Referenspersoner för utvecklingsbidrag

Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. I arbetet med att handlägga ansökningarna stämmer respektive utvecklare av ansökningarna inom sitt konstområde med en extern referensperson. Referenspersonerna är sakkunniga inom olika områden och verkar rådgivande.

Beslut som avser bidrag över sex prisbasbelopp tas av Region Skånes kulturnämnd. Besluten som avser bidrag under sex prisbasbelopp tas av kulturförvaltningens chef.

Referenspersoner:

Bildkonst och form

Carolina Söderholm är sedan år 2000 verksam som konstvetare, kritiker och frilansjournalist. Hon har skrivit två böcker om svensk designhistoria, har även uppdrag som curator samt undervisar vid Lunds Konst/Designskola

Dans och nycirkus 

Rasmus Ölme arbetar inom fältet dans och koreografi sedan 1995, först som dansare och koreograf och sedan, efter att ha doktorerat vid Dans och Cirkushögskolan, har han fortsatt inom den konstnärliga forskningen. Han är nu verksam som utbildningsledare för programmet Dans och Koreografi på Den Danske Scenekunstskole där han även bedriver forskningsprojektet Movement Material. Rasmus gästundervisar internationellt, har erfarenhet av styrelsearbete från ett flertal dansorganisationer som Danscentrum Stockholm och Dansalliansen. Han ingår för närvarande i Riksteaterns dansavdelnings konstnärliga råd.

Film

Per Eriksson har arbetat med filmkultur och filmpedagogik i snart 20 år och har erfarenheter från att arbeta såväl kommunalt som regionalt och nationellt. Per är för närvarande tjänstledig från sin tjänst som regional samordnare på Svenska Filminstitutet för att arbeta som verksamhetsledare för Sveriges Förenade Filmstudios. 

Folkbildning

Janette Skogshus är föreningssamordnare på Riksbyggen. Hon har tidigare arbetat som musikansvarig på ABF och varit engagerad i frågor kring delaktighet i kulturlivet och människors möjlighet till eget skapande. Janette representerar den ideella sektorn i Leader MittSkånes LAG-styrelse som fördelar landsbygdsutvecklingspengar.

Kulturarv 

Sara Grut disputerade i historia vid Uppsala universitet 2007. Hon har flerårig erfarenhet av projektledning inom kulturarvsområdet och har särskilt intresserat sig för det lärande som uppstår i människors möten med arkiv och museer. Sara är också författare till nationellt och internationellt publicerade artiklar som utforskar detta område. Hon är i dag verksam inom området internationalisering vid Mittuniversitetet i Östersund där hon bland annat samordnar och handlägger olika stipendieprogram.

Litteratur

Immi Lundin är kulturjournalist och litteraturkritiker sedan 1970-talet samt författare och ofta anlitad föreläsare om böcker, författarskap och bokcirklar. Hon har haft uppdrag för Bibliotekstjänsts Granskningsnämnd och varit ordförande för Kulturrådets referensgrupp för stöd till kulturtidskrifter. Hon har också varit medlem i juryn för Augustpriset och Radions romanpris samt skrivit översikter av litteraturåret för Nationalencyklopedin.

År 2013 doktorerade hon i litteraturvetenskap vid Lunds universitet där hon nu är verksam som lärare och handledare vid Författarskolan på Språk- och Litteraturcentrum.

Musik

Ulrika Lind är utbildad vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som musiker, pedagog och producent. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare med institutioner, myndigheter, förvaltningar och universitet över hela landet som uppdragsgivare.

Ulrika har bland annat handlagt de statliga musikstöden på Kulturrådet, arbetat med uppbyggnaden av Musikalliansen samt varit sakkunnig för Nordisk kulturfond och Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord.

Teater

Niclas Turesson är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö och är teaterregissör. Han är ordförande i Svenska Regissörsföreningen och sitter i Scensveriges (tidigare Svensk Teaterunion) styrelse. Niclas har tidigare även varit styrelseledamot av Nationella Dramaturgiatet. År 2005 startade han Teater Foratt i Malmö och drev den som konstnärlig ledare fram till årsskiftet 2016/2017 då han beslutade att lägga ner teatern efter sammanlagt 32 produktioner.

Under 2016 och början av 2017 har Niclas varit verksamhetsansvarig och producent på Sveriges Radio Drama i Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter