Developer in residence – besöksutveckling, publikkontakt, målgruppsarbete

Region Skåne vill skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

Kulturverksamheter som får verksamhetsbidrag från Region Skåne kan söka bidrag för att anställa en utvecklare med särskild kompetens inom det digitala området – en så kallad developer in residence.

Årets utlysning har fokus på hur digitala verktyg kan användas i arbetet med besöksutveckling, publikkontakt och att nå nya målgrupper. Det kan till exempel handla om att använda digitala verktyg för att skapa ett intresse hos målgruppen att besöka en befintlig utställning, föreställning, konsert eller dylikt. Men det kan också handla om att erbjuda en specifik målgrupp digital tillgång till konst- och kulturupplevelser eller att skapa forum för delaktighet och medskapande.

Vad är developer in residence?

En developer in residence kan ha olika roller och tekniska kompetenser. Det är verksamheten själv som definierar vilken roll utvecklaren ska ha och vilka kompetenser som behövs. I tidigare genomförda projekt har bland andra interaktionsdesigners, kommunikationsstrateger eller specialister inom 3D-området anlitats.

Tanken med att ha en developer in residence är att verksamheten i sin vardag ska ha tillgång till kompetens på det digitala området. Det är viktigt att utvecklaren arbetar tillsammans med ordinarie personal och ledning för att identifiera utvecklingsmöjligheter och initiera projekt som kan integreras i verksamheten.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av mottagare av verksamhetsbidrag eller pågående utvecklingsbidrag från Region Skåne.

För vad kan man söka?

Bidraget kan sökas för anställning av developer in residence och kostnader som är kopplade till den anställningen. Projektet ska påbörjas under 2018.
Vid bedömning av ansökningarna ses positivt på projekt som har:

  • Samverkansparter, till exempel kommuner, andra kulturaktörer och/eller organisationer/verksamheter från civilsamhället.
  • Ambitioner att skapa kontaktytor både inom det egna kulturområdet och utanför (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt).
  • En långsiktig tanke/plan på hur arbetet kan integreras i verksamhetens ordinarie arbete

När kan man söka?

Bidrag kan sökas mellan den 15 augusti och 6 september 2018.

Hur kan man söka?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan.

Kulturdatabasen.se

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support Contact

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut om vilka ansökningar som beviljats projektmedel tas den 17 oktober 2018.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter