kan ensam eller i samverkan med andra verka för kunskapsspridning och synliggörande genom att arrangera seminarier eller utbildningsdagar där goda exempel lyfts fram.

Nationella minoriteter och barn och unga är särskilda målgrupper i både villkor för verksamhetsbidrag och för sökbara utvecklingsbidrag. Det innebär att i bedömning av inkomna utvecklingsbidragsansökningar bör de ansökningar som har fokus på nationella minoriteter och/eller barn och unga prioriteras, om ansökningarna i övrigt är likvärdiga.

Från och med 2016 ska verksamhetsbidragsmottagare årligen redovisa insatserna de gjort för att främja nationella minoriteters språk och kultur. Insatserna sammanställs och redovisas till Statens kulturråd av Kulturförvaltningen inom ramen för samverkansmodellen. Romers kultur och kulturarv är särskilt prioriterat av kulturrådet.

Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk

Under 2016, 2017 och 2018 utlyste Kulturförvaltningen sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas föreningar, organisationer och institutioner kunde söka. 2016 fanns 500 000 kronor att söka, 2017 och 2018 300 000 kronor. Genom projektmedlen skulle de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk främjas och stärkas.

I budgeten för 2017 och 2018 fick Romska Kulturcentret i Malmös (RKC) ett pågående utvecklingsbidrag om 200 000 kronor för att i samverkan med kulturinstitutioner och skolor regionalt arbeta med främjande och synliggörande av romsk kultur, särskilt mot målgruppen barn och unga.
Det sökbara bidraget som endast de nationella minoriteternas föreningar och organisationer kan söka har slagit väl ut. Antalet ansökningar och antalet olika föreningar/organisationer som sökt bidraget har ökat under de tre år bidraget funnits.

Uppehåll för sökbara utvecklingsmedel under 2019

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019. Kulturnämnden har därför beslutat att göra uppehåll när det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019. Det innebär att även bidraget till nationella minoriteter inte kommer att utlysas under 2019.

Samråd och dialog

Kulturnämnden har inga egna samrådsmöten med de nationella minoriteterna. Ansvaret för att bjuda in till samråd ligger hos Region Skånes regionala samordnare, som arbetar på Koncernkontoret. Kulturförvaltningen har löpande dialog med föreningsaktiva från flera nationella minoritetsföreningar och -organisationer, främst i samband med bidragsansökningar.

Bakgrund

År 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ytterst är minoritetslagen en del av de mänskliga rättigheterna och handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur så att dessa hålls levande i landet. Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytande är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter