Kulturella och kreativa näringar

Med kulturella och kreativa näringar avser Region Skåne branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till Skånes attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt samt ett Skåne i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

Region Skåne vill

  • identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar, deras villkor och möjligheter för att utvecklas och växa
  • arbeta för kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för den regionala arbetsmarknadsutvecklingen
  • främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och kreativa sektorn
  • koppla ihop stödstruktur för kultur med stödstruktur för näringsliv och entreprenörskap
  • integrera kulturell och kreativ kompetens som resurs för att vidga innovationsperspektivet i andra branscher
  • stärka utvecklingen av kluster, tillväxtmiljöer och inkubatorer i syfte att gynna och stimulera framväxten av kulturella och kreativa företag

Hela texten om kulturella och kreativa näringar i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

Ny KKN-utbildning för kommunerna 2018-2019

En ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner kommer att arrangeras i samarbete med regionala utvecklingsnämnden och fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Treårig forskartjänst till Region Skånes kulturförvaltning

Riksbankens jubileumsfond finansierar en treårig forskartjänst med 75 procent, kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden finansierar tillsammans med den överskjutande delen om 25 procent.

Tjänster handlar om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar med inriktning på drivkrafter, processer och samspel. Tjänsten har tilldelats Katja Lindqvist och är förlagd till Kulturförvaltningen under de första två åren och det tredje året till Lunds universitet som Katja Lindqvist är knuten till. Riksbankens Jubileumsfond håller i rekryteringsprocessen i dialog med kulturförvaltningen. Tillträde till tjänsten sker under hösten 2018.

Skåne Creative Board

Skåne Creative Board är Region Skånes branschråd för kulturella och kreativa näringar. Rådet har tretton ledamöter som representerar delbranscherna arkitektur, form och design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Skåne Creative Board

Exportsatsning på skånska entreprenörer inom KKN

Kulturförvaltningen deltar i Southern Sweden Creatives som leds av Invest in Skåne med stöd av Tillväxtverket och EU. Projektet pågår 2016-2018 och har inriktning på film och rörlig bild, design samt digital spelutveckling. Projektet ska öka KKN-entreprenörernas synlighet internationellt, till exempel genom deltagande på internationella marknadsplatser, konferenser och festivaler för att stödja deras exportutveckling.

Southern Sweden Creatives

Dialogmöten i Bryssel

Under 2018 kommer kulturnämnden att tillsammans med företrädare för EU-kommissionen och Europaparlamentet att arrangera dialogmöten i Bryssel om regionernas roll i genomförandet av en sammanhållen EU-politik för en hållbar utveckling av kulturella och kreativa näringar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter