• Foto: Unsplash

Stöd till communitykonst och -kultur/deltagarbaserad kultur

Region Skåne vill stödja utforskande arbete med communitykonst och -kultur, även kallad deltagarbaserad kultur, för att öka invånarnas inflytande och delaktighet i utbudet av konst och kultur i Skåne.

Genom en särskild satsning vill Region Skåne ge fler invånare möjligheten att, tillsammans med aktörer inom konst och kultur, vara delaktiga och medskapande så att fler röster och berättelser kan bli hörda och synliggjorda.

Utlysningen var öppen för utforskande projekt där kommunala verksamheter, det professionella kulturlivet och den idéburna sektorns organisationer tillsammans vill pröva nya arbetsmetoder och strategier.

Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

När kunde jag söka?

1 oktober till 1 november 2021

För vad kunde jag söka?

Region Skåne vill stödja samhälls- och kulturutveckling genom communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur. Stödet, som omfattar alla konst- och kulturområden, ska främja långsiktiga och hållbara samverkansformer mellan kommunala verksamheter, det fria professionella kulturlivet, kulturinstitutioner och den idéburna sektorn.

Utvecklingsprojekten ska bygga på möten mellan professionella kulturaktörer och lokalsamhällets invånare. De ska bidra till en mångfald av röster, berättelser och uttryck och främja invånarnas möjlighet till medskapande.

För vad kunde jag inte söka?

Stöd kan inte användas till ordinarie verksamhet, investeringar i lokaler eller utrustning.

Vem kunde söka?

Alla aktörer från det fria professionella kulturlivet, kulturinstitutioner och/eller den idéburna sektorn kan söka under förutsättning att det sker i samverkan med kommunala verksamheter. Kommunala verksamheter kan söka under förutsättning att det sker i samverkan med aktörer från det fria professionella kulturlivet och/eller kulturinstitutioner och/eller aktörer från den idéburna sektorn.

Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en grupp handläggare på Region Skånes kulturförvaltning samt externa referenspersoner.

Hur sökte jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

Vem kunde jag kontakta om jag hade frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek eller Rosi Gerlach, utvecklare teater.

När fick jag besked om stöd?

I början av december 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.