Verksamhetsbidrag till studieförbund

Verksamhetsbidrag till studieförbunden regleras i ett fördelningssystem som har arbetats fram i nära dialog mellan Region Skånes kulturförvaltning och studieförbunden. Fördelningen bygger på kulturplanens mål för folkbildningen och ska verka för en långsiktig hållbar verksamhet för studieförbunden.

Ansökan och redovisning

Kulturdatabasen öppnar för ansökan och redovisning den 15 februari och stänger den 2 maj.

Årliga överläggningar

Under perioden februari till april har Kulturförvaltningen enskilda överläggningar med representanter från respektive studieförbund. Överläggningarna är ett tillfälle till fördjupade diskussioner kring kvalitet och fortsatt utveckling kopplat till Regional kulturplan för Skåne 2016 - 2019 (förlängd till 2020). Till grund för överläggningarna ligger studieförbundens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanen ska tydligt beskriva önskade effekter (regionalt och lokalt) som man vill uppnå inom de kulturpolitiskt motiverade delarna och den profilerade kultur- och bildningsverksamheten.

I verksamhetsberättelsen alternativt i annat dokument ska det finnas en beskrivning av måluppfyllelsen i förhållande till villkor för verksamhetsbidrag och verksamhetsplan samt en beskrivning av arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Årligen sker också en extern uppföljning med inriktning på aktuella mål i Regional kulturplan för Skåne 2016 - 2019. Fokusområde 2020-2021 är Folkbildningens demokratiska uppdrag i en digital samtid.

Miljökriterier att uppfylla om ni får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (279 000 kronor 2019) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att bidraget beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Information för dig som har beviljats stöd

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter