Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna.

De verksamheter som beviljas verksamhetsbidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer. Till bidragen kopplas bidragsvillkor som dels är gemensamma för alla bidragsmottagare, dels specifika för respektive mottagares verksamhet.

Verksamheten måste även ha stöd/bidrag från kommun och/eller stat. Verksamhetsbidrag beviljas inte retroaktivt.

Bidragen söks och redovisas varje år

Verksamhetsbidrag söks, redovisas och omprövas årligen. Ansökan och redovisning av verksamhetsbidrag görs digitalt via kulturdatabasen under våren och särskild information skickas ut via e-post till kontaktpersoner på respektive organisation. Årsredovisning och revisionsrapport ska skickas med i redovisningen av verksamhetsbidraget.

Redovisning för 2018

Redovisning för 2018 ska vara inskickad senast 15 mars 2019.

Ansökan för 2020

Ansökan för 2020 ska vara inskickad senast 15 maj 2019.

Bidrag beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Nya verksamheter

Verksamheter som inte fått verksamhetsbidrag föregående år ska kontakta Region  Skånes kulturförvaltning för att få konto och inloggningsuppgifter till kulturdatabasen.

Handläggning och beslut

Varje ansökan handläggs av sakkunnig utvecklare inom aktuellt konst- och kulturområde. När redovisning skickats in bokar utvecklaren möte med respektive verksamhet för ett samtal.

Den 31 oktober 2019 tar Region Skånes kulturnämnd beslut om preliminär verksamhetsplan och budget för 2020, vilket innefattar fördelningen av verksamhetsbidrag. Statens kulturråd tar beslut om den statliga fördelningen inom kultursamverkansmodellen i januari 2020, det innebär att kulturnämnden beslutar om slutlig budget först i februari 2020.

Fördelningen av verksamhetsbidrag för 2019 finns i kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019. 

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019

Gemensamma villkor för bidrag

Utgångspunkt för verksamhetsbidrag är de nationella kulturpolitiska målen och "Regional kulturplan för Skåne 2016-2019". Barn och unga och nationella minoriteter är särskilda målgrupper. Kulturplanen är förlängd och gäller till och med 2020. 

Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till människors livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort.

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att bidraget beviljats.

Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Information för dig som har beviljats stöd

Redovisning

Verksamheten ska senast den 15 mars 2019 redovisa sitt bidrag i förhållande till de bidragsvillkor som kulturnämnden beslutade om i verksamhetsplan och budget 2018. Redovisning görs i kulturdatabasen.

Särskilda villkor för bidrag 2018

Villkor verksamhetsbidrag 2018 och villkor pågående utvecklingsprojekt 2018 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter