Kulturella och kreativa näringar

Med kulturella och kreativa näringar avser Region Skåne branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till Skånes attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt samt ett Skåne i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

Region Skånes uppgift är att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringsidkare genom att skapa mer kunskap, kartlägga näringarna och arbeta tvärpolitiskt med stödjande insatser. Frågan berör såväl kultur- som näringslivsförvaltningar regionalt och kommunalt. Arbetet utgår ifrån Region Skånes strategi och handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna i Skåne som gäller till och med 2019.

Region Skåne vill

  • identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar, deras villkor och möjligheter för att utvecklas och växa
  • arbeta för kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för den regionala arbetsmarknadsutvecklingen
  • främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och kreativa sektorn
  • koppla ihop stödstruktur för kultur med stödstruktur för näringsliv och entreprenörskap
  • integrera kulturell och kreativ kompetens som resurs för att vidga innovationsperspektivet i andra branscher
  • stärka utvecklingen av kluster, tillväxtmiljöer och inkubatorer i syfte att gynna och stimulera framväxten av kulturella och kreativa företag

Hela texten om kulturella och kreativa näringar i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter