Bidrag till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Sista ansökningsdag var den 11 maj. Beslut om vilka ansökningar som fått bidrag publiceras på webbplatsen den 19 juni 2017. 

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas mellan den 13 mars och 11 maj 2017.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för utvecklingsprojekt som träffar något av följande områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Att tänka på vid ansökning om utvecklingsmedel:

  • Projektet eller utvecklingsarbetet ska ha ett regionalt mervärde. Vi önskar att de erfarenheter och det lärande som sker i projekten sprids till fler bibliotek i Skåne. Fundera gärna på vilken kunskap ni tror kommer att genereras i ert projekt och hur ni kan dela den med andra. För att stödja det gemensamma lärandet organiserar vi tillfällen där projekten tillsammans redovisar sina erfarenheter både under projekttidens gång och efter avslutad projekttid. Stöd i olika presentationsformer som till exempel film och muntlig framställning kommer att erbjudas alla projektaktiva. En kortare projektredovisning görs också i Kulturdatabasen.
  • Vi vill att det utvecklingsarbete som startas får en fortsättning i er verksamhet efter projekttidens slut, så det är viktigt att redan nu fundera på framtiden. Hur integreras det som kommit ur projektet i ordinarie verksamhet och hur ska det finansieras?
  • Egen insats i form av till exempel lönekostnader krävs.
  • Vi uppmanar till samarbete mellan flera kommuner och med olika aktörer (föreningar, studieförbund, andra förvaltningar, konst- och kulturinstitutioner och så vidare).

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er projektidé eller andra frågor kring ansökan.

För vad är det inte möjligt att söka?

Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Bidrag beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Till kulturdatabasen

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support Contact. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid. 

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut om vilka ansökningar som beviljas tas senast 16 juni 2017. Projekten ska påbörjas under 2017.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen senast den 31 december 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter