Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Att skapa möjligheter för Sveriges nationella minoriteter att bevara, synliggöra och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och sitt språk är angeläget för ett kulturliv präglat av mångfald. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket är särskilt prioriterat.

Samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är Sveriges fem erkända minoriteter. I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 

Minoritetslagen från 2010 är en rättighetslag och handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur samt ge minoriteterna inflytande och delaktighet som en del av de mänskliga rättigheterna.

Region Skåne ser arbetet med uppfylla lagens intentioner på kulturområdet som en långsiktig insats. Arbetet ska göras i dialog med de nationella minoriteterna, Länsstyrelsen i Skåne län och Skånes kommuner.

Prioriterade insatser under 2021

Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk

Region Skåne fortsätter att främja möjligheterna för de nationella minoriteterna att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur via strategisk finansiering och kunskapsutveckling. Genom det sökbara projektstödet ska de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk främjas och stärkas. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur är särskilt prioriterat även i år.

Den ideella föreningen Romska Kulturcentret i Malmö får verksamhetsstöd för regional samverkan samt främjande och synliggörande av romsk kultur och språk, särskilt för målgruppen barn och unga. Frantzwagner Sällskapet blir ny mottagare av verksamhetsstöd från och med 2021 för främjande och synliggörande av romsk kultur och språk samt regional samverkan. Föreningen verkar för att bevara och utveckla romsk kultur och svensk romani.

Språk och litteratur

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att ge barn, unga och äldre möjlighet att erövra och/eller bibehålla sitt språk och sin kultur genom exempelvis skrivande, berättande, läsfrämjande insatser och tillgång till litteratur.

Region Skånes handlingsplan

Under 2021 kommer handlingsplanen för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter att revideras. Kulturförvaltningen kommer att bistå samordnaren i revideringsarbetet.

Samarbeten och samråd

Samarbeten regionalt och nationellt via nätverk och aktiviteter fortsätter under året. Insatser för att, utifrån lagens intentioner, stärka kommunernas arbete över förvaltningsgränserna är fortsatt prioriterat.

Den 7 april bjuder Region Skåne in samtliga fem minoriteter till samråd om regional biblioteksplan för Skåne.

Samråd med den sverigefinska minoriteten kommer att hållas tillsammans med Länsstyrelsen Skåne under året. Ämnen för samråden identifieras tillsammans med den sverigefinska minoriteten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.