Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

Experimentspåret är ett bidrag som ska underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete.

Experimentspåret innebär att man kan söka max 35 000 kronor.

Ansökningsformuläret till Experimentspåret är förenklat och ansökningarna handläggs löpande under året. De medel som söks kan till exempel användas till en förstudie eller ett underlag som senare kan resultera i en större projektansökan för biblioteksutveckling.

Vem kan söka?

Kommunala folkbibliotek i Skåne.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas löpande under 2020.
Sista ansökningsdag för 2020 är 11 december. 

För vad är det möjligt att söka?

Experimentspåret kan användas till en förstudie eller ett underlag som behövs för att undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. Det kan till exempel handla om ett försök att hitta en målgrupp på ett annorlunda sätt, att flytta en viss verksamhet utanför bibliotekets rum eller att finna nya former för samarbeten i era lokalsamhällen. Bidrag kan sökas för Experimentspår som träffar något av följande områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er idé eller andra frågor kring ansökan.

För vad kan man inte söka?

Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Bidrag beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Kulturdatabasen

Handläggning och beslut

Ansökningar handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i kulturdatabasen. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter