• Region Skånes krisstöd kan sökas av aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet men även av branschens stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller annat kulturarrangemang.

Regionalt krisstöd till kultursektorn

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd lyser därför ut 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet.

Syftet är att bidra till att aktörerna ska klara den akuta krisen för att sedan vara redo för en återstart så snart smittläget har förbättrats.

Utlysningen har gjorts möjligt tack vare extra medel som regionstyrelsen i Region Skåne fördelat till kulturnämnden för att finansiera stödinsatser till aktörer inom den skånska kultursektorn som lidit ekonomisk skada till följd av covid-19.

Riktar sig till mindre aktörer

Krisstödet riktas i första hand till alla de mindre aktörer, organisationer och egenföretagare som bär upp det skånska kulturlivet. Det handlar både om aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet och om branschens alla stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller andra kulturarrangemang.

När kan du söka?

Ansökningsperioden är från den 1 mars till och med den 15 mars 2021.

Vem kan söka?

Krisstödet kan sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn i Skåne (föreningar, stiftelser, bolag, enskilda firmor med flera).

Till kultursektorn räknas både aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet och branschens stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller annat kulturarrangemang i form av teknikleverantörer, arrangörer, producenter, presentatörer med flera. Stödet omfattar verksamheter inom alla konst- och kulturformer.

Mindre aktörer är prioriterade och sökt maxbelopp är 50 000 kronor.

Enskilda firmor som söker stöd ska lämna uppgift om F-skattsedel och ekonomisk redovisning. Ideella föreningar som söker ska bifoga stadgar, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Företag och andra juridiska personer ska bifoga ekonomisk redovisning samt någon form av bevis på att deras huvudsakliga verksamhet bedrivs inom kultursektorn.

Vem kan inte söka?

  • Verksamheter med årligt verksamhetsstöd från Region Skåne
  • Enskilda kulturskapare (fysisk person utan F-skattsedel)
  • Verksamheter med kommunal eller regional huvudman
  • Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

För vad kan du söka?

Krisstödet kan sökas för kostnader som organisationerna har eller har haft under 2021 på grund av pandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för kompetensutveckling, omställningsinsatser, utveckling av nya metoder eller idéer, förstudier inför framtida projekt eller andra liknande insatser med syfte att stärka organisationen under pandemin.

Det är möjligt att använda stödet för att täcka kostnader för lön, inköp av ny teknik, kurs- och utbildningsavgifter, arvoden och liknande. Sökt maxbelopp är 50 000 kronor.

För vad kan du inte söka?

Det är inte möjligt att söka krisstödet för medfinansiering till andra projekt som har sökt eller fått andra projektmedel från Region Skåne.

Krisstödet kan inte sökas för kostnader eller förluster som täcks av annat offentligt krisstöd. Till annat offentligt stöd räknas såväl stöd som är riktade direkt till kulturlivet via till exempel Kulturrådet, Svenska Filminstitutet eller Konstnärsnämnden, som övergripande krisstöd som riktar sig till alla företag och verksamheter oavsett bransch som exempelvis korttidspermittering, omsättningsstöd och hyresnedsättning. Stöd kan inte heller sökas för utebliven vinst.

Hur bedöms ansökningarna?

Under förutsättning att de sökande uppfyller de grundläggande kraven om att vara verksamma i kultursektorn i Skåne bedöms ansökningarna utifrån kvalitet, professionalitet, förmåga att leverera samt behov utifrån den ekonomiska skada de sökande lidit på grund av pandemin. Mindre aktörer är prioriterade.

Beslut om det extra regionala krisstödet till kultursektorn tas i slutet av april. Beslutet publiceras på Region Skånes hemsida och meddelas även av Kulturförvaltningen till alla som sökt via e-post från adressen kultur@skane.se

Hur söker du?

Ansökan görs i ett digitalt system. Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. 

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Support

Har du några frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du i första hand Robert Karlsson som är ansvarig för utlysningen via e-post, robert.karlsson@skane.se

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support ehandlingar@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av en till två dagar.

Ansökningar efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Foto överst: Emmalisa Pauly, Mattias Givell, Emmalisa Pauly och Nelson Rodriguez Smith

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!