• Olof Yassin spelade Stefan Zablocki i Ögonvittnen på Malmö Stadsteater, en föreställning som levandegjorde vittnesskildringar från Förintelsen och gav dem nytt liv genom skådespeleri, 3D-ljud och projektioner. Foto: Bodil Johansson

Digitaliseringens möjligheter för nya konstnärliga metoder, tekniker och uttryck

Region Skåne vill ge aktörer inom scenkonst och performance möjlighet att utforska och pröva nya sätt att arbeta med berättande genom digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.

Genom en särskild satsning ville Region Skåne tillsammans med Inter Arts Center vid Lunds universitet (IAC) bidra till ökade förutsättningar för konstnärligt skapande genom tekniska lösningar, digitala verktyg och konstnärlig metodutveckling.

Utlysningen ger aktörer inom scenkonst och performance möjlighet att söka stöd för ett kompetensutvecklingsprojekt som utgår från digitaliseringens möjligheter för nya berättelser, format, metoder, tekniker och uttryck. Projekten ska ge utrymme för utforskande, konstnärliga processer och metodutveckling och ska bygga vidare på den sökandes tidigare erfarenheter och kompetens.

Region Skåne beviljade stöd till sju projekt för genomförande under 2022. Inter Arts Center kan användas som en plats för utforskandet. Erfarenheter, kunskap och insikter från projektet ska spridas till andra inom sektorn i Skåne.

När kunde jag söka?

1 oktober – 1 november 2021

För vad kunde jag söka?

Ni söker medel för att bjuda in en extern aktör som ni vill arbeta tillsammans med för att fördjupa och utveckla ert kunnande. I nästa steg arrangerar ni en kompetensutvecklingsinsats för sektorn i Skåne med utgångspunkt i de nya lärdomar och erfarenheter som kommit fram under projektet.

För projekt som beviljas stöd kommer IAC:s lokaler och personal att finnas till förfogande under en begränsad tid, enligt överenskommelse med IAC.

Stödets två delar:

  1. Att i samarbete med en annan expert/sakkunnig öka sökandens kompetens. Experten/den sakkunnige kan till exempel vara en person med särskild kompetens inom det digitala området eller en enskild konstnär, fri grupp eller kulturinstitution som har värdefull kunskap och erfarenhet inom ett specifikt konstområde. Kompetensutvecklingsprojektet kan bestå av utforskande, konstnärliga processer och metodutveckling med digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.
  2. Att sprida projektets erfarenheter till andra inom sektorn i Skåne. Erfarenhetsspridningen kan till exempel genomföras i form av en master class, workshop eller ett seminarium.

Vem kunde söka?

Utlysningen är öppen för professionella aktörer, inom scenkonst och performance från olika konstområden och med stora erfarenheter inom digital eller teknisk utveckling.

Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

För vad kunde jag inte söka?

Stöd kan inte användas till ordinarie verksamhet, investeringar i lokaler eller utrustning. Observera att stödet inte är ett produktionsstöd.

Handläggning

Ansökningarna bereds av en grupp handläggare på Region Skånes kulturförvaltning samt externa referenspersoner.

Hur sökte jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Vem kunde jag kontakta om jag hade frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Annelie Krell, utvecklare digital kultur eller Rosi Gerlach, utvecklare teater.

När fick jag besked om stöd?

I början av december 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.