Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och förstärkte då det skydd för de nationella minoriteterna och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Region Skåne ska formulera och implementera långsiktiga insatser och arbetsformer för att uppfylla lagens intentioner på kulturområdet. Detta ska göras i dialog med de nationella minoriteterna, Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner.

Kulturnämnden tog i december 2015 beslut om en utvecklingsplan för nationella minoriteter med fyra strategiska insatsområden viktiga för ett långsiktigt arbete.

Utvecklingsplan 2016-2019

Fyra långsiktiga strategiska insatsområden ligger till grund för kulturförvaltningens fortsatta arbetet med nationella minoriteter under åren 2016-2019. 

  • Kompetenshöjning
  • Synliggörande av minoritetssamhället för majoritetssamhället
  • Nationella minoriteters möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk 
  • Samråd och dialog

Dessa prioriterade områden följer Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019.

Under 2015 genomfördes ett antal aktiviteter som en del i arbetet med nationella minoriteter. De insatserna ligger till grund för det långsiktiga arbetet med nationella minoriteter. Ett arbete som vilar på lagstiftningen inom området och "Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter".

Kompetensutveckling och synliggörande

Såväl kommunerna som kulturlivet behöver en kompetenshöjning när det gäller lagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter. Detta framgick av remissvaren som skickades in för Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019. Ett långsiktigt arbete är därför prioriterat för att öka kompetensen hos såväl kommunpolitiker som tjänstepersoner inom kommunala kulturförvaltningar, hos bibliotekspersonal och bidragsmottagare.

Synliggöra minoritetssamhälle för majoritetssamhälle

Kompetensutveckling hör samman med insatsområdet att synliggöra minoritetssamhället för majoritetssamhället. Olika insatser kan skapa förståelse för de nationella minoriteternas kultur, språk och levnadsvillkor – både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Det kan ske på olika sätt genom samverkan och dialog med kommunerna i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, civilsamhället, folkbildningen och andra aktörer. Region Skåne kan ensam eller i samverkan med andra verka för kunskapsspridning och synliggörande genom att arrangera seminarier eller utbildningsdagar där goda exempel lyfts fram.

Anslaget till utvecklingsbidrag har förstärkts och i kriterierna betonas möjligheten att söka utvecklingsbidrag för projekt som planeras och genomförs tillsammans med någon av de nationella minoriteterna. Projekten ska gärna stärka barns och ungdomars möjligheter att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk.

Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Kulturförvaltningen utlyser sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas föreningar, organisationer och institutioner får söka. Genom projektmedlen ska de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk främjas och stärkas. 

Bakgrund

År 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ytterst är minoritetslagen en del av de mänskliga rättigheterna och handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur så att dessa hålls levande i landet. Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytande är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter