Bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. 

2017 års ansökningsomgång öppnar den 5 september och sista ansökningsdag är den 2 oktober. 

Syfte

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i regionen och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur. Satsningen ska bidra till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region i enlighet med Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 och den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030. 

Vem kan söka?

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka bidrag till internationell residensutveckling. Sökande ska vara juridiska personer (föreningar, organisationer,  kommuner, bolag, stiftelser med flera).

För vad kan man söka?

Bidraget kan sökas för residenssatsningar i Skåne som genomförs under tiden hösten 2017 till och med 2018, inom alla professionella konst- och kulturfält.  Ett långsiktigt perspektiv i satsningarna eftersträvas. Kulturnämnden ser positivt på om residensen har en tydlig förankring i kommunen.

Bidraget ger kulturaktörer möjlighet att bjuda in yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder till längre eller kortare arbetsvistelser. Kultur­aktörerna väljer själv konstnärer och kulturutövare utifrån sina egna kriterier. Bidrag kan sökas för att täcka kostnader för resor, traktamenten, boende, koordinering/ projektledning i samband med residensutveckling.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras residensprojekt som har:

  • en tydlig målsättning och tidsplanering
  • kapacitet att stödja kulturutövarnas arbetsprocesser
  • samverkansparter, t.ex. kommuner och/eller andra kulturaktörer
  • ambitioner att skapa kontaktytor både inom det egna konstområdet och utanför (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt)

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan.

Kulturdatabasen.se

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. 

Support för tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support:

Contact
Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningar bereds av en arbetsgrupp av berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut tas i mitten av november 2017.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter