Utbildning för kommunala tjänstemän om kulturella och kreativa näringar

Region Skåne arrangerar en ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Utbildningen äger rum under 2018-2019 och riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar. Planeringen av utbildningens innehåll och form utformas av ett programråd med representanter för de fem regionerna.

Både kultur- och näringslivs-/turismchefer måste delta

Utbildningen erbjuds alla kommuner. 20 kommuner från fem regioner deltar i utbildningen. Både kultur- och näringslivs-/turismchefen (eller motsvarande) deltar. Utbildningen har tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete/diskussion.

Syftet med utbildningen är dels att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar och kulturturism, dels att skapa kontaktytor mellan kultur-, näringslivs- och turismansvariga i kommunerna samt att initiera ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Kommunens roll

Det övergripande temat för utbildningen är kommunens roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. De fem seminarierna är geografiskt spridda i Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Seminarierna har följande underteman

  1. Vad är KKN?
  2. Kommunens strategiska roll
  3. Kommunens operativa roll
  4. Företagsfrämjande infrastruktur och system
  5. Affärsutveckling

Seminarier

Det första seminariet ägde rum 29-30 maj 2018 i Malmö. Utbildningen avslutas 23-24 maj 2019 i Varberg.

Bakgrund

Under 2016/2017 deltog trettio chefer inom kultur, turism och näringsliv från kommuner i Skåne och Blekinge i den gemensamma uppdragsutbildningen "När kultur är resans mål" vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Deltagarna fick lära mer om verksamhetsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge – alltifrån musikfestivalen Live Green till Wanås Konst. Kursen var en uppdragsutbildning som genomfördes i samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge och Lunds universitet med stöd från Tillväxtverket.

Under 2014-2015 deltog femton skånska kommuner i en gemensam utbildning för skånska näringslivschefer och kulturchefer som Lunds universitet/Campus Helsingborg genomförde i samarbete med Region Skåne. Kursen "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar" vände sig till kulturchefer och näringslivschefer och ledde till att många kommuner skapade nya tvärgående samarbeten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter