Samverkansplattform för kulturarv

Region Skåne ska utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklade insatser, genom bidrag och genom att initiera samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Samverkansplattformen står på tre ben:

 • Strategisk bidragsgivning
 • Kvalitets- och kompetensutveckling
 • Samverkan och samarbete.

Med plattformen blir Region Skånes regionala roll mer aktiv när det gäller att driva och koordinera utvecklingen inom de fyra utvecklingsområden som anges i kulturplanen och där kulturarvssektorns roll blir att initiera kunskapsdelning och ömsesidigt lärande.

Förändringen innebär också att arbetet med samverkansplattformen tydligare bidrar till att synliggöra vad den samlade bidragsverksamheten resulterar i.

Sammanlagt är det 16 aktörer inom kulturarv som får bidrag från Region Skåne och som omfattas av den nya samverkansplattformen. Femton av de sexton aktörerna får verksamhetsbidrag från Region Skåne. En aktör får bidrag för pågående utvecklingsprojekt.

De sexton är

 • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
 • Malmö Museer
 • Regionmuseet Kristianstad
 • Glimmingehus/Riksantikvarieämbetet
 • Helsingborgs museer
 • Klostret i Ystad
 • Landskrona museum
 • Historiska museet vid Lunds universitet
 • Statarmuseet i Skåne
 • Trelleborgs museum
 • Österlens museum
 • Skånes Arkivförbund
 • Skånes Hembygdsförbund
 • Skånes Hemslöjdsförbund
 • Skånes Näringslivsarkiv
 • Romska Kulturcentret i Malmö

Överenskommelser med statliga myndigheter

Region Skåne har överenskommelser om samverkan inom kulturarvsområdet med: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Skåne, Riksarkivet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samverkansavtalen utgår från en gemensam önskan om att utveckla kulturarvsområdet i Skåne och lyfta fram det mervärde som kan uppkomma genom samverkan.

Uppföljning

Regional samverkansplattform inom kulturarvsområdet följs upp årligen, dels i möten med Region Skånes kulturarvskollegium och regionala kulturarvsmöten, dels i den årliga uppföljningen av verksamhetsbidragen. Kulturnämnden får en samlad redovisning en gång om året.

Bakgrund

Under perioden 2013-2015 bedrevs kulturarvsarbetet utifrån en handlingsplan i vilken Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige samt Fredriksdal museer och trädgårdar (numera Helsingborgs museer) hade samordnande roller kopplade till kulturplanens fem utvecklingsområden för kulturarvsområdet.

Syftet var att stärka samarbetet mellan museerna och förbunden som fick verksamhetsbidrag från Region Skåne. I september 2016 godkände kulturnämnden slutredovisningen av Regional handlingsplan för kulturarvsområdet 2013-15.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter