Ung kraft 2018 – ett bidrag för utveckling med och för unga och unga vuxna

Region Skåne vill främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt finansierade kulturlivet.

I 2018 års budget finns medel avsatta för en bidragsutlysning som ska medverka till att stimulera ung delaktighet och inflytande samt utveckla kultur med och för unga och unga vuxna (16-25 år) under 2018-2020.

Syftet med Ung kraft är att synliggöra ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörers arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

Målet att öka ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i kulturlivet samt att stärka deras upplevelse av att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt och meningsfullt. Unga och unga vuxna är en åldersgrupp vars kreativa och innovativa kompetenser är viktiga att uppmärksamma som resurs i hela Skåne.

I rapporten "Ung kraft – unga och unga vuxnas deltagande i kulturella institutioner" kan du läsa vilket utvecklingsarbete som genomfördes i fyra av de fem Ung kraft-projekten som ägde rum under 2016. Läs gärna om de tre Ung kraft-projekten som fick medel 2017. 

Beviljade bidrag till Ung kraft 2017

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av aktörer inom alla konst- och kulturområden med verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd. Samarbete med aktörer som arbetar med unga och unga vuxna uppmuntras. Sökande ska vara juridisk person.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas från den 19 februari till den 15 mars 2018.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för att projektanställa unga och unga vuxna (16-25 år) under två år, 2018-2020. Tillsammans med den sökande organisationens medarbetare ska unga och unga vuxna utveckla verksamheten för och med åldersgruppen, genomföra aktiviteter och pröva modeller för att arbeta med ung delaktighet och inflytande. Under andra året ska metoder för delaktighet implementeras i verksamheten för att förstärka långsiktigt delaktighetsarbete. Vilken typ av samarbete, aktiviteter och utveckling som är relevant för verksamheten definieras av de sökande.

Det är viktigt att bidragssökande vill tänka både nytt och långsiktigt och är beredd på reella förändringar vad gäller utbud, målgruppsarbete och verksamhetsutveckling, vilket ska framgå i ansökan. Denna ska också redogöra hur Ung kraft-projektet är förankrat i verksamhetens ledning.

Dialog med unga och unga vuxna i ansökningsförfarandet uppmuntras.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras projekt som har:

  • en organisation med förutsättningar för att stödja unga och unga vuxna
  • samverkansparter som arbetar med unga och unga vuxna, exempelvis studieförbund, föreningar och kulturskolor
  • en vilja att engagera fler unga och unga vuxna än de projektanställda
  • en tydlig målsättning, en tvåårig tidsplanering och budget för hur arbetet och erfarenheterna ska omsättas och förvaltas, även efter de två åren
  • ett upplägg med flera konst- och kulturformer.

För att stärka kunskapsutveckling inom området kommer det att arrangeras erfarenhets- och kunskapsdelande seminarier under 2018-2020 som projektdeltagare förväntas att delta i.

Projekt ska genomföras under 2018-2020 och avrapporteras och redovisas i december 2020. Under 2019 ska en projektavstämning ske.

För vad kan man inte söka?

Bidrag kan inte användas till ordinarie verksamhet eller till investeringar i material, teknisk utrustning och lokaler. Projektet man ansöker med bör företrädesvis inte vara påbörjat men bidraget kan användas för att vidareutveckla och fördjupa tidigare erfarenheter.

Hur söker man?

Bidrag kan sökas mellan den 19 februari och 15 mars 2018. Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se.

Kulturdatabasen.se

En fullständig projektbeskrivning för för 2018-2020 ska bifogas ansökan. En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan i Kulturdatabasen ska du skicka din fråga till Kulturförvaltningens support:

Contact

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp av berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut meddelas i samband med kulturnämndmötet den 13 juni 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter