Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Sökbara utvecklingsbidrag

Sökbara utvecklingsbidrag ska ta vara på och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Bidraget går att söka två gånger om året.

Ansökan 2019

Vårens ansökningsperiod öppen från den 2 januari till den 1 februari 2019.

Beslut 2019

Beslut under sex prisbasbelopp för 2019 (279 000 kronor) meddelas den 25 mars. 

Läs mer om bidraget

Ung kraft

För att stimulera unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det professionella kulturlivet.

Ansökan

Från den 19 februari till den 15 mars.

Beslut

Meddelades den 13 juni.

Läs mer om bidraget

Bidrag till biblioteksutveckling 

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i Skåne.

Ansökan

Från den 12 mars till och med den 3 maj. 

Beslut

Meddelas i juni. 

Läs mer om bidraget

Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

Ansökan

Bidrag kan sökas och handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Läs mer om bidraget

Bidrag till biblioteksutveckling - kompetensutveckling

För att uppmuntra gemensamt lärande för skånska bibliotek kan folkbibliotek som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal få sin insats finansierad om biblioteket även bjuder in bibliotekspersonal från andra bibliotek i Skåne.

Ansökan

Från den 1 mars till den 12 april samt från den 3 september till den 11 oktober, 2018.

Beslut

Den 9 maj respektive 7 november 2018.

Läs mer om bidraget

Bidrag till biblioteksutveckling - kunskapsdelning

Folkbibliotek som har fått bidrag till biblioteksutveckling kan söka ytterligare bidrag för en fördjupande kunskapsdelande insats.

Ansökan

Bidrag kan sökas och handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Läs mer om bidraget

Bidrag till kunskapsdelning inom kulturarvsområdet

För att uppmuntra och stimulera kulturarvsaktörer i Skåne till mer gemensamt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. 

Ansökan

Bidrag kan sökas och handläggs löpande från den 3 april till den 9 november 2018. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom fyra veckor efter inkommen ansökan.

Digital utveckling – "developer in residence"

För att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

Ansökan

Från den 15 augusti till den 6 september. 

Beslut 

Meddelas den 18 oktober 2018.

Läs mer om bidraget

Internationell residensutveckling

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne avsatt medel för internationell residensutveckling.

Ansökan

Från den 10 september till den 1 oktober. 

Beslut

Meddelas den 8 november.

Läs mer om bidraget

Bidrag till nationella minoriteter

Kontakta handläggare på Region Skånes kulturförvaltning innan du ansöker om bidrag till nationella minoriteter. Ansökan görs via kulturdatabasen.se. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Läs mer om bidraget

Bidrag till kultur i vården

Kontakta handläggare på Region Skånes kulturförvaltning innan du ansöker om bidrag till kultur i vården-projekt. Ansök på särskild blankett som handläggare förmedlar. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Läs mer om bidraget

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna. 

Redovisning den 15 mars

Redovisning av bidrag från 2017 ska vara klar senast den 15 mars 2018

Ansökan den 15 maj

Ansökan om bidrag för 2019 ska vara klar senast den 15 maj 2018

Läs mer om bidraget

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter