• Sameslöjd i en utställningsmonter. Bland annat kläder och en bägare.

    Bild från utställningen Fokus Sápmi på Kulturen i Lund som skildrar samernas historia och kultur utifrån föremål som finns i Kulturens samlingar. Foto: Viveca Ohlsson

Stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

Region Skåne vill främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk genom att utlysa sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas organisationer och föreningar kan söka.

Vem kan söka?

Nationella minoriteters organisationer och föreningar. Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, stiftelser och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte bidrag till enskilda kulturutövare (fysisk person). Stöd kan sökas av aktörer som är verksamma i Skåne och till projekt som äger rum i Skåne.

För vad kan jag söka?

Stöd kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt. Genom stödet ska nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och sitt språk främjas och stärkas. Barns och ungas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur, gärna via överföring av språk och kultur mellan generationerna, är prioriterat. Även insatser kopplat till exempelvis skrivande, berättande, läsfrämjande och tillgång till litteratur för både barn, unga och äldre prioriteras i årets utlysning.

När kan jag söka?

Ansökningstiden är löpande under året så länge det finns projektmedel kvar att söka. Sista ansökningsdag är den 10 december 2021. Sökande ska kontakta ansvarig utvecklare för att diskutera projektet innan ansökan görs. Utlysningen är kopplad till kulturnämndens årliga verksamhetsplan och budget och inkomna ansökningar kan därför inte flyttas över från ett kalenderår till nästa. Projekttiden kan däremot löpa över olika kalenderår.

Grund för stöd

  • Kulturprojekt som främjar barn och ungas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur, sitt kulturarv eller språk prioriteras
  • Projekt som möter en publik prioriteras
  • Det är positivt om det finns medfinansiering från annan part men det är inget krav

För vad kan jag inte söka?

Stödet kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur söker jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet.

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Region Skåne får inte ge bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. Region Skåne får heller inte ge bidrag till företag och organisationer som är i likvidation. Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning/bokslut.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Kontakta ansvarig utvecklare Caisa Lindfors om du har frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren.

Vem kontaktar jag om jag har tekniska problem med ansökan?

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: ehandlingar@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar. 

När får jag besked om stöd?

Ansökan handläggs av ansvarig utvecklare i tillsammans med enhetschef. Beslut om stöd fattas av enhetschef inom åtta veckor efter inkommen ansökan. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarperioden. Projektägaren meddelas beslut om bifall eller avslag till den adress som finns angivet i ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i ehandlingar.se. Redovisningen skrivs på svenska. Datum för redovisning finns angivet i beslutet som skickas till den adress som finns angivet i ansökan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.