• Bild av Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden.

Portfoliovisning för Statens konstråd

Region Skånes bild- och formutvecklare, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige samt Statens konstråd bjuder in till ett Open Call för yrkesverksamma konstnärer i Skåne.

Konstkonsulenterna i Sverige samarbetar med Statens konstråd för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

Ansökningsperioden är 3-12 maj. Portfoliovisningar med Statens konstråd äger rum 25 och 27 augusti, 2021.

Vem kan söka?

Detta open call är ett första steg i urvalet som görs regionvis i hela Sverige. För att lämna in ansökan ska du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Skåne.

Utlysningen riktar sig till nu levande bild- och formkonstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. 

Kriterier för yrkesverksam konstnär 

Statens konstråd har valt att utgå från Konstnärsnämnden och Konstnärernas Riksorganisation för definitionen av yrkesverksam konstnär.

Med yrkesverksam konstnär menar Konstnärsnämnden:
“En professionell yrkesverksam konstnär är en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang.” 

KRO (Konstnärernas Riksorganisation) organiserar yrkesverksamma konstnärer och har två kriterier för medlemskap, Konstnärlig högskoleexamen eller dokumenterad yrkesverksamhet.

Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konstutbildning, sammanhängande lärlingsutbildning, utländsk utbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form kan också̊ räknas som merit. Studieintyg krävs.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad yrkesverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, designuppdrag, recensioner, annan konstnärlig verksamhet exempelvis konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag mm. Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet.

Portfolio och ansökan

Ansökan görs via e-handlingar.se

Du kommer att få fylla i ett formulär som visar att du uppfyller kriterierna för detta open call. Portfolion bifogas som pdf i e-handlingar.

Första gången du använder e-handlingar måste du skapa ett konto. Om du sökt stöd från Region Skåne tidigare använder du samma användar-id och lösenord. 

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Så hanterar Region Skåne dina personuppgifter. 

Innehåll portfolio

Portfolion ska vara i PDF-format och innehålla

  • CV, text om ditt konstnärskap och de verk som presenteras (max 1 500 tecken, inkl. blanksteg).
  • Kontaktuppgifter som namn, folkbokföringsadress, e-postadress, telefonnummer. Om du har eget företag ska företagsnamn och organisationsnummer ingå.
  • 3–5 verk från de senaste fem åren (senaste tillkomstår 2016) som finns tillgängliga för inköp. Presentationen av verken kan bestå av bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation, etc.

De presenterade verken ska ligga över prissumman 20 000 kronor per verk. Inköpta konstverk ska staten kunna förvärva äganderätten till.

Presentationen av verk ska inkludera

  • bild eller länk till videoverk
  • titel
  • pris ex moms (från 20 000 SEK)
  • tillkomstår (fr.o.m. 2016)
  • teknik
  • dimensioner (höjd/bredd/djup)
  • eventuellt serienummer

Sista ansökningsdag

Ansökan är öppen från 3-12 maj 2021. Sista ansökningsdag för inlämning av portfolio är onsdagen den 12 maj 2021 kl. 23:59. Ofullständigt ifylld ansökan eller ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

De konstnärer som får möjlighet att visa sin portfolio får en kallelse från Statens konstråd per e-post i augusti. Det är därför viktigt att den angivna e-postadressen stämmer. De konstnärer som inte blir utvalda kommer inte att få något svar.

Det regionala urvalet

Efter den 12 maj kommer en extern urvalsgrupp med representanter från Skånes professionella konstliv att bedöma alla inskickade portfolios och göra ett urval. Maxantalet konstnärer från Skåne som kan delta i porfoliovisningarna för Statens konstråd är 96 stycken.

Mötet med Statens konstråd och portfoliovisningarna

De konstnärer som går vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Microsoft Teams. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och visningarna är öppna för en större professionell publik i huvudsak curatorer och intendenter vid konsthallar och museer i hela landet. Moderna Museet kommer också att delta.

Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk från de senaste fem åren (tidigast tillkomstår 2016) och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. Under själva portfoliovisningen fokuseras presentationen på 3-5 verk som finns tillgängliga för inköp.

Konstverken som Statens konstråd köper in används för att curera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet för Statens konstråd. Men eftersom verken ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken kan samspela med andra verk i den statliga konstsamlingen.

Portfoliovisningarna äger rum den 25 augusti klockan 9–13 och den 27 augusti klockan 9–13. Arvode per genomförd portfoliovisning är 1 500 SEK + moms per konstnär.

Har du frågor kring detta open call, skriv till opencall@skane.se

Bakgrund

I Statens konstråds regleringsbrev för budgetåret 2021 tilldelas myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel "öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen".

Ambitionen är att inköpen under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen. Coronasamlingen kan beskrivas som en samling i samlingen. De inköpta verken ska utgöra en betydande del i nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande åren. Det kommer göra att fler får möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin samt att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!