• Vid förra utlysningen fick Kristianstad, Kävlinge och Ängelholms kommuner stöd för att skapa nya konstverk längs Skåneleden. Här skapar konstnär Carl Lindh ett konstverk i ett före detta diabasbrott i Rumperöd. Foto Carl Lindh

Stöd till kommunsamverkansprojekt

Region Skåne vill stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling genom en utlysning av stöd till kommunsamverkansprojekt.

Kommuner kan söka för samverkansprojekt som främjar förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet. Minst två kommuner ska delta i samverkansprojektet. Vi ser gärna ansökningar för projekt som genomförs i samverkan med kultursektorn.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel sker inom ramen för den regionala kulturplanen för Skåne 2021-2024. Projekt som beviljas stöd ska träffa ett eller flera av kulturplanens utvecklingsområden:

 • Konstnärligt skapande
 • Delaktighet och medskapande
 • Kulturens rum och platser
 • Barns och ungas rätt till kultur
 • Digital utveckling

När kan jag söka?

Ansökningsperiod är 25 april till och med klockan 12.00 den 31 augusti 2022.

När får jag besked om stöd?

Stöd under tio prisbasbelopp meddelas i slutet av september 2022 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se. Bidrag över tio prisbasbelopp  (483 000 kronor 2022) beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 27 oktober 2022.

Vem kan söka?

Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Av ansökan ska det därför framgå vilken medfinansiering kommunerna själva går in med i projektet. Det kan till exempel handla om personalresurser, lokaler, samordning eller liknande. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

För vad kan jag söka?

Kommunsamverkansmedel kan sökas för projekt, aktiviteter samt kunskaps- och/eller kompetensutveckling som syftar till att främja:

 • Att alla invånare i Skåne ska få jämlika förutsättningar att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet och att delta i kulturlivet.
 • Stärkt samspel mellan kommunerna.

Det är även möjligt att söka kommunsamverkansmedel för projekt som handlar om aktiviteter för och med personer från Ukraina som kommit till Skåne på flykt från kriget. Aktiviteter för och med barn är prioriterade.

För vad kan jag inte söka?

Stöd beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Stöd ges inte heller till investeringar i material, lokaler eller teknik.

Hur söker jag?

Ansökan görs Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto. 

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan. 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Cecilia Widberg, Cecilia.Widberg@skane.se

Kontakta henne i första hand när ansökningstiden pågår. 

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån de fem utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2020-2024. Vid bedömningen av ansökningar vägs följande, ej rangordnade, kriterier in:

Regionalt mervärde

 • Tillgänglighet och geografisk spridning.                  

Samverkan

 • Samverkan med andra kommuner
 • Samverkan med den professionella kultursektorn
 • Stärkt tvärsektoriell samverkan inom kommunerna, vad gäller att nå och engagera prioriterade målgrupper

Målgrupper och deltagande

 • Barn, unga och unga vuxnas tillgång till kultur
 • Kulturutveckling för och/eller med personer med funktionsnedsättning
 • Aktiviteter som främjar äldres möjlighet till kulturupplevelser och ökad delaktighet i kulturlivet

Genomförande

 • Syfte, aktiviteter och förväntade resultat
 • Genomförbarhet och kompetens
 • Utbyte och spridning av erfarenheter, metoder, kompetens

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.