Bidrag till kultur i vården

Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. Målet är att kultur blir en naturlig del inom regionens hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och omsorg, lika självklart som mat och medicin.

De projekt kulturnämnden stödjer ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för en god hälsa samt ge vårdpersonalen ökad kulturkompetens. Kultur i vården-projekt ska öka tillgängligheten och delaktigheten i kulturlivet. Även de som bor på ett äldreboende eller är drabbade av sjukdom ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser, oavsett individuella förutsättningar.

Projekten ska tillvarata och synliggöra idéer för utveckling inom kultur i vården-området. Med hjälp av bidraget blir det möjligt att testa nya arbetsmetoder och samarbeten. Stöd kan även ges till projekt som innebär att formera en hållbar organisation och struktur för kultur i vården-arbetet. Det finns också möjlighet att söka medel för att anlita forskare/utvärderare som kan följa kultur i vården-insatsen.

Att fokusera på det friska

Forskning visar att kultur i vården kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och minska behovet av mediciner. Kultur främjar det salutogena perspektivet på människan, det vill säga fokuserar på det friska istället för det sjuka.

Kultur kan även ge en bättre vårdmiljö och bidra till bättre vårdrelation och kommunikation mellan vårdare och patienter.

Vem kan söka?

I första hand hälso- och sjukvården eller kommunernas äldreomsorgsförvaltningar i samarbete med Kulturförvaltningen. Projekten ska genomföras i nära samarbete och ömsesidigt utbyte mellan vården och professionella kulturaktörer. Kulturaktörer kan därför vara medsökande.

Med kulturaktörer avses personer, organisationer eller institutioner som arbetar med konstnärliga uttryck som musik, teater, dans, konst, litteratur, film etcetera. Det kan även vara kulturorganisationer som till exempel museer, bibliotek och studieförbund.

Kulturnämnden prioriterar främst kultur i vården-projekt som genomförs i äldreomsorgen, psykiatrin eller i barn- och ungdomssjukvården.

Förutsättningar för beviljande av bidrag

  • Dialog med handläggare på Region Skånes kulturförvaltning måste ske innan ansökan skickas in.
  • Den sökande parten tar på sig ansvar för att det finns personal som avsätter tid och engagemang i projektet.
  • Projektet ska ha en stark förankring i organisationen.
  • Det ska finnas en plan för hur projektets resultat ska leva vidare i verksamheten, om det faller väl ut.

Ansökan och beslut

Innan ansökan skickas in ska handläggare på Region Skånes kulturförvaltning kontaktas. Sedan sker ansökan på särskild blankett.

Ansökningarna behandlas löpande under året. Ansökningarna bereds av tjänstemän på Kulturförvaltningen.

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska, efter anvisning från Region Skåne, vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt redovisa att Region Skåne har bidragit med medel till projektet.

Redovisning

Villkor för beviljat bidrag är att projektet genomförs enligt inlämnad projektplan och att redovisning av den genomförda verksamheten lämnas till Region Skånes kulturförvaltning.

Projektet ska redovisas till Kulturförvaltningen och ska innehålla såväl en ekonomisk redovisning, som en skriftlig redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syfte och mål i projektbeskrivningen. Om redovisningen inte inkommit vid avtalad tid kan bidraget komma att återkrävas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter