• Vid förra utlysningen fick Kristianstad, Kävlinge och Ängelholms kommuner stöd för att skapa nya konstverk längs Skåneleden. Här skapar konstnär Carl Lindh ett konstverk i ett före detta diabasbrott i Rumperöd. Foto Carl Lindh

Stöd till kommunsamverkansprojekt

Region Skåne vill stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling genom en utlysning av stöd till kommunsamverkansprojekt.

Kommuner kan söka för samverkansprojekt som främjar förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet. Minst två kommuner ska delta i samverkansprojektet. Vi ser gärna ansökningar för projekt som genomförs i samverkan med kultursektorn.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel sker inom ramen för den regionala kulturplanen för Skåne 2021-2024. Projekt som beviljas stöd ska träffa ett eller flera av kulturplanens utvecklingsområden:

 • Konstnärligt skapande
 • Delaktighet och medskapande
 • Kulturens rum och platser
 • Barns och ungas rätt till kultur
 • Digital utveckling

När kan jag söka?

Ansökningsperiod är 17 maj till och med 31 augusti 2021.

När får jag besked om stöd?

Stöd under sex prisbasbelopp meddelas den 28 september 2021 på Region Skånes hemsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se. Bidrag över sex prisbasbelopp (285 600 kr 2021) beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 28 oktober 2021.

Vem kan söka?

Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Av ansökan ska det därför framgå vilken medfinansiering kommunerna själva går in med i projektet. Det kan till exempel handla om personalresurser, lokaler, samordning eller liknande. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

För vad kan jag söka?

Kommunsamverkansmedel kan sökas för projekt, aktiviteter samt kunskaps- och/eller kompetensutveckling som syftar till att främja:

 • Att alla invånare i Skåne ska få jämlika förutsättningar att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet och att delta i kulturlivet.
 • Stärkt samspel mellan kommunerna.

För vad kan jag inte söka?

Stöd beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Stöd ges inte heller till investeringar i material, lokaler eller teknik.

Hur söker jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Cecilia Widberg, cecilia.widberg@skane.se

Beredning och beslut om stöd

Ansökningarna bedöms och bereds i Region Skånes kulturförvaltning. Slutgiltigt beslut tas av förvaltningschef. När bidraget överstiger sex prisbasbelopp (285 600 kronor 2021) tas beslutet av Region Skånes kulturnämnd.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån de fem utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2020-2024. Vid bedömningen av ansökningar vägs följande, ej rangordnade, kriterier in:

Regionalt mervärde

 • Tillgänglighet och geografisk spridning.                  

Samverkan

 • Samverkan med andra kommuner
 • Samverkan med den professionella kultursektorn
 • Stärkt tvärsektoriell samverkan inom kommunerna, vad gäller att nå och engagera prioriterade målgrupper

Målgrupper och deltagande

 • Barn, unga och unga vuxnas tillgång till kultur
 • Kulturutveckling för och/eller med personer med funktionsnedsättning
 • Aktiviteter som främjar äldres möjlighet till kulturupplevelser och ökad delaktighet i kulturlivet

Genomförande

 • Syfte, aktiviteter och förväntade resultat
 • Genomförbarhet och kompetens
 • Utbyte och spridning av erfarenheter, metoder, kompetens

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.