Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Sökbara utvecklingsbidrag

Sökbara utvecklingsbidrag ska ta vara på och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Bidraget går att söka två gånger om året.

Beviljade utvecklingsbidrag våren 2017

Ansökan hösten 2017

Från 21 augusti till den 15 september.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 30 oktober.

Bidrag för biblioteksutveckling

Bidrag för biblioteksutveckling ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Ansökan

Från den 13 mars till den 11 maj.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen den 19 juni.

Bidrag för projekt inom folkbildning

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för folkbildningen för att stimulera studieförbund och folkhögskolor till att samverka med det professionella konst- och kulturlivet i Skåne. Utlysningen är del i genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" som togs hösten 2016. Mer information kommer innan sommaren.

Ansökan

Från den 28 augusti till den 28 september.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 9 november.

Bidrag till digital utveckling

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för att stimulera kulturlivet till kreativ och konstnärlig utveckling med hjälp av digitala teknologier. Mer information kommer innan sommaren.

Ansökan

Från den 11 september till den 9 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 10 november.

Internationell residensutveckling

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne avsatt medel för internationell residensutveckling.

Ansökan

Från den 5 september till den 2 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen den 8 november.

Ung kraft

Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för att stimulera unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det professionella kulturlivet. Ett bidrag kommer att utlysas under hösten 2017. Mer information kommer innan sommaren.

Ansökan

Från den 15 september till den 16 oktober.

Beslut om vilka som får bidrag meddelades på webbplatsen 13 november.

Bidrag till utveckling av kulturarvsområdet

Bidraget ska främja samverkan mellan sektorn och andra aktörer som tillsammans kan nå nya målgrupper och breddad delaktighet samt gå till förberedande insatser inför "Europaåret för kulturarv" 2018.

Ansökan

Från den 2 oktober till den 27 oktober. 

Beslut om vilka som får bidrag meddelas på webbplatsen 1 december. 

Bidrag till nationella minoriteter

Kontakta handläggare på Kultur Skåne innan du ansöker om bidrag till nationella minoriteter. Ansökan görs via kulturdatabasen.se. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Bidrag till kultur i vården

Kontakta handläggare på Kultur Skåne innan du ansöker om bidrag till kultur i vården-projekt. Ansökan görs på särskild blankett som handläggaren förmedlar. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna. 

Ansökan och redovisning den 15 mars

Ansökan om bidrag för 2018 och redovisning av bidrag från 2016 skulle vara klar senast den 15 mars 2017

Ansökan om bidrag för 2019 och redovisning av bidrag från 2017 ska vara klar senast den 15 mars 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter