• Malmöbaserade Massive Entertainment är en av Sveriges största spelutvecklare. Studion har ungefär 300 anställda.

    Malmöbaserade Massive Entertainment är en av Sverige största spelutvecklare med cirka 300 anställda (2013). Foto: Evelina Gustavsson

Kulturella och kreativa näringar

Med kulturella och kreativa näringar (KKN) avser Region Skåne branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till Skånes attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt samt ett Skåne i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

Region Skåne vill

  • identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar, deras villkor och möjligheter för att utvecklas och växa
  • arbeta för kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för den regionala arbetsmarknadsutvecklingen
  • främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och kreativa sektorn
  • koppla ihop stödstruktur för kultur med stödstruktur för näringsliv och entreprenörskap
  • integrera kulturell och kreativ kompetens som resurs för att vidga innovationsperspektivet i andra branscher
  • stärka utvecklingen av kluster, tillväxtmiljöer och inkubatorer i syfte att gynna och stimulera framväxten av kulturella och kreativa företag

Prioriterade insatser under 2020

Uppdaterad handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Region Skånes handlingsplan för kulturella och kreativa näringar beslutades av kulturnämnden och regionala tillväxtnämnden år 2013. Handlingsplanen har legat till grund för ett antal insatser för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Samtidigt har samhällsutvecklingen lett till nya möjligheter och utmaningar. Kulturnämnden kommer att uppdatera Region Skånes handlingsplan för kulturella och kreativa näringar under 2020.

Regionsamverkan Sydsverige

På KKN-området fortsätter samarbetet i regionsamverkan Sydsverige. 2020 kommer fokus att ligga på att lyfta kulturens potential i utvecklingen av innovationer och näringsliv, att ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar besöksnäring, att stärka samverkan mellan berörda politikområden samt att stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Treårig forskartjänst till Region Skånes kulturförvaltning

Riksbankens jubileumsfond finansierar en treårig forskartjänst 2019-2021 med 75 procent, kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden finansierar tillsammans den överskjutande delen om 25 procent.

Forskningen handlar om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar med inriktning på drivkrafter, processer och samspel. Tjänsten innehas av Katja Lindqvist och är förlagd till Kulturförvaltningen under de första två åren och det tredje året till Lunds universitet som Katja Lindqvist är knuten till.

Skåne Creative Board

Skåne Creative Board är Region Skånes branschråd för kulturella och kreativa näringar. Rådet har tretton ledamöter som representerar delbranscherna arkitektur, form och design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Skåne Creative Board

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter