• Region Skånes krisstöd kunde sökas av aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet men även av branschens stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller annat kulturarrangemang.

Regionalt krisstöd till kultursektorn

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd kunde därför under våren lysa ut 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet.

Ansökningsperioden stängde den 15 mars 2021 och beslut om vilka ansökningar som blev beviljade togs den 22 april.

Syftet med stödet var att bidra till att aktörerna ska klara den akuta krisen för att sedan vara redo för en återstart så snart smittläget har förbättrats.

Utlysningen har gjorts möjligt tack vare extra medel som regionstyrelsen i Region Skåne fördelat till kulturnämnden för att finansiera stödinsatser till aktörer inom den skånska kultursektorn som lidit ekonomisk skada till följd av covid-19.

Riktar sig till mindre aktörer

Krisstödet riktades i första hand till alla de mindre aktörer, organisationer och egenföretagare som bär upp det skånska kulturlivet. Det handlar både om aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet och om branschens alla stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller andra kulturarrangemang.

Vem kunde söka?

Krisstödet kunde sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn i Skåne (föreningar, stiftelser, bolag, enskilda firmor med flera).

Till kultursektorn räknas både aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet och branschens stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller annat kulturarrangemang i form av teknikleverantörer, arrangörer, producenter, presentatörer med flera. Stödet omfattar verksamheter inom alla konst- och kulturformer.

Mindre aktörer var prioriterade och sökt maxbelopp är 50 000 kronor.

Vem kunde inte söka?

  • Verksamheter med årligt verksamhetsstöd från Region Skåne
  • Enskilda kulturskapare (fysisk person utan F-skattsedel)
  • Verksamheter med kommunal eller regional huvudman
  • Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

För vad gick det att söka?

Krisstödet kunde sökas för kostnader som organisationerna har eller har haft under 2021 på grund av pandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för kompetensutveckling, omställningsinsatser, utveckling av nya metoder eller idéer, förstudier inför framtida projekt eller andra liknande insatser med syfte att stärka organisationen under pandemin.

Det är möjligt att använda stödet för att täcka kostnader för lön, inköp av ny teknik, kurs- och utbildningsavgifter, arvoden och liknande. Sökt maxbelopp är 50 000 kronor.

För vad gick det inte att söka?

Det var inte möjligt att söka krisstödet för medfinansiering till andra projekt som har sökt eller fått andra projektmedel från Region Skåne.

Krisstödet kunde inte sökas för kostnader eller förluster som täcks av annat offentligt krisstöd. Till annat offentligt stöd räknas såväl stöd som är riktade direkt till kulturlivet via till exempel Kulturrådet, Svenska Filminstitutet eller Konstnärsnämnden, som övergripande krisstöd som riktar sig till alla företag och verksamheter oavsett bransch som exempelvis korttidspermittering, omsättningsstöd och hyresnedsättning. Stöd kan inte heller sökas för utebliven vinst.

Hur bedömdes ansökningarna?

Under förutsättning att de sökande uppfyller de grundläggande kraven om att vara verksamma i kultursektorn i Skåne bedömdes ansökningarna utifrån kvalitet, professionalitet, förmåga att leverera samt behov utifrån den ekonomiska skada de sökande lidit på grund av pandemin. Mindre aktörer var prioriterade.

Beslut om det extra regionala krisstödet till kultursektorn togs den 22 april. Beslutet publicerades på Region Skånes hemsida och meddelades även av Kulturförvaltningen till alla som sökt via e-post från adressen kultur@skane.se

Frågor

Har du några frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du i första hand Robert Karlsson som är ansvarig för utlysningen via e-post, Robert.Karlsson@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av en till två dagar.

Foto överst: Emmalisa Pauly, Mattias Givell, Emmalisa Pauly och Nelson Rodriguez Smith

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.