• Unga Malmö Stadsteatern håller i Skapande skola-kurs på en skola. Foto Emmalisa Pauly

Stöd för nya berättelser och berättarformer barn och unga

Barns och ungas kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar medier och konst- och kulturområden.

Projekten ska stödja processen med att skapa nya berättelser och öppna upp för tvärkonstnärlig samverkan som kombinerar flera medier och konst- och kulturområden.

Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

När kan jag söka?

Ansökansperiod är 27 september till och med klockan 12.00 den 31 oktober 2022.

Ansökningar som kommer in efter kl. 12.00 sista ansökningsdagen avvisas.

För vad kan jag söka? 

Du kan söka stöd för konstnärligt utforskande projekt av berättarformer för barn och unga (0–18 år). Projektet ska gärna ha en tvärkonstnärlig samverkan där den tänkta målgruppen på ett eller annat sätt involveras i processen. Det kan handla om att pröva nya metoder och strategier för till exempel målgruppsarbete. Det kan även handla om att utveckla digitalt innehåll och interaktiva berättarvärldar där barn och unga deltar i de konstnärliga processerna. 

Det är viktigt att tänka in redan i ansökan hur kunskaper och erfarenheter från projektarbetet ska delas med andra. Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

För vad kan jag inte söka? 

Stöd kan inte sökas för

 • ordinarie verksamhet
 • produktionskostnader av ett verk
 • investeringar i lokaler eller utrustning
 • amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan
 • aktiviteter eller projekt som har genomförts innan beslutsdatum

Vem kan söka? 

Du som söker är professionell aktör inom ett eller flera konstartsområden, du kan vara filmskapare, författare, manusförfattare, dramatiker, serieskapare, spelutvecklare eller andra konstnärlig utövare.

Med “professionell” menas att den sökande har dokumenterad erfarenhet inom konst- och kulturområdet och/eller en utbildning inom konst och kultur.

Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor med säte i Skåne. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).  

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

Ideell förening som söker ska bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning/bokslut.

Vem kan inte söka? 

Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning.

Hur bedöms ansökningarna? 

Ansökningarna bereds av en grupp handläggare på Region Skånes kulturförvaltning samt externa referenspersoner. 

Ansökningarna bedöms utifrån de fem utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024.

Vid bedömningen av ansökningar prioriteras projekt som:

 • Ger fördjupad kunskap om målgruppen och förståelse för den verklighet som barn och unga lever i idag för att få fram angelägna berättelser.
 • Är av vikt för professionellt utvecklande av berättelser för barn och unga inom en eller flera konstarter
 • Är nyskapande och experimentellt
 • Prövar nya arbetsmetoder som innefattar att barn och unga är involverade
 • Har en tydlig projektplan och tidsplanering
 • Har kapacitet och kompetens till konstnärlig fördjupning och tvärdisciplinär samverkan
 • Berör nyanlända barn och ungas perspektiv exempelvis från Ukraina

Hur söker jag? 

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte. 

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan. 

Öppna inte ansökningsportalen i Internet Explorer, använd en annan webbläsare, till exempel Firefox, Edge eller Chrome.

Till ansökningsportalen

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Lena Sundgren-Brorsson, utvecklare litteratur och serier eller Magnus Engvall, utvecklare film och digitala spel.

Lena.Sundgren-Brorsson@skane.se

Magnus.Engvall@skane.se

Kontakta dem i första hand när ansökningstiden pågår.

När får jag besked om stöd?

I mitten av december 2022. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.