Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Sökbara utvecklingsmedel 2019

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019 på 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Kulturnämnden gör uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019 för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut.

Frågor och svar

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019 på 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Men besparingsutrymmet är större, varför då?

Eftersom löner och priser samt avtalsbunden verksamhet samtidigt ökar ligger besparingsbehovet på runt 20 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Hur påverkas verksamhetsbidragen?

Verksamhetsbidragen fryses i stort sett på samma nivå som 2018.

Hur påverkas utvecklingsbidragen?

När det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel gör kulturnämnden ett uppehåll under 2019.

Hur påverkas bidrag till biblioteksutveckling?

Bidrag till biblioteksutveckling påverkas inte av beslut om uppehåll för övriga bidrag. Den regionala biblioteksverksamheten har ett lagstadgat uppdrag med fördelning av statliga bidrag som fortsätter utan uppehåll 2019.

Varför görs uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag?

Region Skåne står inför en ekonomisk omställning. Kulturnämnden gör uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut.

Kulturnämnden kommer att använda 2019 för att göra en genomlysning och översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag.

Sker det några nerdragningar inom administrationen?

Förvaltningens administration minskas med 3 miljoner kronor. Hur besparingen kommer att påverka Kulturförvaltningen finns det inget beslut om i nuläget.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna. 

Redovisning den 15 mars

Redovisning av bidrag från 2018 ska vara klar senast den 15 mars 2019

Ansökan den 15 maj

Ansökan om bidrag för 2020 ska vara klar senast den 15 maj 2019

Läs mer om bidraget

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter