Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för mottagarna av stöd.

De verksamheter som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer. Till stöden kopplas villkor som dels är gemensamma för alla mottagare av stöd, dels specifika för respektive mottagares verksamhet.

Verksamhetsstöd beviljas inte retroaktivt.

Stöden söks och redovisas varje år

Verksamhetsstöd söks, redovisas och omprövas årligen. Ansökan och redovisning görs digitalt under våren. Ansökan görs via System för e-handlingar och redovisning via Kulturdatabasen.

Särskild information har skickats ut via e-post till kontaktpersoner på respektive organisation. Årsredovisning och revisionsrapport ska skickas med i redovisningen av verksamhetsstödet.

Redovisning för 2020

Redovisning för 2020 ska vara inskickad senast 15 mars 2021.

Redovisning ska göras i Kulturdatabasen och en länk skickas ut till kontaktpersoner på respektive organisation.

Ansökan för 2022

Ansökan för 2022 ska vara inskickad senast 15 maj 2021.

För ansökan om verksamhetsstöd för 2022 använder Region Skånes kulturförvaltning System för e-handlingar. Ansökningsformuläret öppnas 1 mars. 

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Region Skånes kulturnämnd har beslutat om ny stödstruktur som gäller från 2021. Huvudprincipen är att verksamhetsutveckling ska rymmas inom verksamhetsstödet. Alla projektstöd kommer därför inte vara sökbara för verksamheter som får verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Nya verksamheter

Verksamheter som inte fått verksamhetsstöd föregående år ska kontakta Region Skånes kulturförvaltning för information om ansökan.

Handläggning och beslut

Varje ansökan handläggs av sakkunnig utvecklare inom aktuellt konst- och kulturområde. När redovisning skickats in bokar utvecklaren möte med respektive verksamhet för ett samtal.

Den 18 februari 2021 tog Region Skånes kulturnämnd beslut om verksamhetsplan och budget för 2021. Fördelningen av verksamhetsstöd för 2021 finns alltså i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021

Fördelningen av verksamhetsbidrag för 2020 finns i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020. 

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Gemensamma villkor för stöd

Utgångspunkt för verksamhetsstöd är de nationella kulturpolitiska målen och "Regional kulturplan för Skåne 2021-2024". 

Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till människors livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort.

Miljökriterier att uppfylla om du får verksamhetsstöd

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (285 600 kronor år 2021) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att stödet beviljats.

Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Information för dig som har beviljats stöd

Redovisning

Verksamheten ska senast den 15 mars 2021 redovisa sitt kulturstöd i förhållande till de villkor som kulturnämnden beslutade om i verksamhetsplan och budget 2020. Redovisning görs i kulturdatabasen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.