Bidrag till utveckling av kulturarvsområdet

Bidraget ska främja samverkan mellan sektorn och andra aktörer som tillsammans kan nå nya målgrupper och breddad delaktighet samt gå till förberedande insatser inför ”Europaåret för kulturarv” 2018.

Region Skånes nya samverkansplattform inom kulturarvsområdet ska bidra till möjligheter för metodutveckling, forskningsprojekt, initiera ny samverkan, konferenser och andra utvecklings- och kunskapsdelande insatser mellan kulturarvsaktörerna i Skåne.

I 2017 års budget har 1,5 miljoner kronor avsatts till samverkansplattformen inom kulturarvsområdet. Av dessa pengar utlyses 1 miljon kronor i sökbara utvecklingsmedel under hösten.

Vem kan söka?

Kulturarvsaktörer med regionalt verksamhetsbidrag från Region Skåne.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas mellan 2 oktober och 27 oktober 2017. Beslut meddelas senast 1 december.

För vad kan man söka?

  • Samverkansprojekt som syftar till att stödja förberedande regionala projekt och insatser som tar utgångspunkt i markeringen av EU:s "Europaåret för kulturarv" som äger rum 2018. Syftet med europaåret är att belysa värdet av det europeiska kulturarvet samt att främja Europas gemensamma historia och identitet.
  • Projekt och insatser som syftar till ökad regional samverkan med civilsamhället och andra kulturaktörer för att nå nya målgrupper och breddad delaktighet i kulturlivet. 

Läs mer om "Europaåret för kulturarv" på Riksantikvarieämbetets hemsida

Särskilt prioriterade målgrupper för Region Skånes kulturnämnd är barn och unga samt nationella minoriteter.

Att tänka på vid ansökan om utvecklingsmedel

  • Projektet eller utvecklingsarbetet ska ha ett regionalt mervärde. De erfarenheter och det lärande som sker i projekten ska spridas till fler kulturarvsaktörer i Skåne. Formulera gärna i ansökan hur erfarenheter från projektet kan delas med andra.
  • Hur integreras det som kommit ur projektet i ordinarie verksamhet och hur ska det finansieras?
  • Projekt prioriteras som syftar till att motverka klyftor i tillgång till kultur som är baserad på klass, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och hemvist.

Hur mycket kan sökas?

Maxbelopp att söka per projektidé är 250 000 kronor. Ingen extern medfinansiering krävs men egenfinansiering i form av exempelvis lönekostnader och uppskattad arbetsinsats ska framgå i budget.

För vad är det inte möjligt att söka?

Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Bidrag beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. En fullständig projektbeskrivning och budget ska bifogas ansökan. Är det första gången er organisation använder Kulturdatabasen måste ni skapa ett nytt konto.
Projektägaren ska kontakta någon av kulturarvsutvecklarna för att diskutera projektidén innan ansökan skickas in.

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support: 

Contact.

Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning samt referensperson. Beslut om vilka ansökningar som beviljats projektmedel tas senast 1 december 2017.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter