Bidrag till digital utveckling

Region Skåne vill skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

I 2017 års budget har 1,2 miljoner kronor avsatts för utlysningen av bidrag för digital utveckling.

Vem kan söka?

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka bidrag. Bidrag kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte bidrag till enskilda kulturutövare (fysisk person).

När enskild firma söker

Enskild firma som söker bidrag ska lämna uppgift om F-skattsedel. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om bidragsgivning.

När är det möjligt att söka?

Ansökningsperioden pågår från den 11 september till och med den 9 oktober. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för projekt som med digitala element och i ett tydligt konstnärligt syfte utforskar och utvecklar nya uttryck, innehåll eller förmedling. Utvecklingen som uppnås i projektet ska i första hand ske inom det digitala fältet.

Projektet ska ha en förankring i Skåne i form av antingen deltagande konstnär/kulturskapare, samarbeten eller i förmedling.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras:

  • projekt av tvärkonstnärlig karaktär, det vill säga projekt som på ett nyskapande sätt involverar flera konst- eller kulturformer eller uttryck
  • projekt som fördjupar och har en medveten reflektion om vem/vilka som är projektets tänkta publik, samt hur man önskar interagera, engagera och göra sin publik delaktig
  • projekt som har en stark genomförandekapacitet och involverar för projektet relevant kompetens
  • projekt som fördjupar eller utvecklar nya metoder för öppenhet och transparens i den konstnärliga processen samt spridning av det färdiga verket/produkten
  • stor vikt läggs vid projektets konstnärliga mål och syfte och på vilket sätt projektet bidrar till att positionera om eller omtolka det digitala.

Teknikinköp

Inköp av teknik, hård- eller mjukvara, ska specificeras och motiveras i budget. Investeringar i teknik bedöms utifrån hur projektspecifikt behovet är.

Medfinansiering

Ingen extern medfinansiering krävs men egenfinansiering i form av exempelvis lönekostnader och uppskattad arbetsinsats ska framgå i budget.

För vad kan man inte söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag ges inte heller till investeringar i lokaler.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan i Kulturdatabasen behandlas inte.
Du kan kontakta Kulturförvaltningen för information och rådgivning innan du gör ansökan.

Kulturdatabasen.se

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare.

Support för tekniska frågor

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: Contact

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Beredning och beslut om bidrag

En särskild referensgrupp kommer att bistå förvaltningen i bedömning och prioritering av ansökningar.

Beslut fattas av Region Skånes kulturchef, eventuella ansökningar som föreslås bifall och som överstiger sex basbelopp (268 800 kronor) beslutas av Region Skånes kulturnämnd.

Bakgrund

Sedan 2010 har Region Skåne arbetat aktivt med frågor som rör digital utveckling inom kulturområdet. Genom åren så har kulturnämnden till exempel finansierat olika projekt som utforskat hur man kan tillgängliggöra scenkonst via internet, vi har ställt krav på alla verksamhetsbidragsmottagare att de ska formulera digitala strategier och genomfört många kompetensutvecklingsinsatser för sektorn.

Vi har också prövat nya finansieringsformer, till exempel genom att utlysa en möjlighet att söka medel för det vi kallar en developer in residence – en möjlighet att projektanställa någon med digital kompetens för att genomföra ett utvecklingsarbete i en verksamhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter