Bidrag till kunskapsdelning inom kulturarvsområdet

För att uppmuntra och stimulera kulturarvsaktörer i Skåne till mer gemensamt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte införs ett nytt bidrag som kan sökas löpande under 2018.

För vad kan man söka?

Det är en gemensam uppgift att förvalta och sprida erfarenheter på bästa möjliga sätt så att den förvärvade kunskapen även gynnar fler kulturarvsaktörer. Kulturarvsaktörer som har beviljats utvecklingsbidrag eller andra riktade utlysningar under 2016 eller 2017 kan söka ytterligare bidrag för en fördjupande kunskapsdelande insats som exempelvis workshop, seminarium, webbinarium eller metodhandbok för att dela erfarenheterna med andra.

Dessutom kan kulturarvsaktörer som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal kan få sin insats finansierad om de även bjuder in personal från andra kulturarvsaktörer i Skåne.

Vi ser gärna kunskapsdelande metoder i digital form som gör det möjligt för kollegor att ta del av era kunskaper när och var de vill.

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för att lägga upp information om arrangemanget i kalendariet på Kulturförvaltningens hemsida och för anmälningsförfarandet som sker i kalendariet.

Vem kan söka?

Kulturarvsaktörer i Skåne.

Kontakt

Diskutera gärna din idé i förväg med en av utvecklarna för kulturarv innan ansökan.

När är det möjligt att söka?

Från den 3 april till den 2 november. Under semesterperioden på Kulturförvaltningen - 15 juni till 15 augusti - handlägger vi inga inkomna ansökningar.

För vad är det inte möjligt att söka?

Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Bidrag beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Support

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support Contact. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningar handläggs löpande. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom fyra veckor efter inkommen ansökan.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i kulturdatabasen. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Bakgrund

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 ligger till grund för Region Skånes utvecklingsarbete inom kulturarvsområdet. I kulturplanens område Kulturarv utgår utvecklingsarbetet utifrån fyra Region Skåne vill punkter:

  • främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper så att fler invånare i Skåne ska uppleva kulturarv som angeläget och tillgängligt
  • ge kulturarvsaktörerna bättre förutsättningar att arbeta med metodutveckling och olika lärandeprocesser
  • stärka kulturarvsaktörernas arbete med kulturmiljöer och utveckla samverkan med övriga samhällssektorer i samhällsplaneringsfrågor
  • stärka kulturarvsaktörernas möjligheter att arbeta mer internationellt och ingå i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten

Utvecklingsarbetet drivs utifrån en samverkansplattform där bland annat samverkan och kunskapsdelande insatser är prioriterat.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter