Beviljade bidrag

Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Sökbara utvecklingsmedel 2019

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019 på 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Kulturnämnden gör uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019 för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut.

Bidrag till biblioteksutveckling påverkas däremot inte av beslut om uppehåll för övriga bidrag. Den regionala biblioteksverksamheten har ett lagstadgat uppdrag med fördelning av statliga bidrag som fortsätter utan uppehåll 2019.

Utvecklingsbidrag

Bidrag till biblioteksutveckling

Bidrag till digital utveckling

Bidrag till internationell residensutveckling

Bidrag till nationella minoriteter

Bidrag till ung kraft-projekt

Bidrag till Kultur i vården-projekt

Särskilda bidragsutlysningar

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden 2017/2018/2019

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter