Erbjudande om forskningsstöd för digitala projekt

Region Skåne och Malmö högskola önskar bidra till att fördjupa kunskapen hos några mottagare av verksamhetsbidrag inom kulturområdet genom att erbjuda stöd till ett utvecklande projekt.

Med start 2017 har Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola inlett ett samarbete kring forskning och kompetensutveckling inom området där kultur och digitala frågor möts. Syftet med samarbetet är att fortsätta utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare. Detta erbjudande är en del av samarbetet.

För att utveckla och genomföra projektet erbjuds stöd från forskare på Malmö högskola. Till detta finns det också möjlighet att söka finansiering från Region Skåne för att komplettera med eventuellt stöd från någon med annan kompetens inom det digitala området.

För att ansöka om möjlighet att genomföra projektet ska en budget och en projektidé formuleras. Projektet ska också presenteras muntligt i form av en "pitch" den 31 augusti.

Vi välkomnar projektförslag som utvecklar verksamhetens digitala innehåll. Vi ser gärna idéer där man vill arbeta utforskande, pröva nya metoder, eller ett projekt som hjälper verksamheten att ta ett extra kliv för att genomföra något inom verksamhetens digitala strategi. Det kan till exempel handla om projekt som:

  • bidrar till breddad delaktighet, eller att nå nya målgrupper
  • utvecklar digitala format eller förmedling
  • är nyskapande och experimentella
  • ligger i framkant vad gäller gängse modeller för digitalt arbete i er specifika sektor och/eller är en fördjupning eller förstärkning av tidigare arbete inom det digitala området, samt att projektidén visar progression för verksamheten

Vem kan söka?

Mottagare av verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd.

Medfinansiering

Ingen extern medfinansiering krävs men egenfinansiering i form av exempelvis lönekostnader och uppskattad arbetsinsats ska framgå i budget.

För vad kan man söka?

Verksamhetsutvecklande projekt inom ett brett digitalt spektrum. För att projektet ska utformas så nära verksamhetens behov och idéer som möjligt får projektet ta den form som anses mest relevant. Projekten kan till exempel ta olika form som: kompetensutvecklingsåtgärd, utveckling av en tjänst eller publik verksamhet.

När det gäller inköp av projektrelevant hård- och/eller mjukvara får kostnaden inte uppgå till mer än 20% av det sökta beloppet, dock får medel inte gå till ordinarie dator/PC.

Maxbelopp för ansökan är 70 000 kronor.

För vad man kan inte söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag ges inte heller till investeringar i lokaler. Projektet kan inte vara sådant som borde rymmas inom löpande verksamhet.

Hur söker man?

Projektansökan sker i form av en muntlig presentation, en pitch, samt en kortfattad skriftlig projektansökan med följande innehåll:

  • beskrivning över vad ni vill göra (max 2 A4 sidor)
  • budget inklusive beräknade egna resurser/arbetade timmar
  • beskrivning över hur projektet bidrar till att genomföra verksamhetens existerande digitala strategi eller att utveckla och förbättra den digitala strategin

Pitchen får ta max 10 minuter och sker på Malmö högskolas nya innovationsmiljö STORM.

STORM, Malmö högskola

Formen på er pitch styrs helt av er idé och ni tar hjälp av de hjälpmedel som ni behöver för att belysa hur förslaget svarar mot utlysningen.
Den muntliga presentationen och den skriftliga projektansökan ligger till grund för beslut.

När söker man?

Skriftligt underlag ska vara inskickat i kulturdatabasen senast den 21 augusti 2017 kl 17.00.

Till Kulturdatabasen

Muntlig pitch äger rum den 31 augusti 2017.

Beredning och beslut om bidrag

Ansökningarna bedöms och bereds i samarbete mellan Kulturförvaltningen och Malmö högskola. Maria Engberg, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö högskola och Annelie Krell, utvecklare digital kultur vid Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för bedömningarna.

Beslut tas av Region Skånes kulturchef.

Uppstartsmöte för beviljade projekt sker i september 2017.

Bakgrund

Sedan 2010 har Region Skånes kulturförvaltning arbetat med digitala frågor inom kultursektorn. 2015 ställdes krav på alla mottagare av verksamhetsbidrag att de skulle formulera digitala strategier för sin verksamhet, för att utveckla det digitala arbete som pågår hos de skånska kulturaktörerna. Kravet på strategier var också ett sätt att sätta de digitala frågorna på verksamheternas agenda. För att underlätta arbetet med att formulera strategier erbjöd kulturförvaltningen kompetensutveckling inom området under 2015. Även fortsättningsvis har det erbjudits fortbildning inom det digitala området, delvis i samarbete med Media Evolution.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter