Verksamhetsstöd studieförbund

Verksamhetsstöd till studieförbunden regleras i ett fördelningssystem som har arbetats fram i nära dialog mellan Region Skånes kulturförvaltning och studieförbunden. Fördelningen bygger på kulturplanens mål för folkbildningen och ska verka för en långsiktig hållbar verksamhet för studieförbunden.

Ansökan

Ansökan görs via System för e-handlingar. Sista ansökningsdag för år 2022 är den 15 maj 2021.

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Redovisning

Redovisning görs i Kulturdatabasen och en länk skickas ut till kontaktpersoner på respektive organisation.

Redovisning för 2020 ska vara inskickad senast 15 mars 2021.

Årliga överläggningar

Under perioden februari till april har Kulturförvaltningen enskilda överläggningar med representanter från respektive studieförbund. Överläggningarna är ett tillfälle till fördjupade diskussioner kring kvalitet och fortsatt utveckling kopplat till Regional kulturplan för Skåne 2021 - 2024. Till grund för överläggningarna ligger studieförbundens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanen ska tydligt beskriva önskade effekter (regionalt och lokalt) som man vill uppnå inom de kulturpolitiskt motiverade delarna och den profilerade kultur- och bildningsverksamheten.

I verksamhetsberättelsen alternativt i annat dokument ska det finnas en beskrivning av måluppfyllelsen i förhållande till villkor för verksamhetsbidrag och verksamhetsplan samt en beskrivning av arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Årligen sker också en extern uppföljning med inriktning på aktuella mål i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Fokusområde 2020-2021 är Folkbildningens demokratiska uppdrag i en digital samtid.

Miljökriterier att uppfylla om ni får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (285 600 kronor år 2021) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att bidraget beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Information för dig som har beviljats stöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.