Litteratur och serier

Skåne har ett gynnsamt litteratur- och serieklimat med flera nätverk och centrumbildningar kring litteratur, serier och dramatik. Många författare, serieskapare och manusförfattare har Skåne som bas.

Det regionala litteraturområdet innefattar prosa, lyrik, fackprosa, seriekonst och dramatik. Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023 har tre perspektiv på litteraturområdet:

  • Det litterära landskapet är ingenting utan sina utövare
  • Arrangemang och mötesplatser gör litteraturen synlig
  • Engagerade läsare skapar litteraturens förutsättningar

Aktörer som är verksamma inom litteraturområdet bidrar till ett dynamiskt kretslopp där produktion av skönlitteratur, serier och dramatik, mötesplatser och scener samt läsare och publik samspelar. Det handlar om förlag, festivaler andra mötesplatser och scener, kulturredaktioner, residens, litterära tidskrifter, bibliotek, boklådor etcetera. Tillsammans med utövarna bildar de infrastrukturen för litteratur och serier.

Genom att stärka och utveckla centrumbildningar och stödja samarbetet mellan litteraturområdets olika delar, kan Region Skåne bidra till att förbättra möjligheterna för författare, dramatiker och serieskapare att verka för litteraturen som konstart i Skåne. På så sätt bidrar Region Skåne även till att mångfalden av erfarenheter finner ett litterärt uttryck och ger fler människor möjlighet att ta del av berättelser i litteratur och serier.

Region Skåne vill

  • verka för en mångfald av litteratur och serier för angelägna berättelser åt alla
  • stödja utvecklingen av litterära mötesplatser och arrangörer
  • verka för att förbättra villkoren för författare och serieskapare i Skåne
  • verka för att utövare har möjlighet till konstnärlig utveckling och kunskap
  • öka kunskapen om den litterära infrastrukturen i Skåne
  • verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne
  • verka för att läsare, publik, besökare får en större tillgänglighet och känner sig delaktiga till litteraturområdets olika delar

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023

Prioriterade insatser under 2020

Lund som litterär nod

Region Skåne och Lunds kommun har tecknat ett avtal om samverkan som ska utveckla det regionala litteraturområdet, bland annat genom att stärka och sprida Lunds befintliga mötesplatser och festivaler till andra kommuner och platser i Skåne. Först ut är Novellfest 2020 som kommer att äga rum i Lund men också i fyra andra kommuner i Skåne i samverkan med lokala aktörer.

Även etableringen av Hedlandet – ett litterärt residens i Skåne ingår i samverkansavtalet. Projektet är ett resultat av den förstudie som gjordes under 2018-2019 i dialog med Lunds kommun som handlade om att undersöka behoven av och förutsättningarna för ett internationellt residens för författare, dramatiker och librettister. Förstudien visade att ett internationellt residens för gestaltat berättande inom litteratur, film och scenkonst skulle kunna få stor betydelse för regionala, nationella och internationella utövare.

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Lunds kommun

SerieLab på Malmö universitet

Malmö universitet, institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation är i färd med att bygga upp en plattform för samverkan mellan aktörer på den skånska seriescenen. Plattformen ska möjliggöra möten mellan yrkesverksamma serieskapare, forskare, studenter och externa intressenter för att främja konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och att koppla regionens seriekultur till en internationell kontext.

Litteraturutveckling och infrastruktur inom Regionsamverkan Sydsverige

Skåne ska tillsammans med de fem andra regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige undersöka en gemensam regional infrastruktur för konstnärlig utveckling inom litteraturområdet. Utövares möjligheter till nätverk, kompetens- och konstnärlig utveckling, synlighet genom festivaler, scener och andra arenor, professionell samverkan med andra utövare och aktörer, handledning och mentorskap är viktiga komponenter i infrastrukturen. Arbetet sker inom Regionsamverkan Sydsverige där Skåne har ett särskilt ansvar för utvecklingsområdet litteraturen som konstart.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter