Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Sökbara utvecklingsbidrag

Sökbara utvecklingsbidrag ska ta vara på och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Bidraget går att söka två gånger om året.

Beviljade utvecklingsbidrag hösten 2017

Ansökan våren 2018

Från 2 januari till den 1 februari

Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

Ansökan

Bidrag kan sökas och handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Bidrag för projekt inom folkbildning

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för folkbildningen för att stimulera studieförbund och folkhögskolor till att samverka med det professionella konst- och kulturlivet i Skåne. Utlysningen är del i genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" som togs hösten 2016. 

Ansökan

Från den 28 augusti till den 20 oktober. Ansökningstiden är förlängd.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 9 november.

Bidrag till digital utveckling

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för att stimulera kulturlivet till kreativ och konstnärlig utveckling med hjälp av digitala teknologier. 

Ansökan

Från den 11 september till den 9 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 10 november.

Internationell residensutveckling

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne avsatt medel för internationell residensutveckling.

Ansökan

Från den 5 september till den 2 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen den 8 november.

Ung kraft

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för att stimulera unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det professionella kulturlivet. Ett bidrag kommer att utlysas under hösten 2017. 

Ansökan

Från den 15 september till den 16 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 8 december.

Bidrag till utveckling av kulturarvsområdet

Bidraget ska främja samverkan mellan sektorn och andra aktörer som tillsammans kan nå nya målgrupper och breddad delaktighet samt gå till förberedande insatser inför "Europaåret för kulturarv" 2018.

Ansökan

Från den 2 oktober till den 27 oktober. 

Beslut om vilka som får bidrag meddelas på webbplatsen 1 december

Bidrag till nationella minoriteter

Kontakta handläggare på Region Skånes kulturförvaltning innan du ansöker om bidrag till nationella minoriteter. Ansökan görs via kulturdatabasen.se. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Bidrag till kultur i vården

Kontakta handläggare på Region Skånes kulturförvaltning innan du ansöker om bidrag till kultur i vården-projekt. Ansökan görs på särskild blankett som handläggaren förmedlar. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna. 

Ansökan och redovisning den 15 mars

Ansökan om bidrag för 2018 och redovisning av bidrag från 2016 skulle vara klar senast den 15 mars 2017

Ansökan om bidrag för 2019 och redovisning av bidrag från 2017 ska vara klar senast den 15 mars 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter