• Konstnären Igshaan Adams arbetar på sitt verk ”I am you” på Marmor & Granit i Kristianstad. Foto: Mattias Givell

Stöd till residens för tvärdisciplinär samverkan

Region Skåne vill stärka infrastrukturen för konstnärligt skapande genom en tematisk utlysning om stöd till residens för konstnärlig fördjupning och utveckling, genom tvärdisciplinär samverkan.

Professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn kan söka stöd för ett värdskap av ett eller flera residens.  Residenset ska ha fokus på konstnärlig fördjupning och utveckling och tvärdisciplinär samverkan.

Skåne ska vara en förebild när det gäller goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. Förbättrade villkor för professionella kulturutövare möjliggör hög kvalitet och konstnärlig frihet. Residens ger konstnärer och andra kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt.

Med utlysningen vill Region Skåne skapa bredare kontaktytor och stimulera utveckling och samverkan mellan det professionella konstfältet, den kreativa sektorn och andra områden, för att på så sätt stimulera till en fördjupad samverkan i kreativa och laborativa produktionsmiljöer.

Du som söker ska uppge vilka som ingår i samarbetet. Samarbeten med aktörer från andra professionella fält (till exempel inkubatorer, forskningsinstitutioner och företag) uppmuntras. 

Utlysningen är ett led i Region Skånes nystartssatsning och långsiktiga utvecklingsarbete där professionens villkor är i fokus för att Skåne fortsatt ska vara en attraktiv region för professionella konstnärer och kulturskapare att leva och verka i. 

När kan jag söka?

Ansökan om stöd är öppen från den 28 mars till den 5 maj 2022. 

För vad kan jag söka? 

Stödet kan sökas för ett värdskap av ett (eller flera) residens som genomförs i Skåne från hösten 2022 till och med 2023.

Stödet kan sökas för resor, arvoden, boende, koordinering/projektledning. 

Du kan söka max 250 000 kronor i stöd. 

För vad kan jag inte söka? 

Stöd till residens kan inte sökas för

 • ordinarie verksamhet
 • investeringar i lokaler eller utrustning
 • amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan
 • residens som har genomförts innan beslutsdatum

Vem kan söka? 

Professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn. Med “professionell” menas att den sökande har dokumenterad erfarenhet inom konst- och kulturområdet eller inom de kreativa näringarna och/eller en utbildning inom konst, kultur, kreativ sektor.

Ansökan kräver medfinansiering genom etablerat värdskap (till exempel bostad, uppehälle, lokaler och arbetsytor), viket ska framgå i projektbeskrivningen.

Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor med säte i Skåne.  Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).  

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Vem kan inte söka? 

Individuella konstnärer och kulturskapare kan inte söka för eget arbete.

Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning.

Hur bedöms ansökningarna? 

Ansökningarna bedöms utifrån de fem utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2020-2024.

Vid bedömningen av ansökningar prioriteras projekt och aktörer som:

 • Är av vikt för Skånes konst- och kulturliv och kreativa näringar
 • Är nyskapande och experimentellt
 • Innefattar ömsesidigt lärande
 • Prövar nya arbetsmetoder
 • Har en tydlig målsättning och tidsplanering
 • Har kapacitet att vara värd för ett residens
 • Har kapacitet och kompetens att stödja konstnärlig fördjupning och tvärdisciplinär samverkan
 • Projekt som involverar samarbetspartner/aktörer från Ukraina

Hur söker jag? 

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte. 

Frågorna i ansökan (pdf)

Region Skånes ansökningsportal 

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto. 

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan. 

Användarhandledning Region Skånes ansökningsportal (pdf)

Öppna inte ansökningsportalen i Internet Explorer, använd en annan webbläsare, till exempel Firefox, Edge eller Chrome.  

Till ansökningsportalen

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan? 

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Kamilla Rydahl, Kamilla.Rydahl@skane.se , Jenny Tingvall Kornmacher, Jenny.TingvallKornmacher@skane.se

Kontakta dem i första hand när ansökningstiden pågår. 

När får jag besked om stöd? 

Beslut om stöd meddelas den 21 juni 2022 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.