Utvecklingsstöd

Region Skåne utlyser utvecklingsstöd inom kulturområdet vid två tillfällen under 2021, en gång på våren och en gång på hösten.

När kan jag söka?

Årets första utlysning öppnade för ansökningar av utvecklingsstöd den 4 januari 2021. Sista ansökningsdag var den 1 februari 2021.

Årets andra utlysning av utvecklingsstöd öppnade den 19 augusti. Sista ansökningsdag var den 14 september.

För vad kan jag söka?

Region Skåne vill attrahera och fånga det nyskapande och utvecklingsstödet syftar till att tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Stödet ska stimulera och stödja kulturlivet samt bidra till en mångfald aktörer. Utvecklingsprojekten ska ha regional relevans och bidra till kulturell mångfald.

Utvecklingsstöd kan sökas för

 • utveckling av nya arbetsmetoder, processer och tekniker
 • förstudier och idéutveckling
 • uppbyggnad/etablering av verksamheter
 • etablering/utveckling av nätverk
 • kompetensutveckling, kunskapsdelning eller kompetensstärkande insatser som omfattar flera aktörer
 • samarbeten/samverkan lokalt, regionalt, interregionalt eller internationellt

För vad kan jag inte söka?

Utvecklingsstöd kan inte sökas för ordinarie verksamhet, investeringar i lokaler eller utrustning.

Vem kan söka?

Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

Vem kan inte söka?

Aktörer som beviljats verksamhetsstöd av kulturnämnden kan inte söka utvecklingsstöd eftersom finansiering av utveckling ingår i verksamhetsstödet. Däremot kan de ingå i utvecklingsprojekt som samarbetsparter.

Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation. Enskild firma som söker stöd ska lämna uppgift om F-skattsedel. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning.

Behöver jag söka stöd från fler finansiärer?

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Stöd beviljas därför endast till satsningar som även sökt och/eller beviljats stöd av annan finansiär, till exempel kommun, stat, stiftelse och så vidare. Arbetstid räknas inte som delfinansiering. Undantag från medfinansieringskravet kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

Hur bedöms ansökningarna?

Projekt som beviljas utvecklingsstöd ska bidra till att uppfylla Region Skånes kulturpolitiska mål:

Hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 pekar ut fem prioriterade utvecklingsområden:

 • Konstnärligt skapande
 • Delaktighet och medskapande
 • Kulturens rum och platser
 • Barns och ungas rätt till kultur
 • Digital utveckling.

Projekt som beviljas utvecklingsstöd ska bidra till ett eller flera av utvecklingsområdena.

Utöver kulturplanens utvecklingsområden vägs följande prioriteringar och perspektiv in vid bedömningen av ansökningar (ej rangordnade):

 • av vikt för Skånes konst- och kulturliv
 • nyskapande och experimentellt
 • stärka och utveckla samverkan gärna tvärkonstnärligt, tvärkulturellt eller tvärsektoriellt
 • utveckla kultur för och med barn och unga och unga vuxna
 • främja nationella minoriteters språk och kultur
 • pröva nya arbetsmetoder och nya sätt att nå, möta eller engagera publiken
 • konstnärligt utbyte lokalt, regionalt, interregionalt eller internationellt

Hur söker jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Frågorna i ansökan om utvecklingsstöd (pdf)

Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet.

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du ansvarig utvecklare. Kontakta dem i första hand när ansökningstiden pågår.

Rådgivning ansökningar

Vem kontaktar jag om jag har tekniska problem med ansökan?

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: ehandlingar@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid.

När får jag besked om stöd?

Våren 2021

Beslut om utvecklingsstöd med ansökan våren 2021, under sex prisbasbelopp, meddelas den 7 april 2021 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se.

Stöd över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 29 april 2021.

Hösten 2021

Beslut om utvecklingsstöd med ansökan hösten 2021, under sex prisbasbelopp, meddelas den 19 november 2021 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se. 

Stöd över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 2 december 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.